S

Samling
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
443: ”Det, som okkult kasseres, da det ikke længere tjener den planetariske Logos’ hensigt, erstattes af det, som kan ”stå mål med Faderens hensigt”. Det er dette begreb, der er blevet karikeret og fordrejet af den kristne lære om ”stedfortrædende offer”, og det havde baggrund i en fundamental forveksling mellem loven om offer og loven om samling, og det fandt sted, da al forståelse af Faderens natur stadig var et stort mysterium. Hele processen blev dengang fortolket som det første og højeste aspekt af den essentielle treenighed, som mennesket ikke vidste noget om, i stedet for som det andet aspekt, det opbyggende, magnetiske kærlighedsaspekt.”

444: ”Den proces, som den indviede nu har tilladelse til at tage del i under og efter fjerde indvielse, forsagelsen (der præsenteres for ham i en successiv række af åbenbaringspunkter), er gjort mulig på grund af, at han har indordnet sig loven om offer. Denne lov fører på sin side på bestemte udviklingspunkter hans bevidsthed ind under påvirkning af loven om samling. Det er en lov, som jeg endnu ikke har omtalt i nogle af mine tidligere instruktioner. Den indviede kan nu – som følge af en fuldt ud forstået åbenbaring – føje til sit arbejde med planen og til den opbyggende teknik en evne til at arbejde med den guddommelige hensigt og med de substanser (æteriske) og de energier, der trænger gennem det kosmisk æteriske legeme (de fire højere plan af vort kosmisk fysiske plan) ifølge en lov, der er sat i bevægelse af Faderen, men som vil gøre sønnens opbyggende aktivitet mulig, således at den kommer i fuldkommen overensstemmelse med den guddommelige hensigt.”

Sammenhængsloven – 2. systemiske lov (Sammensmeltningens lov, Loven om kohæsion)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
541: ” b. 7 syste­miske love. Under disse 3 større love har vi vo­res sol­sy­stems 7 love. Her ser vi igen betydningen af analogilo­ven, og hvor­dan de 3 bliver til de 7 ligesom andre steder i det lo­goi­ske system. I hver af de 7 love finder vi en interessant for­bin­delse med de 7 planer. Lovene er: …

 1. Sammenhængsloven. Sammenhængskraften viser sig før­ste gang på det 2. plan. Det er systemets første molekylæ­re plan og monadens hjem. Her kommer guddommelig sam­men­hængs­kraft til udtryk.”

547 – 550: ”Den er en af den kosmiske til­træk­nings­lovs forgreninger. Det er interessant at se, hvordan til­træk­ningsloven kommer til udtryk på tre måder i dette kær­lig­heds­system:

På det monadiske plan som sammenhængsloven, fødsels­lo­ven (hvis vi kan bruge den betegnelse) der resulterer i tilsy­ne­kom­sten af mona­derne i deres 7 grupper. Kærlighed er kil­den og kær­lighedsmonaden resultatet.

På det buddhiske plan som den magnetiske kontrols lov. Den vi­ser sig som kærlighed-visdomsaspektet, der oplyser ego­et og i sidste instans assimilerer essensen af alle de erfarin­ger, som er vundet gennem personlighedens liv og oplagret i egoet, men he­le tiden styret fra det buddhiske plan. Magnetis­me og ev­nen til at vise kærlighed er okkulte synonymer.

På astralplanet som kærlighed der udtrykker sig gennem per­son­ligheden. Alle forgreningerne af tiltrækningsloven viser sig i dette system som en kraft, der samler ind, får tingene til at hæn­ge sammen og fører til assimilation. Disse betegnelser er nød­vendige, hvis vi vil danne os et generelt indtryk af den­ne lovs grundlæggende virkemåde.

Sammenhængsloven er en af de vigtigste systemiske lo­ve, hvis man i det hele taget kan tillade sig at skelne. Vi kan og­så kal­de den sammensmelt­ningens lov.

