V

Vejen
LUCILLE CEDERCRANS: Sjælen og dens Redskab, side
73: ”Det næste trin, som er reorientering, består af at handle ”som om”. Dette er en af de vigtigste love på Vejen, idet den faktisk udvirker indvielse. Indvielse er en ny begyndelse. Aspiranter skaber en ny begyndelse ved at handle, som om de var polariseret i pandecenteret, som om de var disciple. Dette forklarer nødvendigheden af selvpålagt disciplin.”

Vibrationsloven – underlov til Økonomiloven og 1. systemiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
229 – 230: ”Økonomiloven har 4 underordnede love, der vedrører den lavere firfoldighed: … 1. Vibrationsloven som styrer stofplanernes grundtone eller frekvens. Med kendskab til denne lov kan hvert plans stof i dets 7 differentieringer beherskes.”

541: ”b. 7 syste­miske love. Under disse 3 større love har vi vo­res sol­sy­stems 7 love. Her ser vi igen betydningen af analogilo­ven, og hvor­dan de 3 bliver til de 7 ligesom andre steder i det lo­goi­ske system. I hver af de 7 love finder vi en interessant for­bin­delse med de 7 planer. Lovene er:

  1. Vibrationsloven, grundlaget for manifestationen, der be­gyn­der på det 1. plan. Den er systemets atomare lov, på sam­me må­de som det 1. underplan på hvert af vores planer er det ato­mare plan. …”

545 – 47: ”1. Vibrationsloven. Den er det 1. plans lov, og den sty­rer hvert plans atomare underplan. Den markerer begyndelsen på Lo­gos’ arbejde, den første bevægelse af mulaprakriti. På hvert plan sætter det atomare underplans vibration planets stof i be­vægelse – den er grundtakten. Vi kan opsummere betyd­nin­gen af denne lov med ordene »lys« eller »ild«. Den er il­dens lov. Den styrer de individuelle farvers forvandling og tilba­ge­ven­den til deres syntese. Den kontrolle­rer opbrydningen af den ene i de 7 og deres tilba­gevenden til den ene. Den er i vir­keligheden den grundlæggende evolutions­lov, som forud­sæt­ter involution. Den svarer til den første bevægelse, Logos gjor­de for at ud­tryk­ke sig gennem dette solsystem. Han ud­send­te ly­den, en tredob­belt lyd, én for hvert af sine 3 syste­mer, og skab­te der­med en bølgebe­vægelse i rummets hav. Efterhån­den som tiden går, tiltager lyden, og når den har nået sin ful­de styr­ke, når den kulmine­rer, udgør den en af tonerne i den stør­re kosmiske akkord. Hver tone har 6 undertoner, der sam­men med den første giver de 7. Derfor omfatter vibra­tions­lo­ven 18 mindre vibrationer og 3 større, som tilsammen ud­gør vo­res 3 syste­mers 21 vibrationer. 2 x 9 giver ifølge sagens na­tur 18, som er nøg­le­tallet i vores kærlighedssystem. Det tred­je sy­stems myste­ri­um lig­ger i tallet 27.

På involutionsvejen fremkaldte de 7 primære udåndinger eller lyde hvert plans atomare underplan, …

På evolutionsvejen styrer denne lov det positive aspekt af processen …

Vibrationsloven er fremskridtets, bevægelsens og rotationens lov. …”

607: ”Disse betingelser er opfyldt i forbindelse med menneskets indvielse og overførsel fra det 4. rige til det åndelige rige. Dets bestræbelser må være selvfremkaldte eller resultatet af dets eget selvbevidste initiativ. De vil blive mødt med en respons fra dets overbevidsthed, det atmiske eller åndelige aspekt, og samspillet mellem de to vil blive yderligere stimuleret af indvielsesritualernes vogtere. Men alle tre virkninger mærkes i ånd-stof. Alt sker i henhold til vibrationsloven, for denne lov er i virkeligheden devasubstansens reaktion på kraft, der udgår fra en bevidst eller ubevidst kilde.”

ALICE A. BAILEY: Indvielse, menneskelig og solar, side
151 – 52: ”Centrene får ved indvielse en øget vibrationskapacitet og kraft, og i det ydre liv fører dette til: …

  1. En gradvis forståelse af loven om vibration som et aspekt af den grundlæggende lov om opbygning, loven om tiltrækning, og den indviede lærer bevidst at opbygge, at håndtere tankestof for at fuldkommengøre Logos’ planer, at arbejde i mental essens og at anvende loven på mentale niveauer og derved påvirke det fysiske plan. Bevægelse opstår kosmisk set på de kosmiske plan, og det samme vil ses i mikrokosmos. Der ligger et okkkult vink i dette, som ved eftertanke vil åbenbare meget. I det øjeblik staven anvendes under indvielse, erkender den indviede bevidst betydning af loven om tiltrækning ved formopbygning og i syntesen af de tre ild. På denne evne til at fastholde denne erkendelse og til selv at anvende loven beror hans evne til at gå videre.”

