B

Balance, loven om
ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
390: ”Således åbnes mulighedens dør. Vi kan da komme til erkendelse af, at i tider med intens menneskeligt pres, stress og krise, og når menneskesjælen er tilstrækkeligt vågnet op til et punkt af åndelig modtagelighed, da kan der ligeledes komme en guddommelig anerkendelse fra den højest mulige kilde, som vil være tilstrækkelig til at bringe lindring og befrielse og til at give styrke  – styrke til at gøre det rigtige, at tage de skridt som er nødvendige til det åndelige formål og følgelig til at fortsætte ad evolutionens vej.

Lad mig her pointere, at hvor dette er en gruppeaktivitet på det fysiske plan, er der – under loven for balance og for aktion og reaktion – en tilsvarende åndelig aktivitet.”

Barmhjertighedens lov
ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
288: ”Der er visse fundamentale sandheder som ligger til grund for alle åbenbarede religioner … Disse centrale sandheder forandrer sig aldrig, fordi de er forbundet med selve guddommens natur … Disse sandheder, som findes i den guddommelige natur, åbenbarer Guds sjæl. Det er:

  1. Barmhjertighedens lov. Dette er sandheden om rigtige relationer, kærlig forståelse, aktivt tilkendegivet kærlighed. Det er fundamentet for broderskab og udtryk for indre enhed.”
  2. Guds realitet …; 3. Kontinuerlig åbenbaring …; 4. Menneskehedens uundgåelige respons …; 5. Fremskridt …; 6 Transcendens …;

ALICE A. BAILEY: Kristi Tilsynekomst, side
15: ”Altid ned gennem tiderne, ved enhver af menneskehedens store kriser, i nødens stund, ved en ny races fødsel, eller når en forberedt menneskehed skulle vækkes til en ny og større vision, er der fra Guds hjerte – ifølge barmhjertighedens lov – sendt en lærer, en verdensfrelser, en oplyser, en avatar, en formidler en kristus til jorden. Han bringer det budskab, der vil føre til helbredelse, der vil antyde det næste skridt, menneskeheden må tage, og som vil kaste lys over mørke verdensproblemer og åbenbare et endnu ikke virkeliggjort aspekt af det guddommelige.

Begær, loven om
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side
160: ”Når først aspiranten på prøvestadiets vej har en vision herom [sandheden] (uanset hvor spinkel denne måtte være), vil loven om begær, som har styret ham gennem tidsaldre, langsomt og sikkert give plads for loven om frastødning, og denne vil med tiden befri ham for ikke-selvets trældom.”

Begrænsning, loven om (Loven om isolation)
ALICE A. BAILEY: Esoteriske Healing, side
587 – 88: ”Der findes således tre typer af liv, der påvirker et menneskes tilsynekomst i et fast legeme i en begrænset manifestation eller inkarnation:

  1. Det åndelige menneskes eget liv, der overføres fra monaden via sjælen til størstedelen af den manifesterede eksistens.
  2. Summen af det liv, der udgør det fjerde naturriges, menneskerigets elementalliv. Dette liv er fremdeles et aspekt af jordåndens liv (ifølge loven om isolation eller begrænsning).
  3. Summen af det liv, der er iboende selve den atomare substans – den substans, som alle former er gjort af. Dette er jordåndens liv.”

Bevaring af energi, loven om
C.W. LEADBEATER: Livet efter døden (Life After Death)
”… for loven om bevaring af energi gælder på tankens og aspirationens højere planer lige så sikkert som for almindelig mekanik.

C.W. LEADBEATER: Astralplanets virkelighed (Reality of the Astral Plane)
“Den mand som burger sin maskine, forventer at få en mængde arbejde ud af den som er proportional med den energi han har puttet i den, fx i form af brændstof. Han tager højde for et vist spild fra friktion og for en vis mængde der forsvinder i form af varme, men han forventer stadig en bestemt proportion af arbejde fra sin maskine, fordi han ved, at der er en naturlig lov for bevaring af energi … Dog, den samme mand, som er så sikker på naturlovens ubrydelighed i en henseende, vil begynde af skumle over uretfærdighed, hvis han møder lidelse og sorg; hvor han i stedet burde forstå ud fra analogi i forhold til maskinen, at den eneste fornuftige konklusion må være, at siden loven om retfærdighed er perfekt i sine virkninger, så må der utvivlsomt have været noget forkert i hans egne tidligere handlinger som ligger til grund for den sorg han nu oplever.”