På involutionsvejen styrer den den primære samling af mo­le­kylært stof under det atomare underplan. …

Mens systemet er manifesteret, styrer den kosmiske til­træk­nings­lov alle disse underordnede love, ligesom synteselo­ven sty­rer pralaya og formørkelse, og økonomiloven sørger for, at det logoiske system udvikler sig på den måde, der giver mindst mod­stand. Under manife­stationen har vi mest med til­træk­nings­loven at gøre, og det vil ved nærmere eftersyn vise sig, at al­le un­derordnede love blot er differen­tieringer af denne lov. …”

Seksualitetens lov – underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1067: ”3. Seksualitetens lov. Det er den betegnelse, som bruges om den kraft, der fremkalder den fysiske sammen­smeltning af de to poler i forbindelse med dyreriget, og men­nesket, hvis vi opfatter det som modtageligt for sin dyre­na­turs kalden. Den vedrører formens beskyttelse og videreførelse i denne cyklus. Den virker kun i kønnenes adskillelses‑ og dualitetsperiode, og vil i menneskets tilfælde blive erstattet af et højere udtryk for loven, når menne­sket igen er androgynt. Den er ægteska­bets lov, og vi finder nogle aspekter af dens manifestation, ikke alene i menneskers og dyrs fysiske ægte­skab, men også i det »okkulte ægteskab« mellem:

 1. Sjælen og ånden.
 2. Sønnen og Moderen (eller sjælen og fysisk stof).
 3. De negative og positive planetariske liv, som førnævnt.
 4. De to sidste planetsystemer efter deres absorbering af de andre kræfter.
 5. Vores solsystem og dets kosmiske modpol, en anden kon­stella­tion. Det kosmiske ægteskab mellem stjer­ner og syste­mer er årsagen til, at sole engang imellem irregu­lært blus­ser op og forøger deres lysstyrke, et fæ­nomen der somme ti­der er blevet iagttaget og ofte har været genstand for dis­kus­sion.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
316: ”Loven om seksualitet er loven om de relationer, hvorved liv og form bringes sammen, så guddommelige formål kan blive synlige. Dette er en grundlæggende lov om skabelse, og det gælder, hvad enten det drejer sig om det liv, der gennemtrænger et solsystem, om fødslen af et dyr eller om fremkomsten af en plante fra et frø. ”Seksualitet” er det ord, vi anvender til at dække den relation, der består mellem den energi vi kalder ”liv”, og den samlede mængde af kraftenheder, hvorigennem den pågældende energi udtrykker sig og opbygger en form. Ordet dækker også den aktivitet, der finder sted, når modsætningernes par bringes sammen, således at de bliver ét og frembringer en tredje realitet. Denne tredje realitet eller dette resultat bærer vidne om relationen, og et nyt liv i form er synligt. Således ser I altid: relation, enhed og fødsel. Disse tre ord dækker den virkelige betydning af seksualitet.”

