F

Farvernes lov – underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1070: ”7. Farvernes lov. Hvis de studerende vil danne sig et ind­tryk af denne lov, må de huske, at farve tjener to formål. Den vir­ker som et slør for det, der ligger bag, og tiltrækkes derfor af den centrale gnist. Den udtrykker det centrale livs tiltræk­ningsevne.

Derfor er alle farver tiltrækningscentre, som enten supple­rer eller er an­tipatiske over for hinanden, og hvis de studeren­de følger disse tankebaner, kan de gennemskue loven og for­stå, hvor­dan den virker, gennem en erkendel­se af farvernes for­mål, ak­tivitet og forbindelse med hinanden.”

Fem Hierarkiske love
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
466: ” Vi kan således se, at disse fem åbenbaringspunkter giver udtryk for fem hierarkiske love. Det er interessant at se, at kun det første åbenbaringspunkt er blevet formuleret i en lov, der kan forstås af det almindelige menneske. Det er loven, at ”energi følger tanke”, og at ”øjet styrer energi”. Menneskeheden har nået det stadium, hvor forståelse af dette første åbenbaringspunkt er blevet muligt …”

(Min kommentar: Denne udtalelse kommer efter en længere redegørelse for åbenbaringspunkter og antydninger, side 405 – 481. Åbenbaringspunkter er set fra Hierarkiets side det samme som indvielse set fra menneskets side.)

Fikseringsloven – 5. systemiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side 555 – 559, 559 -561
541: ”b. 7 syste­miske love. Under disse 3 større love har vi vo­res sol­sy­stems 7 love. Her ser vi igen betydningen af analogilo­ven, og hvor­dan de 3 bliver til de 7 ligesom andre steder i det lo­goi­ske system. I hver af de 7 love finder vi en interessant for­bin­delse med de 7 planer. Lovene er: …

 1. Fikseringsloven kommer primært til udtryk på mentalpla­net og har en nær forbindelse med manas eller det 5. prin­cip. Tan­kesindet styrer og stabiliserer, og resultatet er sam­men­hæng.”

555: ”Lovene i de tre verdener. Nu vil vi ganske kort studere de 3 vigtigste love, som påvirker det evolutionære menneske, mens det lever sit liv i de 3 verdener. Det er

 1. Fikseringsloven.
 2. Kærlighedsloven.
 3. Offerets og dødens lov.

Disse love styres og kontrolleres i sidste instans af de 3 højere love i systemet – den magnetiske kontrols lov, opløsningsloven og sammenhængsloven. Der er en direkte forbindelse mellem de 7 love og de 7 stråler …”

559: ”5. Fikseringsloven. Den er mentalplanets styrende lov og har sin større parallel i karmaloven på det kosmiske mentalplan … Det er den lov [fikseringsloven], hvormed personligheden i løbet af sine mange liv opbygger kausallegemet …

Den bestemmer tidspunktet for genfødsel, idet den er en af karmalovens underordnede grene. Hver af de 7 underordnede love er knyttet til en af de kosmiske love eller til den siriske karmalov. Vi må altid huske, at det logoiske mål er bevidsthed på det kosmiske mentalplan, og at den siriske logos er for vores logos, hvad det menneskelige ego er for personligheden. Karmaloven, eller den kosmiske fikseringslov, er det kosmiske mentalplans lov og styrer den tilsvarende lov i vores system. …”

Fokuseret vilje til kærlighed
LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
243: ””Guds kraft kan påkaldes igennem den fokuserede vilje til kærlighed.”

Den fokuserede vilje til kærlighed er en lov og en energi, som når menneskeheden igennem et fokuspunkt, en dør, i det planetare liv direkte fra Sollogos, som differentierer den kosmiske kærligheds store lov og energi i syv guddommelige udtryk i sit system.”

Forandring, loven om
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
395: ”En af de vanskeligste opgaver for mesteren er at lære disciplen at forestille sig ashramen og at handle, tjene, tænke og påkalde, som et medlem af en ashram normalt vil gøre. Følgende to tanker dukker op ved at studere de to versioner af denne antydning:

 1. At loven om forandring styrer Hierarkiet på samme måde, som den styrer menneskeheden.
 2. At disciplen, der fungerer under denne lov skal gøre følgende: …”

 Formernes lov (= karma)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk ild, side
289: ”Et nærmere studium af diagram V vil vise, hvori Logos’ problem består, og hvor nøjagtig overensstemmelsen er mellem ham og hans fysiske afspejling, mennesket. …

For det sjette, begge er underlagt de love, der styrer former, og derfor styres de i tid og rum af karma som er formernes lov.”

