Alfabetisk

Dette er en alfabetisk fortegnelse over alle de navngivne love enkeltvis. I sidepanelet er der også en alfabetisk menu. Under A er alle love med A samlet, osv.

Nogle relativt få love er særligt fremtrædende og nævnes af alle forfattere ... Læs mere her

Absorption
Accept
Adskillelse
Affinitet
Aktion og Reaktion
Aktion – underordnede love
Aktiv fremskyndelse
Analogiloven
Ashramisk udvikling

Balance
Barmhjertighedens lov
Begær
Begrænsning
Bevaring af energi
Binding
Broderskab
Byggelovene

Cyklisk lov

De 4 laveres lov - 7. lov for gruppearbejde
Differentiering
Disciple
Disintegration, se Opløsning
Dominerende gode
Dualitet
Dødens lov

Efterspørgsel
Ekspanderende respons, se Udvidede sensitivitets lov
Elektricitetens love
Energiens love
Energi følger tanke
Evolutionsloven

Farvernes lov
Fem Hierarkiske love
Fikseringsloven - 5. systemiske lov
Fokuseret vilje til kærlighed
Forandring
Formernes lov
Forvandlingens love / Radioaktivitetens love
Frastødningsloven - underlov til økonomiloven og 4. lov for gruppearbejde
Fremskridtets lov - underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
Frigørelse
Frihed
Friktionsloven - underlov til økonomiloven
Fuldbyrdelse
Fuldkommengørelse
Fødsel og død

Gamle lov om det ondes deling, se Dominerende gode
Genfødsel og død i de 3 verdener, se Personlighedens 3 love
Genfødslens lov / Reinkarnation
Gengældelse, se Karmaloven
Gensidig tiltrækning
Gravitation, se tyngdeloven
Grundlæggende lov om disciple
Grundlæggende integritet
Gruppebestræbelse, se Seks love ... under sammenstillinger
Gruppefremskridt - 5. lov for gruppearbejde
Gruppeliv
Gruppernes lov
Guddommelig lov og orden
Guds lov

Hadets og separatismens lov
Harmløst liv
Harmoni
Healing - 10 love
Hensigtsmæssighed

Ikke modstand
Ildens love
Indvielse
Inerti
Integration
Invokation og evokation
Isolation, se Loven om begrænsning.

Karmaloven / Loven om årsag og virkning
Kemisk affinitet - underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
Kløfter
Kompensation
Kompletterende syv
Konsekvenser, se karmaloven
Konstruktionens love, se byggelovene
Krystallisering
Kærlig forståelse - 6. lov under Love om Spaltning
Kærlighedens psykiske love / Tjenestens og offerets lov
Kærlighedsloven - 6. systemiske lov

Livsviljen
Livets lov
Lovene for det, der stråler ud
Lotusens lov - underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov

Magi - Kreative processer
Magnetisering
Magnetisk arbejde
Magnetisk frastødning
Magnetisk impuls - 2. lov for gruppearbejde
Magnetisk kontrol - 4. systemiske lov
Magnetisk tiltrækning
Magnetismens lov - underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
Manifestation
Manifestationslov
Materialisation / Skjult stråling - 3. lov under Love om Spaltning
Menneskeskabte love / Nationale love
Mentalplanet
Modsætninger
Modsvarighed, - se analogiloven
Monadisk tilbagevenden - underordnet/supplerende til tiltrækningsloven

Nationale love, Menneskeskabte love
Naturlove
Nedsænkning - 1. lov under Love om Spaltning
Ny tilegnelse
Nært forestående
Nødvendighedens lov
Nåde

Offerets lov - 1. lov for gruppearbejde
Offer
Offerets og dødens lov - 7. systemiske lov
Okkult kontinuitet
Okkult lov
Okkult lydighed
Opbygning – se byggelovene
Opløsningsloven - 3. systemiske lov
Overensstemmelse - se Loven om analogi
Overgivelse - 2. lov under Love om Spaltning