Separatisme – se Hadets og separatismens lov

Sjælens love
ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
168: ”Når styringen af naturlovene er fuldstændig, bliver mennesket aspirant og kommer under sjælens love, som er love der hovedsageligt retter sig mod at etablere det store fællesskab i universet. Blandt esoterikere har der været megen usikkerhed vedrørende disse punkter. De forveksler den disciplin, som personligheden må underkaste sig, når den kommer under sjælsindflydelse, med sjælens love. Sjælens love indeholder intet om personlighedens ubetydelige små affærer – de er uden betydning og ubemærkede af sjælen på dens eget plan – men de omfatter en voksende erkendelse af rette grupperelationer. Disse grupperelationer er baseret på en voksende forståelse af den hierarkiske arbejdsmetode og af de indbyrdes hierarkiske relationer. Naturlovene angår derfor sjælens aktiviteter i formen og er obligatoriske og accepteres af formnaturen. Sjælens love angår sjælens liv på dens eget plan og den relation, som den sammensmeltede sjæl og personlighed lærer at etablere med andre sjæle og med Hierarkiet. Disse love adlydes bevidst og frivilligt og accepteres ikke kun som obligatoriske og noget, der påtvinges mennesket af omstændigheder, erfaring og evolution. De har til formål at skabe en tættere relation mellem sjælenes Hierarki og menneskeheden som helhed, mellem det store planetariske center, som vogter kærlighedsprincippet, og det planetariske center, menneskeheden, som nærer og fordeler sindets energi.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
485: ”Det, vi kalder naturlovene, var det højest mulige stadium for det guddommelige liv i det første solsystem. Det er hovedsageligt de love, som er iboende formens livsaspekt, og som derfor har kimene til død i sig. Lovene for sjælen, når de underordner og gør naturlovene virkningsløse, er de højeste love, som menneskeheden (det højeste naturrige på nuværende tidspunkt) kan respondere på, og når de er fuldkommengjorte, har de fuldbyrdet det andet solsystems formål. Lovene for selve livet vil til sidst erstatte lovene for sjælen og vil fuldstændigt ophæve og neutralisere naturlovene. Disse love vil blive kendetegnende for det tredje solsystem – det sidste udtryk for Sollogos’ personlighed, som manifesteres gennem de syv planetariske Logoi med deres forskellige former og sjælsudtryk.

Der er således tre grupper af love, der styrer den levende hensigt i dette andet solsystem – den ene gruppe er udviklet, den anden er under udvikling, og den tredje er latent og relativt uvirksom.

 1. Naturlovene – de adskillende love for formnaturen.
 2. Sjælslovene – de samlende love for gruppeintegritet.
 3. Livslovene – de dynamiske love for væren.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side
129: ”Alle disse love for sjælen (og loven om tjeneste er ingen undtagelse) manifesterer sig uundgåeligt på to måder. For det første er der deres virkning på det enkelte individ. … For det andet begynder disse love at have en gruppevirkning i selve menneskeheden og at influere menneskeslægten som helhed.”

150: ”Den [Loven om frastødning] er et aspekt af en af de største kosmiske love, sjælens lov, som er den kosmiske lov om tiltrækning, for det, som med tiden tiltrækkes bliver automatisk og til sidst frastødt af det, som tiltræk det i første instans.”

Skabelsens love
ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
563: ”Tankens love er lovene for skabelse, og hele det skabende arbejde udføres på det æteriske plan.”

GEOFFREY HODSON: Syv menneskelige temperamenter (Seven Human Temperaments)
”Den der skaber kunst indenfor en hvilken som helst kunstart, må have opnået ligevægt (equilibrium). Dette er loven om skabelse hvad enten det handler om et univers, et solsystem, en planet, et menneske eller et menneskeligt kunstværk.”

Skjult stråling, loven om – se loven om materialisation

Skolernes lov – underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1071 – 1081: ”11. Skolernes lov (kærlighedens og lysets lov). Dette er en gå­defuld be­tegnelse, der bruges om loven i rela­tion til de be­vidst­hedsudvidelser, en in­dviet gennemgår, og hans evne til gen­nem sin viden at tiltrække:

 1. Sit eget højere selv, og dermed fremkalde harmonisering og oplysning.
 2. Sin guru.
 3. Det, han søger at vide.
 4. Det, han kan bruge til sit tjenestearbejde.
 5. Andre sjæle, som han kan arbejde sammen med.

