Tiltrækningsloven

Kosmisk lov, 2. aspekt (Sjælens lov)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
66:Den intelligente kærligheds stråle. … Det er den stråle, som udtrykker den højeste vibration, vores sollogos eller guddom kan nå i det nuværende solsystem Den vibrerer endnu ikke tilfredsstillende, og har heller ikke nået sin maksimale aktivitet. Den er grundlaget for det logoiske legemes cykliske spiralbevægelse, og ligesom økonomiloven er den lov, der styrer systemets indre ild, er den kosmiske tiltræknings- og frastødningslov denne guddommelig stråles grundlæggende lov.”

282: ”2. Cyklisk aktivitet styres af to love
Måske er det mere korrekt at sige, at den styres af en primær og en underordnet lov. …

Den generelle lov, der fremkalder cyklisk aktivitet, er tiltræknings- og frastødningsloven, som periodicitetens og genfødslens lov er en underafdeling af.”

540: ”3 kosmiske love. … Den anden lov er tiltræknings‑ og frastødningsloven. Den­ne lov beskriver primært den tiltrækningskraft, som holder vo­res sy­stem sammen med siriussystemet, som holder vores plane­ter i kredsløb omkring den centrale enhed, Solen, som holder de min­dre systemer af atomart og molekylært stof i cirkulati­on om­kring et center i plane­ten, og som holder alle fysiske og fi­nere legemers stof samlet omkr­ing deres mikrokosmiske cen­ter.”

1078: ”De studerende vil måske finde det nyttigt at huske at:

  1. Økonomiloven viser sig som en drift.
  2. Tiltrækningsloven viser sig som et træk.
  3. Synteseloven som en tendens til at samle i et center eller sammensmelte.”

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
260: ”I denne tidligere regel får disciplen at vide, at der er fire ting han skal ”lære og skal kunne forstå”, før han kan nå til de mysterier, der et for et vil blive åbenbaret for ham, når han går fremad på indvielsens vej, og det er: …

  1. Han skal studere de fem betydninger af magnetisering. Det refererer til de fem måder, som loven om magnetisering vier på. Det er blot et andet navn for loven om tiltrækning.”

381 – 382: ”Da den lov, der styrer Hierarkiet, er den anden systemiske lov, loven om tiltrækning, tror de studerende ofte, at magnetisme har en anden stråle kvalitet. … Ikke desto mindre er magnetisk indvirkning tættere beslægtet med første stråles funktion end med anden stråles, og den er et aspekt eller en kvalitet af loven om syntese.”

403: ”Husk også, at alle syv stråler er understråler af den store kosmiske stråle for kærlighed-visdom, der altid kommer til udtryk som relation, der iværksættes ifølge loven om tiltrækning.”

405: ”På det kosmisk astrale plan findes intet blændværk, men i stedet en stor hviervel af energi – den rene kærlighedsenergi – under styring af loven om tiltrækning.”

410: ”Den store cirkulerende proces foregår således konstant og tilkendegiver på ny den essentielle syntese, der ligger bag alt liv – det menneskelige, planetariske, systemiske og kosmiske. Denne proces åbenbarer også, at loven om tiltrækning, loven om magnetisk arbejde og den kosmiske lov om syntese er tre aspekter af én lov, som vi endnu ikke har noget navn for.”

ALICE A. BAILEY: Breve om Okkult Meditation, side
67: ”Når personligheden (efter mange liv med belastning og søgen) finder sin egen åndelige tone i den rigtige toneart og med den rette undertone, hvordan bliver så resultatet? Den harmonerer med dens monadiske tone, den vibrerer med den samme styrke, den pulserer i samme farve, den mindste modstands vej er endelig fundet, og det iboende liv frigøres og vender tilbage til sit eget plan. Men arbejdets med at opdage dette foregår meget langsomt, og mennesket å anstrenge sig med umådelig omhu og umage for at finde frem til akkorden. Først opdager mennesket personlighedens treklang og anslår den. Det resulterer i et ordnet harmonisk liv i de tre verdener. Dernæst opdager det egoets femte dominant, akkordens toneart, og anslår den i samklang med personlighedens tone. Resultatet er, at der dannes et vakuum (om jeg så må sige), og det frigjorte menneske med sin belivende sjæl – den trefoldige ånd samt sindet og erfaring – de tre kompletteret med firfoldigheden og den femte, stiger op til monanden. Det er loven om tiltrækning, således som den kommer til udtryk gennem lyd. Lige søger lige, drevet dertil på grund af foreningen af farve og rytme.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
465: ”Som vi ved, er alle naturens former opbygget af myriader af ganske små liv, som har et vist mål af bevidsthed, af rytme og af sammenhæng ifølge kraften fra loven om tiltrækning, som udnyttes af formens bygmester. Dette gælder både makrokosmos og den uendelige verden af mikrokosmiske liv, som indeholdes i den større helhed.”