Paradokser
Periodicitetens lov
Personlighedens 3 love
Planetarisk affinitet - underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
Planetarisk Logos’ livshensigt
Pligt
Polar modsætning
Polaritet
Positive og negative relationer
Påtvungen enhed

Reinkarnation, se Genfødselsloven
Relationer
Relativitet
Repetitionsloven
Resonans
Ret brug
Rette menneskelige relationer, se Seks love ... under Sammenstillinger
Ritual og guddommelig ceremoni
Rummelighed
Rytme
Rytmisk harmoni

Samling
Sammenhængsloven - 2. systemiske lov
Seksualitetens lov - underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
Separatisme, se Hadets og separatismens lov
Sjælens love
Skabelsens love
Skjult stråling, se loven om Materialisation
Skolernes lov - underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
Skæbne
Solenhed - underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
Solens liv
Solevolutionens lov - underordnet/supplerende til Tiltrækningsloven
Spaltninger - 5. lov under Love om Spaltning
Spiral orden
Stoffets lov
Strålingsloven – underordnet/supplerende til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
Substans
Sundhed
Synteseloven / Livets lov / Loven om åndelig eksistens - kosmisk lov, 1. aspekt
Syntesens begrænsning
Systemiske

Talens love
Tankens love
Tavshed
Tidevand - 4. lov under Love om Spaltning
Til dem der giver alt, bliver alt givet
Tilbagetrækning
Tilbagevenden
Tilbud og efterspørgsel, se Efterspørgsel
Tilintetgørelse
Tilnærmelse
Tilpasningsloven - underlov til Økonomiloven
Tiltrækningsloven - kosmisk lov, 2. aspekt
Tilvækst
Tjenesteloven - 3. lov for gruppearbejde
Transcenderes
Transmutation, se loven om Forvandling.
Trefoldig respons
Tyngdeloven - underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov

Udbud og efterspørgsel
Udstrålingens lov, se Strålingsloven
Udvidede sensitivitets lov - 6. lov for gruppearbejde
Udvidelsesloven - underordnet/supplerende til Tiltrækningsloven
Ufuldkommenhed
Universel lov
Universets lov
Uundgåelige

Vejen
Vibrationsloven - underlov til Økonomiloven og 1. systemiske lov
Vibrationernes ekspansion
Vibrationers vekselvirkning
Vækst
Væren

Økonomiloven - kosmisk lov, 3. aspekt

Åndelig frihed
Åndelig tilnærmelse, se Seks love ... under Sammenstillinger
Åndens og befrielsens lov
Årsag og virkning, se Karmaloven


Fortsat fra toppen af siden ...
Nogle relativt få love er særligt fremtrædende og nævnes af alle forfattere. Det gælder lovene om Analogi, Cyklusser, Evolution, Frastødning, Genfødsel (Reinkarnation), Offer og Død, Syntese, Tiltrækning og Økonomi. For disse love har jeg valgt et repræsentativt udsnit af citater, som efter min opfattelse bedst beskriver lovene og deres virkninger. Jeg har medtaget alle referencer til de love, der kun nævnes et enkelt eller få steder.

Nogle af lovene er gennemgået i længere afsnit eller hele kapitler i de originale værker. For dem er der blot citeret tilstrækkeligt til at give en fornemmelse af definition og virkemåde. For et nærmere studie af disse love, henviser jeg til de pågældende værker.

Der er ikke så mange citater fra de teosofiske værker. Det skyldes, at kun få love nævnes ved et særskilt navn i disse værker. Det gælder fx for lovene om Evolution, Karma, Genfødsel eller Reinkarnation og Cyklusser. Andre specielle love omtales som forklaring på et tema, hvorefter det fastslås: "Sådan er loven”, men uden at den aktuelle lov gives et særligt navn. Det samlede kompleks af guddommelige love omtales som ”Den store lov”, ”Den gode lov”, ”Universel lov”, ”Guddommelig lov”, ”Kosmisk lov”, m.fl.

Da hensigten med hjemmesiden er at give en oversigt over navngivne guddommelige love, kommer teosofien ikke så tit til orde, men jeg har valgt citater, der viser at også teosofien betragter love som et grundlæggende tema.