Det må nu være klart for den eftertænksomme studerende, at skolernes lov primært gælder alle enheder af det guddommeli­ge liv, der har nået eller overskredet selvbevidsthedens stadi­um. Derfor har den en vital forbindelse med menneskeriget, og der ligger en okkult betydning i det faktum, at den er den 11. lov. Det er den lov, som gør det muligt for et menneske at forene to af sine aspekter (det personlige selv og det højere selv). Det er den lov, der styrer menneskeatomets overgang til et andet og højere rige. Det er den lov, som (når mennesket forstår den og retter sig efter den) sætter det i stand til at be­gyn­de på en ny cyklus. Den er adeptens, mesterens og det fuld­endte menneskes lov. Derfor lønner det sig måske for os at beskæftige os lidt mere indgående med den end de andre love, for menneskeheden befinder sig nu på det stadium, hvor en del af dens enheder er parate til at komme under direkte ind­flydelse af denne lov og dermed blive overført fra kund­ska­bens hal, via visdommens hal, til det 5. eller åndelige rige. …”

Skæbne
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
346: ”… de nye sandheder og de udvidede åndelige fremstillinger, som det er de indviedes skæbne at bringe videre til menneskene. I vil bemærke, at jeg valgte ordet ”skæbne” frem for ordet ”karma”, fordi med denne type arbejde, arbejder og praktiserer den indviede samt gør fremskridt under loven om skæbne. Denne lov påvirker ashramen og Hierarkiet som helhed, og ikke loven om karma, som man almindeligvis tror. Loven om skæbne blev indført, da Hierarkiet blev grundlagt på jorden. Den er et resultat af den ufravigelige og forenede forpligtelse til at tjene, som er alle ashramers fremtrædende kendetegn. Denne lov er følgelig syvfoldig, for den præges af hver af de syv strålers farve, kvalitet, metoder og fremgangmåder, teknikker og energimanifestationer. Den indeholder derfor ikke, hvad menneskeheden angår, nogen form for ondskab, fordi den er uselvisk motiveret og er – til en vis grad – en vanskelig lov for jer at forstå.”

Solenhed – underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1071: ”10. Loven om solenhed. Okkult bruges denne betegnelse om solenes samspil, set fra stof‑ og bevidstheds­aspektets syns­punkt. Vi kan ikke uddybe emnet, men blot gøre op­mærksom på tiltrækningslovens almengyldighed.”

Solens liv
ALICE A. BAILEY: Strålerne og indvielserne, side
523: ”Han sætter således sin form – planeten, der er sammensat af syv naturriger – i stand til at udtrykke den logoiske intention, så længe ”det store åndedrag vedvarer”. Tid og rum er de to aspekter af dette åndedrag. Det påvirker det allermindste atom og det mest ophøjede væsen i hans bevidsthedssfære og hans livs virkeområde. det påvirker rigerne under det menneskelige, ubevidst for dem, og omtales (i relation til dem) til tider som ”loven om solens liv”.”

Solevolutionens lov – underordnet/supplerende til Tiltrækningsloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
951: ”Den spiralcykliske aktivitet, der kendetegner alle former, kan måske forstås på en mere praktisk måde, hvis vi studerer den som et udtryk for 4 love og ganske kort behandler dem én for én …

965 – 70: ”3. Solevolutionens lov.Det er naturligvis indlysende, at solevolutionens lov er sum­men af alle min­dre aktiviteter.

Vi kan betragte dette punkt i relation til det planetariske atom og solato­met.

Det planetariske atom har, som alt andet i naturen, 3 ho­vedaktiviteter:

For det første roterer det om sin egen akse, drejer cyklisk rundt inden for sin afgrænsning og demonstrerer på den måde sin egen iboende energi. Hvad betyder den sætning? At de mange milliarder atomer, som udgør pla­netlege­met (hvad en­ten det er det faste eller æteriske), følger en kredsformet bane om­kring den centrale positive energikerne. Man må forestille sig, at dette dynamiske kraftcenter naturligt kan befinde sig to ste­der (hvis man kan bruge et så uegnet ud­tryk), alt efter det ibo­ende planetariske væsens stadium, meto­de og specielle ty­pe:

 1. I det der svarer til hovedcentret hos mennesket, hvis den planetariske logos er meget højtudviklet.
 2. I den planetariske parallel til hjertecentret.

Halscentret vibrerer naturligvis altid hos alle logoi, da de er fuldt intelligen­te skabere, som har udviklet denne evne i et tidligere solsystem. …”

Spaltninger – 5. lov skabt af de tre aspektloves aktivitet – se også Kløfter
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
390: ”Vi skal nu se på loven om spaltninger, idet vor race styres af separatismens store kætteri. Gennem disse spaltninger (symbolsk talt) kan tilintetgørelsens ild komme frem og gøre en ende på vor civilisation, på samme måde som civilisationen på Atlantis afsluttedes, med mindre de bevidste gudesønner kan opbygge de broer og udvikle den forståelse, der vil danne modvægt til denne lov, og på den måde bringe den lov, der styrer den kommende race til aktivitet.”

Spiral orden
ANNIE BESANT: Opbygningen af Kosmos (Building of the Cosmos)
”Her kommer disse akser igen til syne og den samme antydning af geometrisk form, som den vegetabilske verden bygges over. Når vi studerer den vegetabilske verden kan vi gå endnu videre. Tag for eksempel en kvist på et træ; læg mærke til og studer hvordan bladene er ordnet på den. Man vil finde, at bladende er ordnet i en spiral. Spiralen viser sig endnu en gang som en genererende kraft, der dirigerer den måde bladene ordnes på; somme tider meget simpelt, andre gange meget kompliceret. Tag som et meget simpelt eksempel et æbletræ – som er meget velkendt for os i England – hvor spiralen er hvad vi kalder 2/5; i dette arrangement har spiralen en dobbelt drejning, og der er fem blade, som er placeret på spiralens spidser, så at sige, indtil man må begynde forfra, når de fem er komplette. Man kan se, at hvis man tager et stykke snor og vikler det to gang rundt om stammen eller en gren af træet, så har denne spiral berørt fem blade som er ordnet med lige intervaller på snoren. Hvis man tager en anden plante vil man finde en anden orden, men stadig spiralen. Så når planten sender sine blade ud arbejder den altid under denne lov om spiral orden, og det er denne geometriske regel som styrer den tilsyneladende tilfældige fremvækst af blade og blomster.”

Stoffets lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
227: ”Her ses den vidunderlige syntese, som fremkaldes af disse 3 kosmiske loves evolutionære virksomhed – hvor hver af dem legemliggør visse kosmiske væseners eller skabningers arbejdsform. De to sidste love vil blive behandlet senere. Her vil vi ganske kort berøre stoffets lov, økonomiloven.

229: ”Når det 1. aspekts eller mahadevaaspektets tone følger efter de to andre, oplever han sig selv som ren ånd og smelter, i takt med at akkorden dør ud, sammen med selvet eller den kilde, han kom fra. Der er ingen tanke, intet stof, kun selvet opslugt af selvets hav. På hvert udviklingstrin træder en af lovene i kraft – først stoffets lov, så gruppernes lov og til sidst åndens og befrielsens lov.”

Strålingsloven – underordnet/supplerende til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
951: ”Den spiralcykliske aktivitet, der kendetegner alle former, kan måske forstås på en mere praktisk måde, hvis vi studerer den som et udtryk for 4 love og ganske kort behandler dem én for én …

970 – 990: ”Strå­lings­loven er, siden videnskabsmændene opdagede visse stof­fers radioaktivitet, efterhånden ved at blive anerkendt, og når de er villige til at åbne sig for den okkulte opfattelse: at alle stof­fer på et bestemt punkt i deres evolution bliver radioak­tive, nærmer de sig for alvor virkelighe­den.