ALICE A. BAILEY: Sjælens Lys, side
83: ”Ved forståelse af lovene for skabelse og lyd, ved overvejelse af mundens klangbund og den metode, der muliggør tale, kan mennesket nå frem til en viden om de skabende processer i verden og opnå en forståelse af de love, hvorunder alle former bliver til.”

Forvandlingens love, Radioaktivitetens love
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
796: ”Han må studere forvandlingens love og den guddommelige alkymi, så han skaffer sig viden om, hvordan han omdanner de lavere kræfter til højere, overfører sin bevidsthed til de højere redskaber og manipulerer energistrømme, så hans egen natur bliver forvandlet. Da vil han blive kanal for egoets lys og den buddhiske indsigt til gavn for racen og oplysning for dem, der snubler i mørket. Han må udtrykke radioaktivitetens love i sit liv på det fysiske plan. Han må begynde at udstråle og have en magnetisk virkning på andre. Hermed mener jeg, at han vil begynde at influere på det, der er spærret inde hos andre, for han vil – gennem sine stærke vibrationer – nå det skjulte center i alle. <jeg tænker ikke på den fysiske eller magnetiske virkning mange helt uudviklede sjæle har på andre. Jeg refererer til den åndelige udstråling, som kun de, der selv er ved at blive opmærksomme på det åndelige center i hjertet, kan mærke og reagere på. På dette stadium opfattes han som et menneske, der okkult kan tale ”fra hjerte til hjerte”. Han stimulerer hjertecentret hos sin broder og får mennesker til at arbejde for andre.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
548 – 49: ”I den anden kategori, der vedrører konflikten mellem kræfterne indbyrdes, er det æteriske legeme indblandet. Kræfterne, det drejer sig om, findes i de større og mindre centre … Disse sekundære vanskeligehder, der skyldes vekselvirkningen mellem centrene, kan inddeles i tre kategorier …

 1. Relationen mellem visse centre, som den forekommer ifølge loven om transmutattion, dvs. den proces, der hæver kræfterne fra et center til et andet:”

Frastødningsloven – underlov til økonomiloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
162: ”Den 2. logos’ virksomhed styres af den kosmiske tiltrækningslov. Økonomiloven har som en af sine forgreninger en fremtrædende hjælpelov, der kaldes frastødningsloven. Derfor er den kosmiske tiltræknings- og økonomilov (set fra ét synspunkt) årsag til den evige frastødning, som finder sted, når ånden søger at befri sig for formen. Stofaspektet følger altid vejen med mindst modstand og støder alle tendenser til gruppedannelse fra sig, mens ånden, styret af tiltrækningsloven, hele tiden prøver at adskille sig fra stoffet ved at tiltrække sig en stadig mere velegnet stoftype i sine forsøg på at skille det virkelige fra det uvirkelige og bevæge sig fra illusion til illusion, indtil stoffets muligheder er fuldt udnyttet.”

170: ”Vi har omtalt frastødningsloven som en af de underordnede grene af den store økonomilov, der styrer stoffet. Frastødning frembringes af rotation og er grundlaget for den adskillelse, som forhindrer atomerne i at røre hinanden, som holder planeterne i faste og sikre baner i rummet og i en bestemt afstand fra deres systemiske center, og som også forhindrer planerne og underplanerne i at miste deres individuelle stofkarakter. Her ser vi begyndelsen til den ældgamle duel mellem ånd og stof, den duel der er så karakteristisk for manifestationen, hvor det ene aspekt er underlagt tiltrækningsloven, mens det andet styres af frastødningsloven. Tidsalder efter tidsalder fortsætter konflikten, mens stoffet gradvis mister sin magt. Langsomt (så langsomt at det næsten ikke kan mærkes på det fysiske plan) svækker åndens tiltrækningskraft stoffets modstand, indtil det ved afslutningen af de større solcykler ødelægges (som det hedder), og frastødningsloven overvindes af tiltrækningsloven. Det er en ødelæggelse af formen og ikke selve stoffet, for stof er uforgængeligt.”

229 – 230: ”Økonomiloven har 4 underordnede love, der vedrører den lavere firfoldighed: … 3. Frastødningsloven, som styrer forholdet mellem atomerne, og sørger for at de er helt uafhængige og frie af hinanden. Den holder dem også i en bestemt afstand fra kloden eller kuglen med modsat polaritet.”

282: ”2. Cyklisk aktivitet styres af to love

Måske er det mere korrekt at sige, at den styres af en primær og en underordnet lov. … Den generelle lov, der fremkalder cyklisk aktivitet, er tiltræknings- og frastødningsloven, som periodicitetens og genfødslens lov er en underafdeling af.”

