Aktion og reaktion

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
297: ”Han [sollogos] må nå det bevidsthedstrin, der er karakteristisk for den kosmiske logos i hvis legeme han er et center. Han må gennem erfaring finde sin plads i den kosmiske gruppe, han er en del af, på samme måde som en planetlogos må finde sin plads i solsystemet. Det sker, når alle 7 centre er vakt til live, eller de himmelske mennesker fungerer frit og bevidst, og deres indbyrdes systemiske forbindelse er afstemt og styret af loven om aktion og reaktion.”

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
390: ”Således åbnes mulighedens dør. Vi kan da komme til erkendelse af, at i tider med intens menneskeligt pres, stress og krise, og når menneskesjælen er tilstrækkeligt vågnet op til et punkt af åndelig modtagelighed, da kan der ligeledes komme en guddommelig anerkendelse fra den højest mulige kilde, som vil være tilstrækkelig til at bringe lindring og befrielse og til at give styrke  – styrke til at gøre det rigtige, at tage de skridt som er nødvendige til det åndelige formål og følgelig til at fortsætte ad evolutionens vej.

Lad min her pointere, at hvor dette er en gruppeaktivitet på det fysiske plan, er der – under loven for balance og for aktion og reaktion – en tilsvarende åndelig aktivitet.”

422: ”Jeg har også sagt at lysets kræfter kommer nærmere til jorden, og at Hierarkiet kommer stadigt nærmere til menneskeheden.

Disse fundamentale begivenheder, disse subjektive hændelser og disse åndelige bestemmelser – under loven aktion og reaktion – har fremkaldt en hurtigere respons fra de onde kræfter (som findes i vort planetariske liv) end fra menneskeheden.”

ALICE A. BAILEY: Kristi Tilsynekomst, side
74: ”Fredens Ånd er ikke summen af en følelsesmæssig statisk ro, der bringer al uro på jorden til ophør og indleder en fredens æra. Han er, på sælsom vis, Ligevægtens Ånd og arbejder med loven om aktion og reaktion, og nødvendigheden af hans aktivitet vil engang blive erkendt. Hans virke vil markere sig på to måder – fuldt og helt, når Kristus træder frem blandt mennesker, men indtil da langsomt og gradvis.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
336: ”Vi må huske, at enhver aspirant er et brændpunkt for energi, og at han burde være et bevidst brændpunkt dér, hvor han befinder sig. Midt i al uro og kaos bør hans tilstedeværelse kunne spores. Loven om aktion og reaktion virker her, og de store (der forudser behovet for netop sådanne punkter af indre kontakt under perioder med uro i verden, som den nuværende) samler ofte dem, som er aspiranter, til tjeneste på visse steder. De virker da som modvægt og hjælper den almindelige plan, og på samme tid lærer de selv mange nødvendige lektier.”

LUCILLE CEDERCRANS: Healing, eng. udg. side
5: ”Jeg vil her kort tale til jer om karma, for det er et koncept som er meget lidt forstået, og derfor årsag til megen forvirring. Karma er en betegnelse, der dækker loven om aktion og reaktion. Enhver handling (aktion) skaber sit gensvar (reaktion), sådan! Selv det jeg har betegnet som forkerte eksperimenter producerer karma, men det vil være af en upersonlig natur og derfor kræve nogle anderledes helbredelsesmetoder. Disciplen må finde den karmiske årsag der har forårsaget den tilstand som viser sig, hvis han skal være til nogen tjeneste for sin broder i nød. Han må kende naturen af den karma og de lektier der skal læres her.”

Tilbage til Alfabetisk