Udstråling er den ydre effekt, alle former i alle riger frem­bringer, når deres interne aktivitet har nået et sådant vibrati­onsniveau, at formens om­slut­tende vægge ikke længere udgør et fængsel, men lader den subjektive essens slippe ud. Det betegner et bestemt trin i evolutionsprocessen, og det gælder i lige høj grad det stofatom, kemikerne og fysikerne beskæfti­ger sig med, når de arbejder med grundstofferne, som former­ne i planteriget, dyreri­get, menneskeriget og det guddommeli­ge rige. …

 1. Årsagen til stråling. …
 2. Udstråling i de 5 riger. …
 3. Udstråling og cyklisk lov. …

1068: ”5. Udstrålingens lov. Det er en af de mest in­teressante af lovene, for den kommer kun i aktivitet i forbin­delse med de højeste repræsentanter for de for­skellige riger, og vedrører den til­trækning, et højere naturrige har på de højeste liv i ri­get un­der. Den styrer mineralers radioaktivitet, planteri­gets ud­strå­lin­ger, og (ejendommeligt nok) hele spørgsmålet om duf­te. Lug­tesan­sen er den højeste af de rent fysiske san­ser, så i plan­teriget er en bestemt række dufte udtryk for udstråling i det­te rige.

Desuden er der en interessant forbindelse mel­lem medlem­merne af det 5. rige (det åndelige) og planteriget, for i den esoteriske lære er 2 og 5, Søn­nen og tankesindets sønner, nært forbundne. Det er ikke muligt at sige mere, men det er ikke uden betydning, at nogle stråler, gennem de in­dviede og mestrene, er repræsenteret af plantedufte. Det bety­der udstrå­ling og af­slører for dem, der har nøglen, den egoiske lotus’ kvalitet og placering i en planetarisk lotus, såvel som en for­bindelse med visse devaer, der er planteri­gets syvfoldige liv. Vi må ikke glemme, at mennesket okkult set er en »syv­bladet plante, en saptaparna«.

På en gådefuld måde, som er uforklarlig for dem, der ikke kender vores planetariske logos’ karma, er denne lov ikke virk­som i dyreriget i denne cyklus eller kæde. Et af proble­merne i næste kæde vil være indførslen af dyr­eudstråling som erstat­ning for den nuværende indvielsesform. Man må aldrig glem­me, at individualiseringsprocessen i kæden og de 3 første ind­vi­el­ser vedrører dyreriget, og at mennesket i den henseen­de be­tragtes som et dyr. Ved de sidste indviel­ser, eller ofrin­gen af hele den legemlige natur, afpasses denne del af Planet­lo­gos’ generelle karma og dyrerigets besjælende liv efter hin­an­den. Hvis man mediterer over det, kan man måske afkla­re spørgs­målet om, hvorfor venstrehåndsvejens adepter i den at­lan­tiske tid hed »træerne« og blev tilintet­gjort sammen med he­le den atlantiske vegetation. I den ældste af alle kom­menta­rer­ne udtrykkes mysteriet sådan:

»De (venstrehåndsvejens adepter) blev udskilt på grund af deres egen forseelse. Deres duft steg ikke op til him­len. De afslog at integrere sig. De havde ingen duft. De knugede hele udbyttet af den blomstrende plante til de­res grådige bryst.«”

Substans
ALICE A. BAILEY: Breve om Okkult Meditation, side
200:Tag som eksempel loven om substans. Denne lov sætter disciplen i stand til at anvende det universelle skatkammer på en klog måde. Han skal kunne håndtere stoffet og tilpasse det til de vekselvirkende kræfter om udbud og efterspørgsel. Blind tro er det rigtige for mystikeren. Den er et af de midler der giver adgang til det guddommelige skatkammer, men at forstå metoden hvorved dette skatkammer kan holdes fyldt og at gennemskue midlerne hvorved Al Faderens uendelige forsyninger kan bringes i kontakt med hans børns behov er jo endnu bedre. Jeg kan give en af disse maksimer om udbud og efterspørgsel her. Det er kun når der gøres ret brug af forsyningerne til brug for arbejderen og arbejdet (jeg vælger hvert ord efter nøje overvejelse) at forsyningerne fortsætter med at strømme ind. Hemmeligheden er: Brug, kræv og tag. Kun når døren lukkes of ved hjælp af loven om efterspørgsel, åbnes en anden og højere dør, som tillader forsyning. Tyngdeloven gemmer på denne hemmelighed.”

