Ø

Økonomiloven – kosmisk lov, 3. aspekt, stoffets lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
65 – 66: ”Den intelligente aktivitets stråle. … Det er en meget fremtrædende stråle med et højere udviklingstrin end de to andre, fordi den er produktet af en tidligere mahakalpa eller et foregående solsystem. Den udtrykker solsystemets grundlæggende vibration og er dets mægtige indre ild, der besjæler og beliver det hele, idet den breder sig fra centret ud mod omkredsen. Den er årsag til rotationsbevægelsen og dermed til altings kugleform.

… økonomiloven er den lov, der styrer systemets indre ild …”

160: ”Den 3. logos, eller Brahma, er karakteristisk ved aktiv intelligens. Han virkemåde er det vi kalder roterende, eller den regelmæssige omdrejning af stoffet i systemet, en omdrejning som i første omgang sætter hele afgrænsningens stof i bevægelse og siden differentierer det i 7 planer med hver sin vibrationstakt eller frekvens. På hvert af disse planer gentages processen, så dets stof først viser sig som en helhed og derefter i 7 grupper. Denne differentiering af stoffet fremkaldes af rotationsbevægelsen og styres af økonomiloven (en af de kosmiske love), som vi senere skal beskæftige os med, idet vi her blot vil indskyde, at denne lov kan opfattes som den styrende faktor i 3. logos’ liv.”

162: ”Økonomiloven har som en af sine forgreninger en fremtrædende hjælpelov, der kaldes frastødningsloven. Derfor er den kosmiske tiltræknings- og økonomilov (set fra ét synspunkt) årsag til den evige frastødning, som finder sted, når ånden søger at befri sig for formen.”

540: ”3 kosmiske love. … Den tredje lov er økonomiloven. Den sørger for, at alt, hvad der vedrører den stoflige og åndelige evolution, sker på den mest fordel­agtige måde og med så lille energiforbrug som mu­ligt. Den udnytter hvert tidsatom og hver evighed til det yder­ste og fører alting fremad, opad og igennem med den mindst mu­lige indsats, den rigtige balance og den nødvendige ryt­me. Ujævn rytme er i virkeligheden en tidsil­lusion og findes ik­ke i det kosmiske center. Det må vi tænke over, for her lig­ger hem­meligheden ved fred, og vi må også forstå menin­gen med or­det igennem, for det beskriver den næste racemæssige be­vidst­hedsudvidelse og har en okkult betydning.

1078: ”De studerende vil måske finde det nyttigt at huske at:

  1. Økonomiloven viser sig som en drift.
  2. Tiltrækningsloven viser sig som et træk.
  3. Synteseloven som en tendens til at samle i et center eller sammensmelte.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
337: ”Det menneske, som bestræber sig på at tjene som kontaktpunkt mellem kaotiske forhold og dem, der arbejder for konstruktive mål og orden, bør i alt, hvad han foretager sig, ligeledes bruge den sunde fornuft, hvilket er en højst nødvendig faktor. Dette indbefatter altid lydighed mod loven om økonomisering af kraft ved brug af skelneevnen samt virkelig sans for værdier. Hvor disse egenskaber findes, vil man økonomisere med tid, spare på kraft, fordele energi klogt, udelukke overdreven iver og de store vil kunne forlade sig på aspirantens dømmekraft og således finde en medhjælper.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
192: ”Hvad beskæftiger loven om økonomi sig med? Grundlæggende beskæftiger den sig med manifestation, ikke sandt? Det er økonomien i et organiseret livs substantielle kræfter, der resulterer i manifestation af den ene eller den anden slags.”

LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
169 – 174: ”Guds vilje i forhold til stof kommer på denne planet til udtryk igennem tre overordnede lovmæssigheder, som igen udtrykker en grundlæggende natur i alle former.

Disse lovmæssigheder er:

  1. Loven om økonomi, som i praksis betyder: At alle former skal tjene Det Ene Livs økonomi. …
  2. Loven om relativitet …
  3. Loven om periodicitet …”
Tilbage til Alfabetisk