R

Reinkarnation, loven om: Se Genfødselsloven

Relationer
(Min kommentar: Der er tale om en fejl i den danske oversættelse, da loven i den engelske udgave hedder The Law of Relativity)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
952: ”Det kemiske atom er kugleformet, mennesket bor i en kugle, og det gør Planet- og Sollogos også, for kuglen er den form, stof antager, når dets egen indre aktivitet og formens aktivitet arbejder sammen. Det kræver to typer kraft – roterende og spiralcyklisk – at frembringe kugleformen. Det er videnskabsmænd mere eller mindre ved at opdage, og de begynder at forstå, at det er loven om relationer eller alle atomers indbyrdes forbindelse, som frembringer det, der kaldes lys, og danner den komplekse kugle, solsystemet som helhed er.”

Relativitet – se også Guddommelige love i afsnittet om sammenstilling af love
LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
169 – 174: ”Guds vilje i forhold til stof kommer på denne planet til udtryk igennem tre overordnede lovmæssigheder, som igen udtrykker en grundlæggende natur i alle former.

Disse lovmæssigheder er:

  1. Loven om økonomi …
  2. Loven om relativitet som i praksis betyder: At alle former er indbyrdes forbundet med og afhængige af Det Ene Liv.…
  3. Loven om periodicitet …”

Repetitionsloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
346: ”At den tidligere metode forekom i månekæder er blot bevis på repetitionslovens urokkelige funktion, den lov der får hver større cyklus til at inkludere alle de mindre cykler og gentage sin tidligere fremgangsmåde i de første faser. Det er et velkendt faktum i forbindelse med f.eks. bygningen af menneskets fysiske krop, for fosteret reproducerer alle tidligere stadier og former indtil menneskeformen er nået.” 

Resonans
GEOFFREY HODSON: Amerikanske foredrag (American Lectures)
”Gennem deres musik manipulerer og dirigerer og kontrollerer lydens engle den kreative verdens mægtige kræfter, idet de til stadighed modellerer solsystemets former nærmere og nærmere til arketypen i Skaberens sind; idet de hele tiden tilpasser Hans mange verdener nærmere og nærmere til den perfekte lyd, den tone Han evigt synger og som til sidst skal genlyde fra alle de former Han har skabt. Han arbejder gennem loven om resonans, styrer gennem reglerne om rytme, skaber og udfolder gennem lydens kraft. De høje herrer med deres undergivne er Hans intelligente løjtnanter i dette aspekt af Hans umådelige aktiviteter.”

Ret brug
LUCILLE CEDERCRANS: Disciplen og Økonomi, eng. udg. side
204: ” Den først grundlæggende lov om økonomi, som skal tages i brug af disciplen, som stræber efter at leve i henhold til højere lov, er loven om ret brug. Når jeg bruger ordet ”ret”, refererer jeg ikke til moral. Ret brug af det som er til rådighed, om det som er umiddelbart for hånden, ret brug i henhold til love. Hvad handler loven om økonomi om?

Grundlæggende handler den om manifestation, gør den ikke? Det er et organiseret livs substantielle kræfter der resulterer i manifestation af den ene eller den anden slags. I overensstemmelse med ret brug i henhold til lov; ret mening i henhold til lovene om økonomi, at det som I allerede har, vil manifestere den Plan I ønsker at tjene. Dette er den første lov. … Hvis det som er til rådighed ikke bruges rigtigt, rigtigt i henhold til lov, vil I få et øjeblikkeligt nedbrud af jeres økonomi.”

207: ”Når disciplen har lært at bruge det, som er umiddelbart for hånden, økonomisk rigtigt har han løst problemet om finanser en gang for alle.”

Rette menneskelige relationer, loven om – se Seks love og principper for den Nye Tid under Sammenstillinger

Ritual og guddommelig ceremoni
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
497: ”… du må huske, at den syvende stråle er strålen for mellemstadium – et mellemstadium og en stråle, der bliver aktiv, når de opbyggende strålers tiltrækkende og magnetiske virke er rede til i fænomenernes verden at præcipitere og tilvejebringe – under loven om ritual og guddommelig ceremoni – nye faser i arbejdet. Disse faser indledes i tilbagetrækningsprocessens stilhed og frigøres, når mellemstadiet spænding har fuldført arbejdet. Dette arbejde bliver effektivt, når mellemstadiet med erkendelse har gjort ny fokusering mulig”

Rummelighed
LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side*
1017: ”Den første lov om Guddommelig kærlighed-visdom er rummelighed. En person som er fyldt, gennemtrængt og kvalificeret af denne energi kan ikke udskille og føle kærlighed til ét liv eller én livsform frem for en anden. Enhver respons der evokeres fra en, hvis natur er Guddommelig kærlighed-visdom indbefatter eller rummer helheden, de mange så vel som den enkelte, uanset hvem eller hvad vedkommende er.”

Rytme
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
768: ”Ovenfor har vi prøvet at give en generel forestilling om egoets evolutionsproces og dens forløb i henhold til karmisk og cyklisk lov. Hvis den studerende tænker over disse to love, vil det gå op for ham, at de kan samles under fællesbetegnelsen loven om rytme.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
81 – 82: ”At bringe tanken i ro afhænger af loven om rytme. Hvis I svinger fra den ene retning til den anden og registrerer tanker fra alle sider, vil denne lov være ude af stand til at berøre jer. Balance og sindsro skal oprettes, før ligevægt kan opnås. Loven om vibration og studiet af atomar substans må altid kombineres. Når kendskabet til disse atomer og deres aktivitet, reaktioner og samspil, bliver større, så vil menneskene kontrollere deres legemer videnskabeligt og således synkronisere lovene for vibration og rytme. De er lig hinanden, men dog forskellige. De er faser af loven om gravitation. Jorden er selv en entitet, som ved viljens kraft fastholder alle ting.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing side
93 – 95: ”Forkerte mentale holdninger. Som det første vil jeg beskæftig mig med den grundlæggende antagelse, at sygdom og fysiske lidelser ikke er et resultat af forket tænkning. De er langt mere sandsynligt et resultat af ingen tænkning overhovedet, eller forårsaget af, at menneskene ikke har efterlevet de fundamentale lov, der styrer Guds sind. Et interessant eksempel på en sådan undladelse er, at mennesket ikke følger den grundlæggende lov om rytme, der styrer alle processer i naturen, og mennesket er en del af naturen. Mange af de problemer, der er forbundet med brugen og misbrugen af den seksuelle drift, kan spores til denne manglende efterlevelse af loven om periodicitet. … Det er i vor egen tid, at mennesket i udbredt grad er begyndt at krænke disse mentale love, især lovene om cykler, de love som styrer tidevandet, kontrollerer verdensbegivenhederne, og som også skulle betinge den enkelte og således etablere en rytmisk levevis – en af de vigtigste forudsætninger for et godt helbred.”

Rytmisk harmoni
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side 109 – 114
109: ”Der findes tre store love om sundhed og syv mindre. Disse love virker i de tre verdener, og det er alt, som i øjeblikket vedrører jer. I undervisningen i den umiddelbare fremtid vil hovedvægten efterhånden blive lagt på den teknik, der arbejder med det æteriske legeme, for dette er det næste skridt fremad. De tre store love er:

  1. Loven, der styrer livsviljen, en manifestation af Logos’ første aspekt, vilje eller magt
  2. Loven, der styrer den rytmiske harmoni, en manifestation af Logos’ andet aspekt, kærlighed eller visdom.
  3. Loven, der styrer krystalliseringen, en manifestation af Logos’ tredje aspekt, aktivitetsaspektet eller det grundlæggende aspekt.”
[De syv mindre love hverken nævnes eller gennemgås her.] Tilbage til Alfabetisk