Frastødningsloven – 4. lov for gruppearbejde (esoterisk navn: Loven for alle tilintetgørende engle)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1110: ”4. lov. Frastødningsloven. Denne lov vedrører et atoms ev­ne til at af­kaste eller afvise at kontakte en energi, der opfat­tes som skadelig for grup­peaktiviteten. Den er i virkeligheden en tje­nestelov, men bliver først bevidst aktiveret, når atomet har eta­bleret en grundlæggende skelneevne og styrer sine aktivite­ter ud fra kendskabet til sit eget væsens love. Denne lov er ik­ke den samme som den frastødningslov, der sammen med til­trækningsloven virker mellem former og har relation til stof­aspektet. Den lov, vi nu beskæf­tiger os med, har relation til psy­ken eller vishnuaspektet. Den ene gruppe love vedrører ener­gier, der udgår fra den fysiske sol. Den anden gruppe, som vi nu beskæftiger os med, vedrører energier fra Solens hjer­te. Den »frastød­ning«, der her er tale om, har (når f.eks. et men­neskeatom bruger den bevidst via sin udviklede hjerte­ener­gi) den virkning, at den fremmer den frastødte enheds in­ter­esser og driver den nærmere til sit eget center. Måske en ok­kult sætning i en bestemt gammel bog kan give os et ind­tryk af den store skøn­hed, som er forbundet med denne lovs virk­somhed:

»Frastødningskraften stråler i syv retninger og driver alt, hvad den møder, tilbage til de syv åndelige fædres bryst.«

Gennem frastødning drives enhederne hjem, og de omstrejfen­de, ubevidste enheder tvinges ind mod deres eget center. Fra­stød­ningsloven, eller den energistrøm, den blot er navnet på, kan virke fra alle centre, men sådan som vi beskæftiger os med den her, må den udgå fra hjertet, hvis den skal frem­kalde det nødvendige gruppearbejde.”

1114: ”For hver lov er der en bestemt formular og et bestemt symbol. På dette stadium af læren eller afhandlingen er det ikke muligt at afsløre eller meddele formularerne. symbolet må godt beskrives …

 1. lov Her har vi englen med det flammende sværd, der kan dre­jes i alle retninger. Denne symbolik genfinder vi i Bi­belen, hvor englen vogter skatten og sender menne­sket bort i søgen efter en anden indgang, og på den må­de tvinger det igennem gen­fødslens cyklus, indtil det fin­der indvielsens port. Okkult set blokeres denne port ik­ke af sværdet, idet menne­sket har ud­viklet ev­nen til at svinge sig til vejrs som en ørn på sine vin­ger.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side 149 – 177
149 – 150: ”Først og fremmest er det godt at gøre sig klart, at denne lov har visse karakteristiske og grundlæggende virkninger, som i korthed kan anføres således:

 1. Den energi, der udfoldes, er opløsende i sin virkning. Denne lov virker som en adsplittende faktor.
 2. Når den kommer aktivt til udtryk, forårsager den en aktiv spredning eller tilbagevisning af formlivets aspekter.
 3. Den frembringer en nøje afvejet kontakt, som til sidst fører til det, der esoterisk kaldes for ”den guddommelige afvisnings vej”.
 4. Ikke desto mindre er den et aspekt af kærlighedens lov, af Vishnu- eller Kristus-aspektet, og vedrører en sjælsholdning, idet sjælens inderste natur er kærlighed.
 5. Denne lov udtrykker sig gennem tænkeevnen, og der­for kan den kun gøre sin nærværelse og indflydelse gælden­de på di­scip­el­­skabets vej.
 6. Den er den første forudsætning for sand selverkendel­se. Den af­slører samtidig det, som den adskiller eller spre­der.
 7. Den virker gennem kærlighed og interesse for enhe­den ‑ for­men og den eksistens, som til sidst frastøder formen.
 8. Den er et aspekt af en af de største kosmiske love, sjæ­lens lov, som er den kosmiske lov om tiltrækning, for det, som med ti­den tiltrækkes, bliver automatisk og til sidst fra­stødt af det, som tiltrak det i første instans.

Det er en lov, som først og fremmest begynder at indpren­te den gud­dommelige hensigt i aspirantens bevidsthed, og som dik­terer ham de højere impulser og de åndelige beslutnin­ger, der kende­teg­ner hans fremskridt på Vejen. …”

160: ”Når først aspiranten på prøvestadiets vej har en vision herom [sandheden] (uanset hvor spinkel denne måtte være), vil loven om begær, som har styret ham gennem tidsaldre, langsomt og sikkert give plads for loven om frastødning, og denne vil med tiden befri ham for ikke-selvets trældom.”