Binding, loven om
ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
718: ”Derfor styres denne indvielse [6. indvielse] af tredje stråle, strålen for intelligent aktivitet. Denne stråle har nær relation til vore planetariske livs mentalplan, til loven om binding og loven om kløfter … Det er ikke tilladt for den evige pilgrim at binde sig til vor lille planet jorden, men når han har lagt den fuldstændig bag sig ved niende indvielse, bliver den indviede et ”fast eller stationært lyspunkt på det sted, han har valgt, stedet for den allerhøjeste og ildgnisten på bjergets top. Han vil ikke mere forlade dette punkt”.

Begrebet kløft ligger ligeledes latent her. Mesteren afbryder al forbindelse til fortiden og til planeten, men aldrig til det ene liv, der gennemtrænger sfærer og former for væren, der muliggør alle bevidsthedstilstande og føre til evig aktivitet.”

Broderskab, loven om
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
320: ”Den tredje grundlæggende lov, der ligger bag løsningen af nutidens problemer, inklusive seksualproblemet, er normalt en følge af de to andre love [om genfødelse og harmløshed]. Det er loven om gruppeliv. Vore grupperelationer må være synlige og erkendte. Ikke alene skal et menneske i kærlighed opfylde sine familiemæssige og nationale forpligtelser, han skal også med sin tanke omfatte selve menneskeheden og således bringe loven om broderskab til udtryk. Broderskab er en gruppekvalitet.”

ANNIE BESANT: London Foredrag (London Lectures)
“Og hvad betyder broderskab? Det betyder at mennesket som opnår lærdom burger den til at undervise de uvidende, indtil ingen mere er uvidende. Det betyder at det menneske som er renfærdigt bringer sin renhed til de urene indtil alle er blevet rene. Det betyder at det menneske som er rigt, bruger sin rigdom til gavn for de fattige, indtil alle er blevet velstående. Det betyder at alt hvad du opnår, deler du; af alt hvad du lærer giver du frugterne til alle. Det er loven om broderskab, og det er den nationale såvel som den individuelle lov.”

Byggelovene
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
937: ”Man kunne spørge, hvilken nytte disse 15 regler for magi er til. Endnu ingen, hvad angår det praktiske arbejde, men stor nytte, hvis man ønsker at udvikle sit indre intellekt. Den, der mediterer og spekulerer over disse regler i lyset af, hvad der før er sagt om devaer og byggekræfter, vil komme til en forståelse af byggelovene i makrokosmos, og det vil være til stor hjælp og spare megen tid, når det magiske arbejde og formularerne bliver lagt i hans hænder.”

ALICE A. BAILEY: Indvielse, menneskelig og solar, side
151 – 52: ”Centrene får ved indvielse en øget vibrationskapacitet og kraft, og i det ydre liv fører dette til: …

  1. En gradvis forståelse af loven om vibration som et aspekt af den grundlæggende lov om opbygning, loven om tiltrækning, og den indviede lærer bevidst at opbygge, at håndtere tankestof for at fuldkommengøre Logos’ planer, at arbejde i mental essens og at anvende loven på mentale niveauer og derved påvirke det fysiske plan. Bevægelse opstår kosmisk set på de kosmiske plan, og det samme vil ses i mikrokosmos. Der ligger et okkult vink i dette, som ved eftertanke vil åbenbare meget. I det øjeblik staven anvendes under indvielse, erkender den indviede bevidst betydning af loven om tiltrækning ved formopbygning og i syntesen af de tre ild. På denne evne til at fastholde denne erkendelse og til selv at anvende loven beror hans evne til at gå videre.”

186: ”For det andet ved et menneskes egne anstrengelser, suppleret af det intelligente og kærlige samarbejde med menneskeslægtens vidende, visdommens mestre. I dette tilfælde forløber processen hurtigere, for et menneske kommer ind under vejledning, hvis han skulle ønske dette, og senere, når han har tilvejebragt de rigtige betingelser, får han stillet kundskab og hjælp til rådighed fra dem, som har nået målet. For at benytte sig af denne hjælp er han nødt til at arbejde med sit eget legemes materiale ved at indbygge det rette materiale i en foreskreven form, og må derfor lære at skelne i valget af materie og at forstå vibrationens og konstruktionens love.

Tilbage til Alfabetisk