186: ”For det andet ved et menneskes egne anstrengelser, suppleret af det intelligente og kærlige samarbejde med menneskeslægtens vidende, visdommens mestre. I dette tilfælde forløber processen hurtigere, for et menneske kommer ind under vejledning, hvis han skulle ønske dette, og senere, når han har tilvejebragt de rigtige betingelser, får han stillet kundskab og hjælp til rådighed fra dem, som har nået målet. For at benytte sig af denne hjælp er han nødt til at arbejde med sit eget legemes materiale ved at indbygge det rette materiale i en foreskreven form, og må derfor lære at skelne i valget af materie og at forstå vibrationens og konstruktionens love.

ALICE A. BAILEY: Breve om Okkult Meditation, Syvende brev, side 200 – 242
Dette brev, som handler om anvendelse af lyd og farve giver et godt indblik i loven om vibration selv om afsnittet ikke er en gennemgang af loven. Især på siderne 233 – 242, der handler om anvendelse af farver i healing og fremtidig anvendelse af farver og lyd, henvises der flere gange til at loven om vibration.

241: ”I kan spørge: Hvilken plads har alt dette i en række breve om meditation? Svaret er ganske enkelt, at metoderne til anvendelse af farve og lyd i healing og til fremme af åndelig udvikling, samt til eksoteriske konstruktioner på det fysiske plan, vil være baseret på de love, der styrer det mentale legeme, og vil være former af meditation. Først når menneskeheden udvikler tænkningens dynamiske kræfter og egenskaber – disse kræfter er et resultat af en meditation, der udføres på rigtig måde – vil evnen til at gøre brug af lovene om vibration blive objektiv muligt.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
81 – 82: ”At bringe tanken i ro afhænger af loven om rytme. Hvis I svinger fra den ene retning til den anden og registrerer tanker fra alle sider, vil denne lov være ud af stand til at berøre jer. Balance og sindsro skal oprettes, før ligevægt kan opnås. Loven om vibration og studiet af atomar substans må altid kombineres. Når kendskabet til disse atomer og deres aktivitet, reaktioner og samspil, bliver større, så vil menneskene kontrollere deres legemer videnskabeligt og således synkronisere lovene for vibration og rytme. De er lig hinanden, men dog forskellige. De er faser af loven om gravitation. Jorden er selv en entitet, som ved viljens kraft fastholder alle ting.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
132: ”Lyden af AUM, lyden af OM og selv LYDEN har tilknytning til vibrationer og deres forskellige og varierende virkninger. Hemmeligheden om loven om vibration åbenbares lidt efter lidt, efterhånden som mennesket lærer at intonere ordet i dets tre aspekter. De studerende gør klogt i at gennemtænke forskellen mellem åndedrættet og lyden, mellem åndedrætsprocessen og den proces, der skaber vibrerende aktivitet. De er relaterede til hinanden, men er dog forskellige. Den ene proces har tilknytning til tid og den anden til rum …”

Vibrationernes ekspansion
ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
365 -66: ”Når én lektion er bemestret på denne måde, pålægges eleven endnu én, og når han har lært en særlig serie af lektioner, tager han sin eksamen og gennemgår en indvielse. Hele den gruppe, han underviser, drager fordel af hans fremskridt, for enhver discipel fører dem, han underviser, med sig fremad på en særlig og udefinerlig måde. Den enkeltes fordel virker tilbage på helheden. En mester fører sine disciple med sig fremad og opad på lignende måde. Temaet er vanskeligt tilgængeligt og er for en stor del en af hemmelighederne ved loven om vibrationernes ekspansion. Logos’ indvielse har en universel virkning.”

Vibrationers vekselvirkning
ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
292: ”Ved al formopbygning forbliver konstruktionsteknikken dybest set den samme, og reglerne og erkendelserne kan sammenfattes i følgende aforismer. …

Lad følgende tre love herske: loven om syntesens begrænsning, loven om vibrationers vekselvirkning og loven om aktiv fremskyndelse. Den første vedrører livet, den anden vedrører opbygningen, og den tredje frembringer manifesteret eksistens.”

Vækst
LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
62: ”Med denne viden og tro ser mennesket da ind i sig selv og opdager de lektier han eller hun er ved at lære. De samarbejder med denne årsag til at leve og Loven om Vækst og pålægger sig selv den disciplin, som vil styrke deres vækstproces.”

ANNIE BESANT: Dharma
”Dharma kan nu defineres som ”en tings indre natur på et givent udviklingstrin og loven om næste skridt i dens udfoldelse” – dens natur på det punkt den har nået i sin udfoldelse og så loven som frembringer næste stade af udfoldelse. … Jeg må kende stadiet for min vækst, og jeg må kende loven som vil sætte mig i stand til at udvikle mig videre; så kender jeg min Dharma, og ved at følge denne Dharma bevæger jeg mig mod perfektion”

Væren
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
177 – 78: ”I bør huske, at disse udviklingstrin ikke er statiske tilstande, men er opnået gennem faser og stadier af aktivitet, der frembringer konstant vekslende resultater og varierende aspekter af centrene. Disse igen efterfølges af andre perioder med bevægelse, forandring og en fornyet frigørelse af energier. Virkningerne af de dybe bagved liggende årsager bliver selv årsager, for i manifestationsperioden er intet statisk eller fikseret eller endeligt bestemt. Dette er et punkt af yderste vigtighed. Lad jer derfor ikke vildlede af et åbenbart fremskridt i en periode. Det er blot et forvarsel om forandring, for således er loven om væren.”

Tilbage til Alfabetisk