M

Magi – Kreative processer
LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, eng. udg. side
347: ”Kunsten og videnskaben om magi, som vi også kunne definere præcist som kunsten og videnskaben om tjeneste, virker i overensstemmelse med fastsatte love, som prøvedisciplen skal lære at manipulere. Disse love kontrollerer bevægelsen af energi, kraft og substans ind i forud bestemte mønstre, som vi kalder former.

Når sjælen forstår loven, og manipulerer den i samarbejde med Guddommelig hensigt og plan, mester han formnaturen og befrier ikke bare sig selv fra dens fængsel, men bruger den (formnaturen) i tjeneste for Kristus.”

359: ”Tilsynekomsten i form på ethvert eksistensplan forudsætter at dens skaber har samarbejde bevidst eller ubevidst med loven, og at han i arbejdet under og med denne lov har fulgt en bestemt proces som vi kalder magi. Processen resulterer i en tilsynekomst i form, hvor der før ikke var nogen form.”

363 – 366: ”De love der har at gøre med den kreative proces vedrører:

 1. Illuminationen af de tre
  Vi beskæftiger os her med at forbinde ånd, stof og bevidsthed. I hvilket forhold skal disse anbringes for at kunne frembringe en manifestation af Planen? …
 2. Tilegnelsen af substansen og dens omskabelse til devisk form
  Bygningen af formen skrider frem i fire frekvenser af oprindeligt stof. Dette betyder, at bag ved al form på ethvert plan eksisterer fire frekvenser, som der sommetider refereres til som de fire elementer jord, luft og ild.
  De kendes af okkultisten som

1 = esoterisk lys
2 = esoterisk lyd
3 = esoterisk farve
4 = esoterisk vibration

Disse fire frekvenser af oprindeligt stof udgør substansen på ethvert eksistensplan, og er det materiale, som den deviske form konstrueres af.

Magikeren må tilegne sig disse fire elementer, og i den rette proportion mellem disse konstruere den deviske form til det som kan bringe Planen frem i ydre manifestation.”

Magnetisering
ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
260: ”Han skal studere de fem betydninger af magnetisering. Det refererer til de fem måder, som loven om magnetisering virker på. Det er blot et andet navn for loven om tiltrækning.”

Magnetisk arbejde
ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
410: ”Den store cirkulerende proces foregår således konstant og tilkendegiver på ny den essentielle syntese, der ligger bag alt liv – det menneskelige, planetariske, systemiske og kosmiske. Denne proces åbenbarer også, at loven om tiltrækning, loven om magnetisk arbejde og den kosmiske lov om syntese er tre aspekter af én lov, som vi endnu ikke har noget navn for.”

Magnetisk frastødning – Lovene for afvisning af solstråling
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
113: ”Disse gyldne pranavæsener findes i luften over os og er særlig aktive i sådanne dele af verden som Californien og de tropiske lande, hvor luften er ren og tør, og solstrålerne er kendt for at være særlig velgørende Forbindelsen mellem mennesket og denne devagruppe er meget nær, men yderst farefuld for mennesket Disse devaer er uhyre kraftfulde og på deres eget felt mere udviklede end mennesket. Ubeskyttet er mennesket overladt til deres nåde og barmhjertighed, og af denne mangel på beskyttelse og menneskets svigtende forståelse af lovene for magnetisk frastødning, eller afvisning af solstråling, kommer et onde som f.eks. solstik. Når æterlegemet og dets assimilationsprocesser forstås videnskabeligt, vil mennesket blive immunt over for de farer, der er forbundet med solstråling. Det vil beskytte sig ved at anvende de love, der styrer magnetisk frastødning og tiltrækning, og ikke så meget ved hjælp af påklædning og afskærmning.”

Magnetiske impuls’ lov – 2. lov for gruppearbejde (esoterisk navn: Loven om polar forening)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1109: ”2. lov. Den magnetiske impuls’ lov. Det er loven, der styrer et atoms primære realisering af sine kontakter med omverde­nen, dvs. dets udadvendte sensitivitet, som i sidste instans re­sul­terer i etableringen af en forbindelse mellem enheden og det, der opfattes som en del af gruppen. Det er ikke det sam­me som sanseopfattelse, fordi den forbindelse, der etable­res, er mel­lem selvet i alting og ikke mellem aspekter af ikke-sel­vet. Den­ne lov kaldes somme tider »det første skridt mod æg­te­skab«, for den resulterer i menne­skets eller atomets ende­lige for­ening med gruppen, en forening som frem­kalder har­moni­ske grup­perelationer.”

1112: ”For hver lov er der en bestemt formular og et bestemt symbol. På dette stadium af læren eller afhandlingen er det ikke muligt at afsløre eller meddele formularerne. Symbolet må godt beskrives …

 1. lov To ildkugler, der er samlet i en ildtrekant. Dermed afbilder symbolet alle atomare strukturers tredobbelte samspil.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side 114 – 122
115: ”Denne lov om magnetisk impuls styrer relationen, samspil­let og en indbyrdes gennemtrængende forbindelse mellem de syv sjæls­grup­per på mentalplanets højere niveauer, som udgør den før­ste af de store form-differentieringer. Disse sjælsgrup­per kan vi kun stu­dere intelli­gent ud fra de syv strålegrupper, ef­ter­som de dan­ner menneskehedens åndelige aspekt. Den­ne lov sty­rer og­så slægt­skabet mellem sjæle, som, medens ma­ni­fe­ste­ret gen­nem form, er i forbindelse med hinan­den. Det er der­for en lov, der ved­rører alle sjæles indbyrdes forhold in­den for det om­råde, som de kristne kalder »Guds rige«. Hvis den­ne lov for­stås ret, når men­nesket til en viden om sit sub­jek­ti­ve liv. Han kan subjektivt hånd­tere kræfter og således ar­bej­de be­vidst i form og med form, idet han dog holder sin po­la­ri­se­ring og bevidsthed i en anden di­men­sion, medens han fun­ge­rer ak­tivt bag kulisserne. Denne lov an­går de indre eso­ter­iske ak­ti­vite­ter, der ikke umiddelbart har for­bindelse med form­li­vet. …

Loven om magnetisk impuls er i sjælens rige, hvad loven om tiltrækning er i den ydre verden …

Denne lov styrer også en gruppesjæls relation til andre gruppers sjæle. Den styrer samspillet, der er vitalt vigtigt, men endnu ikke erkendt som kraft mellem det fjerde naturrigels sjæl, menneskets sjæl, og sjælen i de tre riger under menneskeriget samt i de tre riger over menneskeriget. …

653: ”Denne lov styrer forbindelsen mellem en gruppes sjæl og andre gruppers sjæle. Den styrer samspillet, den vitale, men hidtil ikke-erkendte kraft, mellem det fjerde naturriges sjæl, menneskeriget, og de tre undermenneskelige rigers sjæl og ligeledes de tre overmenneskelige rigers. Den lov vil på grund af den store rolle, menneskeheden spiller i Guds store system eller Plan, blive den bestemmende lov for menneskeslægten. Dette vil imidlertid ikke blive tilfældet, før den største del af menneskeheden i nogen grad forstår, vad det betyder at fungere som sjæl.”

654: ”Nøjagtig som loven om tiltrækning, der virker på det fysiske plan, bragte dem sammen som mænd og kvinder i én gruppebestræbelse, således kan loven om magnetisk impuls begynde at beherske dem, når de igen som gruppe, og kun som gruppe, samlet gør sig til kanal for tjeneste i selvforglemmelse.”

Magnetiske kontrols lov – 4. systemiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
541: ”b. 7 syste­miske love. Under disse 3 større love har vi vo­res sol­sy­stems 7 love. Her ser vi igen betydningen af analogilo­ven, og hvor­dan de 3 bliver til de 7 ligesom andre steder i det lo­goi­ske system. I hver af de 7 love finder vi en interessant for­bin­delse med de 7 planer. Lovene er: …

 1. Den magnetiske kontrols lov virker først og fremmest på det bud­dhiske plan, og i udviklingen af kontrollen med den­ne lov ligger hemmeligheden ved monadens beherskel­se af per­son­lig­heden, via det egoiske legeme.”