Sundhed, tre store love om og syv mindre
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side 109 – 114
109: ”Der findes tre store love om sundhed og syv mindre. Disse love virker i de tre verdener, og det er alt, som i øjeblikket vedrører jer. I undervisningen i den umiddelbare fremtid vil hovedvægten efterhånden blive lagt på den teknik, der arbejder med det æteriske legeme, for dette er det næste skridt fremad. De tre store love er:

 1. Loven, der styrer livsviljen, en manifestation af Logos’ første aspekt, vilje eller magt
 2. Loven, der styrer den rytmiske harmoni, en manifestation af Logos’ andet aspekt, kærlighed eller visdom.
 3. Loven, der styrer krystalliseringen, en manifestation af Logos’ tredje aspekt, aktivitetsaspektet eller det grundlæggende aspekt.”
[De syv mindre love hverken nævnes eller gennemgås her.]

Synteseloven – kosmisk lov, 1. aspekt (Livets lov, Loven om åndelig eksistens)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side:
66 – 67: ”Den intelligente viljes stråle. … Denne stråle styres af synteseloven og er grundlaget for den systemiske bevægelse, der bedst kan beskrives som en fremdrift gennem rummet eller en fremadskridende bevægelse.

165: ”Mahadevaaspektet eller den 1. logos (der legemliggør kosmisk vilje) kontrolleres af synteseloven, den kosmiske lov som styrer tendensen til sammensmeltning. Blot er det i dette tilfælde ikke sammensmeltningen af stof og ånd, men sammensmeltningen af de 7 til de 3 og de 3 til den ene. Disse tre tal står primært for ånd, kvalitet eller princip og ikke så meget for stof, selvom stof tilpasser sig, når det stimuleres af ånden. Synteseloven har en direkte forbindelse med et væsen, der er større end vores logos, og er den lov, hvormed dette væsen styrer vores systems logos.”

166: ”Disse tre begreber [1. logos’ mål, funktion og virkemåde] styres af synteseloven, der er loven om en sammenhængende vilje-til-at-være, som består, ikke alene i tid og rum, men også i en endnu større cyklus.”

226: ”Det 1. aspekt, eller viljen til at leve, styres af synteseloven, og de aktiviteter, der udføres af de kosmiske væsener, som legemliggør den, styres af loven på påtvungen enhed og grundlæggende ensartethed. Det er den lov, der træder i kraft til sidst, når ånd og stof er smeltet sammen og har tilpasset sig hinanden.”

540: ”3 kosmiske love. Den første af de kosmiske love er syn­te­se­loven. Det er næsten umuligt for de af os, der slet ikke har ud­viklet den buddhiske evne, at forstå rækkevidden af den­ne lov. Den udtryk­ker det faktum, at alle ting, abstrakte og kon­kre­te, findes som ét, og den styrer manifestationen af den af de kosmiske logoi, hvis bevidst­hed både vores system og vo­res stør­re center er en del af. Den er en enhed i hans bevidst­hed, en tankeform i sin helhed, et konkret hele og ikke den op­del­te proces, vi føler vores evolutions­system er. Den er sum­men, cen­tret og omkredsen, manifestationscirklen betragtet som en en­hed.

1078: ”De studerende vil måske finde det nyttigt at huske at:

 1. Økonomiloven viser sig som en drift.
 2. Tiltrækningsloven viser sig som et træk.
 3. Synteseloven som en tendens til at samle i et center eller sammensmelte.”

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
260: ”1. Gruppen må forstå loven om syntese. (Det er den lov, der styrer tænkningen hos de store liv, som udgør Sanat Kumaras råd i Shamballa).”

273: ”Udstråling. Den indviede er et udstrålende center af lys og kærlighed. Denne udstråling har to virkninger:

 1. Den har gjort ham til en væsentlig og vital faktor for enheden i mesterens ashram.
 2. Den har sat ham i stand til at samle sin egen gruppe, hvorved han kan begynde at danne sin egen ashram.

