Overordnet lovstruktur

ALICE A. BAILEY, Kosmisk Ild
INDLEDENDE POSTULATER, side 37 – 41

 1. Der er ét grænseløst uforanderligt princip …
 2. Der findes en grundlæggende lov, som kaldes periodicitetens lov, som styrer hele manifestationen, hvad enten det er manifestationen af en sollogos i et solsystem eller et menneske i en form. Loven gælder også i de andre naturriger. I tilknytning til denne lov er der i systemet visse andre kosmiske love. Nogle af dem er:

a. Økonomiloven, der styrer stoffet eller 3. aspekt
b. Tiltrækningsloven, der styrer sjælen eller 2. aspekt (* uddybes herunder)
c. Synteseloven, der styrer ånden eller 1. aspekt

Derudover er der 7 systemiske love, som styrer manifestationen af vores sollogos

1. Vibrationsloven
2. Sammenhængsloven (loven om kohæsion)
3. Opløsningsloven
4. Den magnetiske kontrols lov (Buddhisk Plan)
5. Fikseringsloven (Mental Plan)
6. Kærlighedsloven
7. Offerets og dødens lov

Hver af disse love manifesterer sig primært på et af de 7 planer i solsystemet.
Hver lov kommer periodisk til magten og hvert plan har sin manifestations- og formørkelsesperiode.

 1. Alle sjæle er identiske med oversjælen.

  Analogiloven vil forklare detaljerne i forbindelsen. Denne analogi- eller korrespondancelov er systemets fortolkende lov og forklarer Gud for mennesket.

(Min kommentar: Samlet set benævnes disse love (3 kosmiske og 7 systemiske) også som ”Tankens love” i Kosmisk Ild, Anden Del, stykke D, I, om tankeformer, og de gennemgås enkeltvis på siderne 538 – 568.

De 3 sidstnævnte af de 7 systemiske love er også de vigtigste af ”Lovene i de tre verdener” og ”Personlighedens 3 love” som kan sammenfattes med den velkendte betegnelse: ”Loven om genfødsel og død i de 3 verdener”, (side 559).)

Forbindelsen mellem de 7 love og de 7 stråler gennemgås side 555 – 565:
”Nu vil vi ganske kort studere de 3 vigtigste love, som påvirker det evolutionære menneske, mens det lever sit liv i de 3 verdener. Det er

 1. Fikseringsloven
 2. Kærlighedsloven
 3. Offerets og dødens lov.

Disse love styres og kontrolleres i sidste instans af de 3 højere love i systemet – den magnetiske kontrols lov, opløsningsloven og sammenhængsloven. Der er en direkte forbindelse mellem de 7 love og de 7 stråler eller vibrationer, og hvis vi studerer denne overensstemmelse, vil vi opdage det faktum, at den 1. lov, vibrationsloven, er den styrende lov af de 6, og kommer til udtryk gennem den 2. lov, sammenhængsloven, på samme måde som Sollogos på nuværende tidspunkt manifesterer sig gennem sit 2. aspekt i dette 2. solsystem.

Den 1. stråle, viljens eller kraftens stråle, er det 1. aspekt af alselvet og kom med den 3. udstrømning ned til det 5. plan sammen med de andre monader. Der er en subtil overensstemmelse mellem viljesmonaderne på det 5. plan, den 5. lov og den 5. stråle.

Den 2. stråle eller kærlighed-visdomsaspektet har kontrollen å det 4. og 6. plan og styrer sammenhængsloven, den magnetiske kontrols lov og den astrale kærlighedslov. Der er en direkte sammenhæng mellem de abstrakte stråler og lovenen for de planer, de især kontrollerer.

Den 3. stråle, som er aktivitetsaspektet, styrer opløsningens og dødens lov på henholdsvis det 3. og 7. plan.

Det er altså klart for den, der studerer visdommen:

 1. At kraftaspektet, stråle, 1. og 5. plan, samt vibrations- og fikseringsloven udgør et integreret hele.
 2. At kærlighedsaspektet, 2. stråle, 2., 4. og 6. plan samt sammenhængens, den magnetiske kontrols og kærlighedens lov udgør en anden enhed.
 3. At aktivitetsaspektet, stråle, 3. og 7. plan samt opløsningsloven og offerets og dødens lov udgør endnu en gruppe.”

På den baggrund bliver personlighedens 3 love fulde af liv og kan sammenfattes med den velkendte betegnelse: ”Loven om genfødsel og død i de 3 verdener”.

TILTRÆKNINGSLOVEN, side 1065 – 1119
”Som vi ved, er denne lov al manifestations grundlæggende lov og den altoverskyggende lov for dette solsystem. Strengt taget kunne den kaldes tilpasningens eller balancens lov, for den betinger det aspekt af elektriske fænomener, vi kalder neutralt. Økonomiloven er den ene pols, dvs. det negative aspekts, grundlæggende lov. Synteseloven er det positive aspekts grundlæggende lov, men tiltrækningsloven er loven for den ild, som frembringes ved de to polers sammensmeltning under evolutionen. …”

Underordnede eller supplerende love under Tiltrækningsloven, side 942 og 950 – 989
”Vi vil betragte det, vi har at sige i denne sektion under overskrifterne:

 1. Bevægelsens natur – spiralcyklisk
 2. Resultaterne af dens virksomhed. Disse resultater kan opfattes som 4 af den store tiltrækningslovs underordnede eller supplerende love, og kaldes:

Udvidelsesloven
Den monadiske tilbagevendens lov
Solevolutionens lov
Strålingsloven

Hver af disse fire love beskrives på siderne 950 – 989.

Underordnede love under Tiltrækningsloven, side 1066 – 1081

 1. Loven om kemisk affinitet
 2. Fremskridtets lov
 3. Seksualitetens lov
 4. Magnetismens lov
 5. Udstrålingens lov
 6. Lotusens lov
 7. Farvernes lov
 8. Tyngdeloven
 9. Loven om planetarisk affinitet
 10. Loven om solenhed
 11. Skolernes lov

7 love for gruppearbejde, side 1109 – 1115 (også underordnet Tiltrækningsloven)

 1. Offerets lov
 2. Den magnetiske impuls’ lov
 3. Tjenesteloven
 4. Frastødningsloven
 5. Gruppefremskridtets lov
 6. Den udvidede sensitivitets lov
 7. De 4 laveres lov

De 7 love for gruppearbejde gennemgås i flere detaljer i Esoterisk Psykologi II side 92 – 201, hvor de benævnes De syv love for sjæls- eller gruppeliv.

ØKONOMILOVEN, side 225 – 230
Det er denne lov, som styrer stofaspektet af manifestationen, og som kendetegner det arbejde, der udføres af den 3. logos og de væsener, som legemliggør hans vilje og realiserer han hensigter

Underordnede love under Økonomiloven, side 229 – 230 (219 – 22)

 1. Vibrationsloven
 2. Tilpasningsloven (Loven om tilpasning af tid, Loven om tilpasning i tid og rum)
 3. Frastødningsloven
 4. Friktionsloven
Til toppen af siden Tilbage til Sammenstillinger