553: ”4. Den magnetiske kontrols lov. Det er den grund­læggen­de lov, der styrer den åndelige triade. Ved hjælp af denne lov dri­ver evolutions­kraften egoet fremad gennem reinkarna­tio­nens cy­klus og tilbage til forening med sin kilde. Gennem ad­skil­lelse fin­der det sig selv, og derefter hæver det sig – dre­vet af det ibo­ende bud­dhiske princip eller kristusprincippet – over sig selv og finder sig selv igen i alle selv. Denne lov holder det la­vere evo­lutionære selv sammen i en form. Den styrer ego­et i kau­sal­legemet, på samme måde som Logos styrer monaden på det 2. plan. Den er det buddhiske plans lov. …”

LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
129 – 30: “De tre vanskeligst tilgængelige love bag den kendsgerning, at energi følger tanke, kan defineres på følgende måde:

 1. Loven om polaritet. …
 2. Loven om magnetisk kontrol. Når et magnetisk felt skabes i tankesindet og fastholdes der, sættes mentalt stof i bevægelse i et mønster, der bestemmes af viljen. En tanke fødes som resultat af den magnetiske kontrol af stoffet.
 3. Loven om manifestation. …”

Magnetisk tiltrækning
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
726: ”Stoffets respons på den atomare vibration på det plan, der er tale om. Dette vedrører den anden gruppe pitrier, hvis funktion består i at samle det stof, der er afstemt efter en bestemt tone, omkring det permanente atom. De arbejder i henhold til loven om magnetisk tiltrækning og er det permanente atoms tiltrækningskraft. I sin egen lille målestok har hvert permanent atom samme forhold til stoffet i et menneskes hylstre, som den fysiske sol har til systemets stof. Det er kernen i tiltrækningskraften.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
532: ”Disse planetens fanger forekommer i to hovedgrupper. …

For det første alle formers substans eller mangfoldigheden af bittesmå atomare liv, som gennem tankens kraft drages ind i det formaspekt, hvorigennem alle eksistenser eller sjlæoe, mineraler, planter, dyr og menneskets animale legeme udtrykker sig. … Ifølge loven om magnetisk tiltrækning og i henhold til det universelle sinds tilskyndende aktivitet, når det virkeliggør Sollogos’ eller den planetariske Logos’ hensigter, drages disse bestanddele af rummet stof, disse substansens atomer, sammen, bearbejdes rytmisk og fastholdes i en form.”

Magnetismens lov – underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1068: ”4. Magnetismens lov. Det er loven, som frem­kalder en per­son­ligheds samling, og selvom den er et udtryk for måne­kraft, er den ikke desto mindre af en langt højere orden end den fy­si­ske seksualitets lov. Den udtrykkes af de 3 primære grup­per må­nepitrier. Disse 3 grupper er ikke beskæf­tiget med byg­nin­gen af dyrerigets former, for de bygger men­neskets legeme på de 3 sidste stadier af evolutionsvejen:

 1. Det højtudviklede intellekts eller den kunst­neriske evnes sta­di­um.
 2. Discipelskabets stadium.
 3. Udviklingsvejens stadium.

De 4 lavere grupper er beskæftiget med de tidligere stadier, og med dyr­easpektet af tiltrækning i begge riger.

Manifestation
LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
129: “De tre mest vanskeligt tilgængelige love bag den kendsgerning, at energi følger tanke, kan defineres på følgende måde:

 1. Loven om polaritet. …
 2. Loven om magnetisk kontrol. …
 3. Loven om manifestation. Når en tanke er født, bliver en triangel af energi sidestillet med tid og rum.”

Manifestationslov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
690: ”Længen af denne periode med bevidst aktivitet i æterisk substans (som det planetariske legeme består af) afhænger af den planetariske herres karma … På systemets højere planer varer dette stadium lige så længe, som planetsystemet lever, hvorefter der kommer en pralayaperiode, som begynder hen imod slutningen af den 7. runde, eller 5. runde hvis systemets manifestationslov virker i cykler på 5.”

Materialisation – Loven om den skjulte stråling – 3. lov skabt af de tre aspektloves aktivitet
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
389: ”I næste race, den, lemuriske, viste de guddommelige essentielle attributters trefoldige aktivitet sig som loven om materialisation … Denne lov vedrører det lys, der eksisterer i mennesket, og det, der i tid og rum dækker for dette lys for at fremkalde en intensivering og senere som følge heraf udstråling, således at lys gennem menneskeheden til sidst kan nå alle former for guddommeligt udtryk.”

Menneskeskabte love / Nationale love
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
320: ”Det sidste postulat, som jeg søger at fremhæve, er, at overholdelsen af disse tre love [om genfødelse, harmløshed og gruppeliv] nødvendigvis vil føre til et inderligt ønske om at overholde lovene i det land, hvor den enkelte sjæl er inkarneret. At disse menneskeskabte lov er utilstrækkelige, ved jeg udmærket, og det er unødvendigt at gøre opmærksom på det. De kan være og er midlertidige og utilstrækkelige for behovet. De kan savne formål og vise sig ufyldestgørende, men i nogen grad beskytter de de svage, og derfor vil de, der søger at hjælpe menneskeheden, betragte dem som bindende. Disse love vil blive ændret, efterhånden som virkningen fra de tre store love bliver mærkbar, men indtil de på forstandig vis bliver ændret (og det tager tid), virker de som en bremse på tøjlesløshed og egoisme.”

GEOFFREY HODSON: Teosofi for juristen (Theosophy for the Lawyer)

 • ”Menneskets love er i deres upersonlighed, upartiske og strengt retfærdige, som matematik, et meget direkte udtryk på jorden for det guddommelige i kosmos. For den højest mulige definition af Gud er princippet om uforanderlig lov under hvilken alle ting, store som små, makrokosmiske og mikrokosmiske, undfanges, manifesteres og fortættes i størst mulig grad, poleres, perfektioneres og til sidst trækkes tilbage. Gud er uforanderlig lov.”
 • ”Menneskets lov afspejler guddommelig lov. Den der beskæftiger sig med lov er agent for denne lov. Himlens berøring hviler på den misforståede, tør-som-støv procedure som er administration af loven.”

Mentalplanet
LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
179: ”Men når individet bliver opmærksom på lovene for det mentale plan, når han bliver opmærksom på tankens kraft, så stilles han overfor en beslutning. Han kan ikke undgå den bevidste dirigering af energier, for når han bliver klar over lovene for det mentale plan, bliver han mere og mere vidende om det faktum, at hans tanker dirigerer energi i manifestation. Derfor står han overfor at vælge hvilken vej manifestationen af hans energier skal tage. Vil han låne sine kræfter til aktiviteter for den hvide eller den sorte loge?”

Modsætninger
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Astrologi, side
365: ”Vi har nu kort men dog lærerigt, mener jeg, betragtet visse af de subjektive indflydelser og betydninger i zodiakkens tolv tegn. Vi har været inde på deres indbyrdes slægtskab og deres planetariske vekselvirkning, idet vi har forsøgt at beskrive menneskehedens reaktioner på disse mangfoldige energier og kræfter. Disse kræfter, der udstrømmer fra kosmiske kilder, finder vej ind i vort solsystem, idet de enten bliver tiltrukket deraf gennem en analog kvalitet eller – ifølge loven om modsætninger der mødes – finder vej til bestemte planeter.”

469: ” Der var intet åndeligt ved de visioner, der kom fra lederne af de magter, som blev kaldt aksemagterne. Men menneskehedens åndelige målsætning vokser langsomt, og den store lov om modsætninger vil til sidst bringe illumination.”

C.W. LEADBEATER: Den ædle ottefoldige vej (The Noble Eightfold Path)
” … Loven om Modsætninger, den lov, som udtrykker sig i det faktum at hvis du møder én slags vibration med en vibration af samme slag, så vokser vibrationen sig stærkere, større, videre; men hvis du møder den vibration med en modsat vibration, så udslukker den ene den anden set fra et etisk synspunkt. Dette er det store princip om at gengælde ondt med godt.”

Modsvarighed, loven om – se analogiloven

Monadiske tilbagevendens lov – underordnet/supplerende til tiltrækningsloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
951: ”Den spiralcykliske aktivitet, der kendetegner alle former, kan måske forstås på en mere praktisk måde, hvis vi studerer den som et udtryk for 4 love og ganske kort behandler dem én for én …”

964 – 965: ”2. Den monadiske tilbagevendens lov: … Det er altså klart, at »den monadiske tilbagevendens lov«, vi lige har beskæftiget os med, er summen af de impulser, som har en direkte betydning for de monadiske atomer, som cyk­lisk påvirker deres udvikling og stimule­rer eller dæmper de­res aktivitet alt efter det igangsættende livs styrke. Det er først efter indvielse, at menneskeatomet når et udviklingstrin, hvor det begyn­der at forstå kræfter og impulser. Når det for­står, hvordan det kan tilpasse sig fremmede kraftstrømme, kan det bevidst og med videnskabelig nøjagtighed modsætte sig for­sinkende kræfter og bringe sig på linje med de kræfter, som vil føre det frem ad tilbagevejen. I denne tanke ligger der in­gen overflødig kompleksitet eller grund til modløshed, for den elektriske energis stærke kraft vil altid opveje solil­dens tun­gere vibration, og solilden vil selv med tiden ophæve virk­nin­gerne af »ild ved friktion«.”

Tilbage til Alfabetisk