633: ”Seksualdriften har resulteret i og finder sin logiske fuldbyrdelse i en bevidst erkendt relation mellem sjæl og legeme. Det er mysticismens og religionens grundtone, der i dag som altid er udtryk for loven om tiltrækning, ikke som den udtrykker sig ved ægteskab på det fysiske plan, men som den finder sin fuldbyrdelse (for mennesket) i det sublime ægteskab, som bevidst virkeliggøres mellem den positive sjæl og den negative og modtagelige form.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, Anden del, Kapitel V, side 395 – 451
Mine bemærkninger: Dette kapitel handler om døden og den tilbagegivelsesproces som sker i forbindelse med døden og hvor loven om tiltrækning spiller en stor rolle. Der refereres derfor til den flere steder på disse sider og desuden til dens relation til loven om syntese, fx side

402 – 404: ”Loven om tiltrækning styrer dødsprocessen, ligesom den styrer alt andet i manifestation. Det er princippet om kohærens, der i overensstemmelse med hele legemets afbalancerede integration bevarer det intakt, stabiliserer dets rytme og cykliske livsprocesser og relaterer dets forskellige dele til hinanden. Dette princip er det vigtigste koordinerende princip i alle former, for det er det primære udtryk (i sjælen) af guddommelighedens første aspekt, viljesaspektet. Denne udtalelse kan overraske jer, eftersom I er vant til at betragte loven om tiltrækning som et udtryk af det andet aspekt, kærlighed-visdom. …”

437 – 438: ”Det er af betydning at bemærke, at det er under den grundlæggende og fundamentale lov om tiltrækning, at kunsten at dø foregår, og at det er kærlighedsaspektet, guddommens andet aspekt, der udøver tiltrækningen. Jeg ser bort fra tilfælde af pludselig død, for der er aktiviteten et resultat af tilintetgørelsesaspektet eller guddommens første aspekt.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
239 – 40: ”Hierarkiet af Mestre visdommens mestre og barmhjertighedens herrer. Denne gruppe, der befinder sig midtvejs mellem Shamballa og menneskeheden, får impressioner fra Shamballa via Nirmanakayaerne, og dens medlemmer er selv formidlere af impressioner til menneskeheden. De besidder og giver udtryk for kærlighedsaspektet i den guddommelige hensigt. De arbejder, styrer og kontrollerer loven om tiltrækning – dvs. den motiverende energi, der aktiverer loven om evolution i de tre verdener.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
216: ”Vi går nu i gang med at definere ordet ”kvalitet”, som indeholder den anden stråles aspekt. … Den kvalitet, der fremkommer gennem manifestationsprocessen og under impuls af det guddommelige livsvæsen, som virker gennem loven om tiltrækning med det formål at frembringe en endelig syntese i bevidstheden.”

286: ”Cyklisk tilsynekomst … er den, der ligger bag videnskaben om kemisk affinitet, bag relationen mellem de polare modsætninger og bag den ægteskabelige forbindelse, hvad enten det drejer sig om mænd og kvinder eller om sjælen og dens udtryk personligheden. den er årsag til den seksuelle relation i verden, der virker under den store lov om tiltrækning og frastødning.”

305 – 06: ”Ind under symbolet for seksualitet kommer også selve kærlighedens virkelighed til udtryk. Kærlighed antyder i virkeligheden en relation, men ordet ”kærlighed” ligesom ordet ”seksualitet” anvendes med ringe omtanke og uden opmærksomhed på dets virkelige betydning. Dybest set er kærlighed og seksualitet en og samme ting, idet begge udtrykker meningen med loven om tiltrækning.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side
150: ”Den [frastødningsloven] er et aspekt af en af de største kosmiske love, sjælens lov, som er den kosmiske lov om tiltrækning, for det, som med tiden tiltrækkes, bliver automatisk og til sidst frastødt af det, som tiltræk det i første instans.