Verdensgruppens medlemmer, som vil åbenbare det skjulte mysterium, vil alle i større eller mindre grad blive ”udstrålende centre”. De vil således være både invokative og evokative. I denne tanke findes nøglen til loven om syntese, enhed og fusion, som er givet i trettende regel for indviede.”

277: ”Men der skal læres mere, hvis vejen for den højere evolution skal betrædes og et valg foretages mellem de syv kosmiske veje – et valg, som mærkværdigvis ikke afhænger af strålen, for alle stråler findes på alle disse veje.

Det kan kun gennemføres ved syntese. Denne lov om syntese

”virker gennem de syv, som dog er én. Den peger mod de syv veje, og dog er de på de syv veje én, som indleder det universelle i mange, men bevarer sin integritet, som udarbejder planen, men bevarer hensigten intakt, som ser den mangfoldighed, der er nødvendig under loven om offer, men underordnes loven om syntese, og som de mange åndedræt udånder og dog er selve livet.”

Med dette forsøg på at formulere en urgammel definition af loven om syntese har jeg sagt alt det, jeg kan om dette emne.

342: ”Men, mine brødre, her er noget af interesse. Under den store lov om synteseskabende udtryk (som vi kalder loven om syntese, den lov der styrer det første guddommelige aspket) må Hierarkiet bevæge sig fremad på en sådan måde, at bestræbelserne omfatter så vel det fysiske plan som de højere plan.”

ALICE A. BAILEY: Kristi Tilsynekomst, side
77: ”Dette væsen [Syntesens Avatar] er nært knyttet til det guddommelige viljesaspekt, og hans medvirken er blevet mulig gennem Kristi egen beherskelse af den højeste åndelige vilje. Han arbejder under syntesens store naturlov og skaber enhed, samling og fusion.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
237 – 38: ”2. Den gruppe, der er en højere modsvarighed til Nirmanakayaerne. Denne gruppe støtter og samarbejder med den planetariske Logos i hans koncentrerede skabende tænkning. Dens medlemmer arbejder med at tiltrække – ved hjælp af deres kraft i meditation – de ydreplanetariske energier, der er nødvendige for ham til at udvikle sit udtrykslegeme, planeten, og til at fastholde det hele i et stort skabt hele, der hele tiden udvikles til Guds ære i stadigt større mål. De styrer loven om syntese og fastholder (i Logos’ universelle sind) det endelige resultat af den guddommelige vilje-til-det-gode.”

Syntesens begrænsning
ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
292: ”Ved al formopbygning forbliver konstruktionsteknikken dybest set den samme, og reglerne og erkendelserne kan sammenfattes i følgende aforismer. …

Lad følgende tre love herske: loven om syntesens begrænsning, loven om vibrationers vekselvirkning og loven om aktiv fremskyndelse. Den første vedrører livet, den anden vedrører opbygningen, og den tredje frembringer manifesteret eksistens.”

Systemiske
LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
182: ”Hvert individ som træder ind på discipelskabets vej vil befinde sig i kamp så at sige med modstand i overensstemmelse med de systemiske love, og som, hvis det ikke var for disse love, vil betyde enden for enhver indsats fra den Hvide Loge inden den fik begyndt. Sådanne love hindrer disciplene i den Sorte Loge fra at angribe dem, som har en mindre grad i den Hvide Loge end de selv har. Med andre ord, dem som kan sammenlignes med en senior discipel eller en mester i Hierarkiet, må rette deres angreb mod dette ansvarsområde. De kan ikke rette deres angreb direkte mod yngre disciple. De må arbejde gennem de disciple, som har taget venstrehåndsvejen. Det er imidlertid tilladt for dem gennem devisk kontrol og kontakt at bruge disciplens svagheder og gennem deres opmærksomhed på disse svagheder at aktivere og stimulere den negativitet i disciplen, der kan tjene som en modstandskraft.”

Tilbage til Alfabetisk