Fremskridtets lov – underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1067: ”2. Fremskridtets lov. Det kaldes den i planteri­get på grund af det faktum, at det er i dette rige, der er en klar objektiv re­spons på stimulering. Den er grundlaget for fæno­menet sans­ning, som er nøglen til dette kærlighedssystem, idet vores sol­sy­stem er en »søn af nødvendighed« eller begær. Loven er en ma­nifestation af den bevidsthed, der besjæler en del af plante­ri­get, og af visse praniske energier. Den studeren­de vil finde me­get af esoterisk interesse i følgende linje af levende kræf­ter:

 1. Den 2. kæde, klode og runde.
 2. Det 2. rige, planteriget.
 3. Den 2. afspejlede gruppe begærdevaer.
 4. So­lens hjerte.
 5. Den 2. strålekraft.”

Frigørelse, loven om
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
24: ”Når mennesket ændrer den almindelige forestilling om sygdom og accepterer sygdom som en realitet i naturen, vil han med ret tænkning begynde at arbede med loven frigørelse, og dette vil føre til ikke-modstand. På grund af kraften af den styrende tænkning og den intense modstand mod sygdom har han i øjeblikket tendens til at forværre vanskelighederne. I det øjeblik han nyorienterer sin tænkning mod det sande og mod sjælen, vil sygdomme på det fysiske plan begynde at forsvinde.”

Frihed, loven om – se også loven om åndelig frihed
ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
422 – 23: Det er den lov, som de tre kosmiske love – loven om syntese, om tiltrækning og økonomi – blot er aspekter af. Ingen af disse tre underordnede love pålægger Verdens Herre nogle regler eller begrænsninger. Loven om frihed foreskriver derimod visse restriktioner, hvis man kan anvende sådan en selvmodsigende frase. …

Senere vil mesteren, når han fortsætter ad en af de syv veje, arbejde med loven om frihed. Det er ikke, hvilket I vel gætter, dens sande navn, for dybest set er frihed og frigørelse virkninger af dens aktivitet. Denne enestående og gådefulde lov styrer livet og livene på Sirius, og denne ukendte ”sfære af fungerende og intelligent aktivitet” svarer til loven om økonomi på vor planet – den laveste af de love, der styrer eksistens i planetarisk form.”

Friktionsloven – underlov til økonomiloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
229 – 230: ”Økonomiloven har 4 underordnede love, der vedrører den lavere firfoldighed: …

 1. Friktionsloven der styrer hvert atoms varmeaspekt, udstråling og virkningen af denne stråling på andre atomer.”

Fuldbyrdelse, loven om
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
818: ”Den okkulte lov, der styrer alle fremskridt i en ashram, kaldes til tider loven om fuldbyrdelse. Med dette menes, at disciplen fuldt ud indvilliger i at deltage i den tjeneste, der kræves på det ydre plan. Når disciplen udfører sit tjenestearbejde så godt og effektivt, som han er i stand til, så skaber hans ydre effektivitet – ifølge et forhold, som af natur er et okkult paradoks for gruppen – en indre effektivitet.”

Fuldkommengørelse, loven om (loven om fuldkommenhed)
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side 608 – 619 (Loven er lig med Niende Lov om healing)
606 – 07: ”Niende lov … Denne lov er i virkeligheden en definition af loven om evolution, men set fra en åndelig synsvinkel. Loven om evolution – sådan som den almindeligivs forstås – handler om evolutionen af formaspektet, efterhånden som det gradvis tilpasses til at være en eksponent eller et udtryk for sjælsenergi og senere for monadisk energi. … Denne lov, der kan kaldes loven om fuldkommengørelse, beskriver de indre energier, der er ansvarlige for, at loven om evolution kan være virksom. Den er det højere aspekt eller den betingende årsag til den lavere. De love, der hører under loven om fuldkommengørelse, kaldes lidt vagt (af neofytten) de åndelige love, men han ved kun lidt om dem, og i tankerne samler han dem alle i den generelle forestilling, at de er udtryk for guddommens kærlighedsaspekt.”

Fødsel og død
LUCILLE CEDERCRANS: Esoterisk lederskabstræning, side
77: ”En syvende stråle-organisation har en anden karakter. Snarere end at rumme loven om fødsel og død bygger syvende stråle-organisationen på periodicitet på en sådan måde, at dens form er af æterisk stof og aldrig kan krystallisere. Dens ydre struktur er af æterisk natur og kan aldrig krystallisere. Da den er gjort af æterisk stof uden ydre krystallisering eller ”skorpedannelse”, er den underlagt Sjælens og Monadens ebbe og flod. Den er i stand til kontinuerligt at tilpasse sig forholdene og til enhver tid at virkeliggøre det, som er brugbart, i sit tjenestearbejde.”

Tilbage til Alfabetisk