Seks love og principper for den Nye Tid

Min kommentar:  Lovene der nævnes her, forklares ikke nærmere. De er sammen med de nævnte principper ment som temaer for meditation. 

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i den nye tidsalder, siderne
267 – 269:
Tidligere i denne instruktion benyttede jeg ordene: “En stor gruppe på verdensplan, der i samstemmighed og samtidighed mediterer … som forberedelse til Kristi myndighed”. Jeg vil specielt gøre jer opmærksom på denne sidste sætning, der introducerer et nyt begreb i det forberedende arbejde, der skal udføres af den nye gruppe af verdenstjenere. Opgaver er at opbygge gennem meditation den viden om og den funktion af de love og principper, der skal styre den kommende æra, den nye civilisation og den fremtidige verdenskultur. Ikke føre grundlaget for den kommende “myndighed” er lagt, kan Kristus komme til syne. Hvis han kom inden denne grundige forberedelse, ville meget tid, mange kræfter og åndelige energi være spildt. Derfor må vi antage (hvis forudsætningerne accepteres), at der i nær fremtid bliver sammensat en gruppe af mænd og kvinder i ethvert land, der under passende og ordentlige forhold vil meditere i “samstemmighed og samtidighed” på de juridiske metoder og grundlæggende love, som Kristi myndighed vil blive funderet på, og som dybest set er gudsrigets – det femte naturriges – love for planetens evolutionære udviklingsprocesser.

Der har været debatteret meget i relation til disse love ud fra en mystisk og strengt kristen synsvinkel, så indholdet er blevet helt meningsløst. Hele emnet kræver en ny indfaldsvinkel. Det er nødvendigt at fremsætte det på en ny og mere tydelige måde og med en ny terminologi, der passer bedre til det videnskabelige og nutidige sinds voksende mentale forståelse. Der har været endeløse taler om broderskab og om at indarbejde det princip, at vi alle er Guds børn, men det har ikke bidraget særligt meget til, at menneskene nærmer sig hinanden og tager del i hinandens problemer.

Den nye gruppe af verdenstjenere vil anvende andre ord, og de vil lægge vægten på:

  1. Loven om rette menneskelige relationer.
  2. Princippet om den gode vilje.
  3. Loven om gruppebestræbelse.
  4. Princippet om samstemmighed.
  5. Loven om åndelig tilnærmelse.
  6. Princippet om essentiel guddommelighed.


Jeg vil bede jer overveje disse forslag meget nøje for på den måde at forberede jer til at klarlægge de åndelige love og principper som temaer til meditation. Her har jeg præsenteret jer for seks temaer til gruppemeditation, og de er dybest set det næste, I skal tage op til overvejelse, såfremt den “samstemmige og samtidige” meditation, der nu for tiden kan blive effektiv, organiseres og udvikles.