ALICE A. BAILEY: Indvielse, menneskelig og solar, side
151 – 52: ”Centrene får ved indvielse en øget vibrationskapacitet og kraft, og i det ydre liv fører dette til: …

  1. En gradvis forståelse af loven om vibration som et aspekt af den grundlæggende lov om opbygning, loven om tiltrækning, og den indviede lærer bevidst at opbygge, at håndtere tankestof for at fuldkommengøre Logos’ planer, at arbejde i mental essens og at anvende loven på mentale niveauer og derved påvirke det fysiske plan. Bevægelse opstår kosmisk set på de kosmiske plan, og det samme vil ses i mikrokosmos. Der ligger et okkkult vink i dette, som ved eftertanke vil åbenbare meget. I det øjeblik staven anvendes under indvielse, erkender den indviede bevidst betydning af loven om tiltrækning ved formopbygning og i syntesen af de tre ild. På denne evne til at fastholde denne erkendelse og til selv at anvende loven beror hans evne til at gå videre.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
564 – 565: ”Loven om tiltrækning er den universelle lov, som styrer samlingen af substans til bygningen af en form. Når den tages i brug af sjælen producerer den et integreret æterisk legeme, der har evnen til elektromagnetisk udstråling og derfor også af en kraft kaldet tyngdekraft.  Det er loven om tiltrækning som sætter den energi i bevægelse som er grundlaget for livet i formen. Hvert eneste legeme, hvad enten det er en stjerne, en planet, et menneske eller et stofatom er konstrueret omkring og holdt sammen af et felt af livskraft, som vi kalder der æteriske netværk. Denne livskraft manifesteres som et udstrålende lys og er magnetisk tiltrækkende i samme omfang som den er udstrålende.

Med andre ord er udstråling livets såkaldte hemmelighed. Vi har tidligere anført af al substans er intelligent. Vi har også anført, at alting er bevidst. Det er bevidstheden i formen, som udstråler og derfor bygger sin form. Dette er grunden til at videnskabsfolk er uforstående overfor livets hemmelighed. Bevidsthed er noget som ikke kan lokaliseres eller måles af deres instrumenter. Derfor er sjælen, dens udstrålende energi og formens mysterium ikke blevet løst.

Når viljen til at være virker på den intelligente substans fødes bevidsthed. Dette kraftfelt tiltrækker substans fra de tre lavere planer og en fast form kommer til syne i tid og rum. …”

646: ”Jeg vil bruge denne lejlighed til at give jer lidt hjælp med hensyn til loven om tiltrækning og frastødning som den fungerer på det fysiske plan og den højere korrespondance af denne lov, der fungerer på sjælens plan som magnetisk tiltrækning. Hvis I vil etablere den vane at blive et center af udstrålende Kristus lys, så forstå, at på sjælens plan er der ingen frastødning, at udstråling er magnetisk, at på sjælens plan fungerer alle dem som skal tjene på dette særlige område allerede i den egenskab. Det betyder ikke at de er bevidste om det. Der er meget få disciple, aspiranter eller studerende, som er tilstrækkeligt sjælsbevidste til at være klar over, hvad der tiltrækker dem til en bestemt person eller gruppe. Jeg prøver bare at forklare det koncept, at det kun er på personlighedens plan, at loven om magnetisk impuls manifesteres som både tiltrækning og frastødning. Det er og har indtil nu været et nødvendigt led i planen og vil fortsat være nødvendigt, så længe individet føler et behov for en sådan beskyttelse. Det er dette, som afviser uønskede erfaringer fra personligheden og tiltrækker de erfaringer som er nødvendige for vækst. Disciplen når til sidst det sted, hvor han ikke føler behov for beskyttelse, og de fleste af jer har nået det sted, hvor illusionen om dette specielle behov kan erstattes af den bevidste praksis for at blive et udstrålende center af Kristus lys.”

LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, eng. udg. side
35 – 36: “Når den åndelige sjæl bygger sit inkarnationsredskab, former den det i henhold til loven om tiltrækning med de nødvendige erfaringer, farver det med de nødvendige kvaliteter der udgør tegningen af de nødvendige lektier, så den vokser sig rig på visdom.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur