T

Talens love – Stoffets love
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
897: ”Talens love er stoffets love, og de studerende kan bruge de love, der styrer fysisk stof på deres egen tale, for den vedrører manipulation af stof på andre planer. Tale er det store medium, hvormed vi viser karakteren af det lille system, vi bygger  det system hvori det enkelte menneske er den centrale sol, for det samler, hvad det har brug for, ved hjælp af tiltrækningsloven.

Tankens love
ALICE A. BAILEY: Kosmisk ild, side 538 – 568
538: ”Tankens love. Der er 3 store love, som vi kan kalde de grundlæggende love i kosmos, det større system (alle astronomer anerkender) vi er en del af, og 7 love der vedrører solsystemet. Disse 7 kan vi betragte som sekundære love, selvom de set fra menneskets synspunkt forekommer at være primære love. …”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
563: ”Tankens love er lovene for skabelse, og hele det skabende arbejde udføres på det æteriske plan.”

ANNIE BESANT: Esoterisk Kristendom (Esoteric Christianity)
Side 253 – 54: ”Tankens Love udvirker at mennesket bliver hvad det tænker, og når det mediterer på guddommelige perfektion vil det gradvis reproducere det i sig selv, som sindet er fikseret på. Sådan et sind, formet efter det højere og ikke til det lavere, kan ikke binde ånden, og den befriede ånd springer opad mod sin kilde, bøn fortabes i enhed og separatisme forlades helt.

Tavshed
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
606: Her gennemgås en visualisering, hvori bl.a. indgår følgende udsagn: ”Du … hører en stemme der siger, ”du står i kredsen af dem, der taler, og når de taler kan mesterens stemme ikke høres” …”fortsæt og gå ind i kredsen af dem, der kender loven om tavshed. Du kan nu høre min stemme.” … De, der kender loven om tavshed, får retten til adgang.”

Tidevand – 4. lov skabt af de tre aspektloves aktivitet
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
389: ”Den fjerde lov, der styrer den menneskelige skæbne, kendes ved det mærkværdige navn: Loven om tidevand. Den angår begærlivet, sensorisk perception og følelseslivet. Den er nært forbundet med udviklingen af erkendelse og er et aspekt af loven om cykler, der styrer den solare evolution. Den er en grundlæggende menneskelig lov, beskyttende og udviklende. Den styrer det cykliske liv eller ”tidevands”-livet for alle sjæle, der af livets store flod – på begærets bølgetop – føres frem til inkarnation, og den er en af de love, som aspiranten må arbejde med tidligt under sin skoling.”

Til dem der giver alt, bliver alt givet
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side 763
763: ”Gruppen vil da være udstyret med en kraft til at tjene … Det vil være en kraft, som den selv har skabt. Denne kraft, som disciple håndterer, kommer som en respons på et liv, der leves rigtigt og en kærlighed, som gives fuldt ud. Der findes en stor lov, som kan udtrykkes med ordene ”til dem, der giver alt, bliver alt givet”. Det gælder både for den enkelte discipel og for en mesters gruppe. De fleste aspiranter til discipelskab i vor tid kender eller erkender ikke denne lov. De giver ikke fuldt og helt, hverken til Hierarkiets arbejde eller til dem, der har behov. Før end de gør dette, begrænser de deres effektivitet og lukker døren for tilførsel, ikke blot til dem selv, men også til den gruppe, som de tilhører i tjeneste. Heri ligger et ansvar. Nøglen til tilførsel er personlighedens harmløshed, og det at vie alle individuelle ressourcer til de stores tjeneste, spontant og uden forbehold. Når I som disciple forsøger at leve harmløst – i tanke, ord og handling – og når intet holdes tilbage materielt, emotionelt eller med hensyn til tid, når den fysiske styrke gives på denne måde og alle ressourcers gave ledsages af glæde, da vil disciplen have alt, hvad der er brug for til at fortsætte arbejdet, og det gælder også for alle arbejdende og tjenende grupper. Sådan er loven.”

Tilbagetrækning
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
762 – 65: Loven beskrives hen over disse sider, men her er nogle få udsagn:
”Dette er en lov der altid er gældende i verden i relation til dødsprocesserne. I forbindelse med den fysiske død synes denne lov at have ringe betydning i sammenligning med den vægt, der lægges på tankeverdenen. …

Når du kan styre loven om tilbagetrækning bevidst fra ashramens indre, vil du opdage, at den har forskellige betydninger og metoder, der fungerer på forskellige bevidsthedsplan, …

Der findes en nær relation mellem smerte og den lov, som jeg beskæftiger mig med her. Det er loven om tilbagetrækning, der bringer en discipel ud af de tre verdener for menneskelige bestræbelser, og det er den samme lov, der skaber den opadrettede tilskyndelse, som alle livsenheder viser, samt den søgen efter identifikation med den ENE, som de alle ønsker. …”

Tilbagevenden
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
237: ”At en blomst visner, at et dyr og et træ dør af alder, og at menneskene rammes af så mange sygdomme, skyldes alt sammen esoterisk set ”dragningen” fra planetens kraftfulde liv. Dette er et aspekt af det, der fejlagtigt kaldes loven om gravitation. Denne lov er – igen esoterisk set – et aspekt af den lov om tilbagevenden, der styrer relationen mellem en livsenhed i form og den kilde, hvorfra den oprindeligt kom.”

Tilbud og efterspørgsel – se Efterspørgsel

Tilintetgørelse
ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
87: ”En af hensigterne bag det nuværende holokaust (2. verdenskrig) har været en nødvendig tilintetgørelse af utilstrækkelige former. Denne tilintetgørelse kunne være tilvejebragt ved, at Gud handlede i form af en stor naturkatastrofe eller en global epidemi, og det var den oprindelige hensigt. Menneskeheden blev imidlertid revet med af kræfter, som bar tilintetgørelsens kim i sig, og menneskeheden havde det i sig som responderede på disse kræfter. Derfor blev det tilladt, at loven om tilintetgørelse virkede gennem selve menneskeheden, og menneskene er nu i færd med at tilintetgøre de former, som mange menneskemasser lever i.”

Tilnærmelse
ALICE A. BAILEY: Undervisning i Den Nye Tidsalder, side
152: ”Efterhånden som racens intelligens bliver udviklet (og det sker hurtigt nu) og lovene for rytme og tilnærmelse bliver forstået, vil man finde ud af, at der er visse indbyggede reaktioner, som vil forhindre undfangelse, og så vil mekaniske midler ikke længere være nødvendige.”

Tilpasningsloven – underlov til Økonomiloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
72: ”Denne ild [ild i mikrokosmos] er den grundlæggende vibration i det lille system … Den har sit modstykke i den intelligente aktivitets stråle og styres af økonomiloven i en af dens underafdelinger, loven om tilpasning i tid.”

160: ”… denne lov [økonomiloven] kan opfattes som den styrende faktor i 3. logos’ liv. Altså:

 1. Hans mål er den fuldkomne blanding af ånd og stof.
 2. Hans funktion er at manipulere prakriti eller stof, så det kan opfylde åndens behov og leve op til dens krav.
 3. Han virkemåde er roterende, eller gennem stoffets omdrejning at øge dets aktivitet og dermed gøre det mere smidigt.

Alle disse tre begreber styres af økonomiloven, der er loven om tilpasning i tid og rum eller vejen med mindst modstand.”

229 – 230: ”Økonomiloven har 4 underordnede love, der vedrører den lavere firfoldighed: … 2. Tilpasningsloven der styrer atomernes rotation på alle planer og underplaner.”

Tiltrækningsloven – kosmisk lov, 2. aspekt (Sjælens lov)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
66:Den intelligente kærligheds stråle. … Det er den stråle, som udtrykker den højeste vibration, vores sollogos eller guddom kan nå i det nuværende solsystem Den vibrerer endnu ikke tilfredsstillende, og har heller ikke nået sin maksimale aktivitet. Den er grundlaget for det logoiske legemes cykliske spiralbevægelse, og ligesom økonomiloven er den lov, der styrer systemets indre ild, er den kosmiske tiltræknings- og frastødningslov denne guddommelig stråles grundlæggende lov.”

282: ”2. Cyklisk aktivitet styres af to love
Måske er det mere korrekt at sige, at den styres af en primær og en underordnet lov. …

Den generelle lov, der fremkalder cyklisk aktivitet, er tiltræknings- og frastødningsloven, som periodicitetens og genfødslens lov er en underafdeling af.”

540: ”3 kosmiske love. … Den anden lov er tiltræknings‑ og frastødningsloven. Den­ne lov beskriver primært den tiltrækningskraft, som holder vo­res sy­stem sammen med siriussystemet, som holder vores plane­ter i kredsløb omkring den centrale enhed, Solen, som holder de min­dre systemer af atomart og molekylært stof i cirkulati­on om­kring et center i plane­ten, og som holder alle fysiske og fi­nere legemers stof samlet omkr­ing deres mikrokosmiske cen­ter.”

1078: ”De studerende vil måske finde det nyttigt at huske at:

 1. Økonomiloven viser sig som en drift.
 2. Tiltrækningsloven viser sig som et træk.
 3. Synteseloven som en tendens til at samle i et center eller sammensmelte.”

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
260: ”I denne tidligere regel får disciplen at vide, at der er fire ting han skal ”lære og skal kunne forstå”, før han kan nå til de mysterier, der et for et vil blive åbenbaret for ham, når han går fremad på indvielsens vej, og det er: …

 1. Han skal studere de fem betydninger af magnetisering. Det refererer til de fem måder, som loven om magnetisering vier på. Det er blot et andet navn for loven om tiltrækning.”

381 – 382: ”Da den lov, der styrer Hierarkiet, er den anden systemiske lov, loven om tiltrækning, tror de studerende ofte, at magnetisme har en anden stråle kvalitet. … Ikke desto mindre er magnetisk indvirkning tættere beslægtet med første stråles funktion end med anden stråles, og den er et aspekt eller en kvalitet af loven om syntese.”

403: ”Husk også, at alle syv stråler er understråler af den store kosmiske stråle for kærlighed-visdom, der altid kommer til udtryk som relation, der iværksættes ifølge loven om tiltrækning.”

405: ”På det kosmisk astrale plan findes intet blændværk, men i stedet en stor hviervel af energi – den rene kærlighedsenergi – under styring af loven om tiltrækning.”

410: ”Den store cirkulerende proces foregår således konstant og tilkendegiver på ny den essentielle syntese, der ligger bag alt liv – det menneskelige, planetariske, systemiske og kosmiske. Denne proces åbenbarer også, at loven om tiltrækning, loven om magnetisk arbejde og den kosmiske lov om syntese er tre aspekter af én lov, som vi endnu ikke har noget navn for.”

ALICE A. BAILEY: Breve om Okkult Meditation, side
67: ”Når personligheden (efter mange liv med belastning og søgen) finder sin egen åndelige tone i den rigtige toneart og med den rette undertone, hvordan bliver så resultatet? Den harmonerer med dens monadiske tone, den vibrerer med den samme styrke, den pulserer i samme farve, den mindste modstands vej er endelig fundet, og det iboende liv frigøres og vender tilbage til sit eget plan. Men arbejdets med at opdage dette foregår meget langsomt, og mennesket å anstrenge sig med umådelig omhu og umage for at finde frem til akkorden. Først opdager mennesket personlighedens treklang og anslår den. Det resulterer i et ordnet harmonisk liv i de tre verdener. Dernæst opdager det egoets femte dominant, akkordens toneart, og anslår den i samklang med personlighedens tone. Resultatet er, at der dannes et vakuum (om jeg så må sige), og det frigjorte menneske med sin belivende sjæl – den trefoldige ånd samt sindet og erfaring – de tre kompletteret med firfoldigheden og den femte, stiger op til monanden. Det er loven om tiltrækning, således som den kommer til udtryk gennem lyd. Lige søger lige, drevet dertil på grund af foreningen af farve og rytme.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
465: ”Som vi ved, er alle naturens former opbygget af myriader af ganske små liv, som har et vist mål af bevidsthed, af rytme og af sammenhæng ifølge kraften fra loven om tiltrækning, som udnyttes af formens bygmester. Dette gælder både makrokosmos og den uendelige verden af mikrokosmiske liv, som indeholdes i den større helhed.”

633: ”Seksualdriften har resulteret i og finder sin logiske fuldbyrdelse i en bevidst erkendt relation mellem sjæl og legeme. Det er mysticismens og religionens grundtone, der i dag som altid er udtryk for loven om tiltrækning, ikke som den udtrykker sig ved ægteskab på det fysiske plan, men som den finder sin fuldbyrdelse (for mennesket) i det sublime ægteskab, som bevidst virkeliggøres mellem den positive sjæl og den negative og modtagelige form.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, Anden del, Kapitel V, side 395 – 451
Mine bemærkninger: Dette kapitel handler om døden og den tilbagegivelsesproces som sker i forbindelse med døden og hvor loven om tiltrækning spiller en stor rolle. Der refereres derfor til den flere steder på disse sider og desuden til dens relation til loven om syntese, fx side

402 – 404: ”Loven om tiltrækning styrer dødsprocessen, ligesom den styrer alt andet i manifestation. Det er princippet om kohærens, der i overensstemmelse med hele legemets afbalancerede integration bevarer det intakt, stabiliserer dets rytme og cykliske livsprocesser og relaterer dets forskellige dele til hinanden. Dette princip er det vigtigste koordinerende princip i alle former, for det er det primære udtryk (i sjælen) af guddommelighedens første aspekt, viljesaspektet. Denne udtalelse kan overraske jer, eftersom I er vant til at betragte loven om tiltrækning som et udtryk af det andet aspekt, kærlighed-visdom. …”

437 – 438: ”Det er af betydning at bemærke, at det er under den grundlæggende og fundamentale lov om tiltrækning, at kunsten at dø foregår, og at det er kærlighedsaspektet, guddommens andet aspekt, der udøver tiltrækningen. Jeg ser bort fra tilfælde af pludselig død, for der er aktiviteten et resultat af tilintetgørelsesaspektet eller guddommens første aspekt.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
239 – 40: ”Hierarkiet af Mestre visdommens mestre og barmhjertighedens herrer. Denne gruppe, der befinder sig midtvejs mellem Shamballa og menneskeheden, får impressioner fra Shamballa via Nirmanakayaerne, og dens medlemmer er selv formidlere af impressioner til menneskeheden. De besidder og giver udtryk for kærlighedsaspektet i den guddommelige hensigt. De arbejder, styrer og kontrollerer loven om tiltrækning – dvs. den motiverende energi, der aktiverer loven om evolution i de tre verdener.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
216: ”Vi går nu i gang med at definere ordet ”kvalitet”, som indeholder den anden stråles aspekt. … Den kvalitet, der fremkommer gennem manifestationsprocessen og under impuls af det guddommelige livsvæsen, som virker gennem loven om tiltrækning med det formål at frembringe en endelig syntese i bevidstheden.”

286: ”Cyklisk tilsynekomst … er den, der ligger bag videnskaben om kemisk affinitet, bag relationen mellem de polare modsætninger og bag den ægteskabelige forbindelse, hvad enten det drejer sig om mænd og kvinder eller om sjælen og dens udtryk personligheden. den er årsag til den seksuelle relation i verden, der virker under den store lov om tiltrækning og frastødning.”

305 – 06: ”Ind under symbolet for seksualitet kommer også selve kærlighedens virkelighed til udtryk. Kærlighed antyder i virkeligheden en relation, men ordet ”kærlighed” ligesom ordet ”seksualitet” anvendes med ringe omtanke og uden opmærksomhed på dets virkelige betydning. Dybest set er kærlighed og seksualitet en og samme ting, idet begge udtrykker meningen med loven om tiltrækning.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side
150: ”Den [frastødningsloven] er et aspekt af en af de største kosmiske love, sjælens lov, som er den kosmiske lov om tiltrækning, for det, som med tiden tiltrækkes, bliver automatisk og til sidst frastødt af det, som tiltræk det i første instans.

ALICE A. BAILEY: Indvielse, menneskelig og solar, side
151 – 52: ”Centrene får ved indvielse en øget vibrationskapacitet og kraft, og i det ydre liv fører dette til: …

 1. En gradvis forståelse af loven om vibration som et aspekt af den grundlæggende lov om opbygning, loven om tiltrækning, og den indviede lærer bevidst at opbygge, at håndtere tankestof for at fuldkommengøre Logos’ planer, at arbejde i mental essens og at anvende loven på mentale niveauer og derved påvirke det fysiske plan. Bevægelse opstår kosmisk set på de kosmiske plan, og det samme vil ses i mikrokosmos. Der ligger et okkkult vink i dette, som ved eftertanke vil åbenbare meget. I det øjeblik staven anvendes under indvielse, erkender den indviede bevidst betydning af loven om tiltrækning ved formopbygning og i syntesen af de tre ild. På denne evne til at fastholde denne erkendelse og til selv at anvende loven beror hans evne til at gå videre.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
564 – 565: ”Loven om tiltrækning er den universelle lov, som styrer samlingen af substans til bygningen af en form. Når den tages i brug af sjælen producerer den et integreret æterisk legeme, der har evnen til elektromagnetisk udstråling og derfor også af en kraft kaldet tyngdekraft.  Det er loven om tiltrækning som sætter den energi i bevægelse som er grundlaget for livet i formen. Hvert eneste legeme, hvad enten det er en stjerne, en planet, et menneske eller et stofatom er konstrueret omkring og holdt sammen af et felt af livskraft, som vi kalder der æteriske netværk. Denne livskraft manifesteres som et udstrålende lys og er magnetisk tiltrækkende i samme omfang som den er udstrålende.

Med andre ord er udstråling livets såkaldte hemmelighed. Vi har tidligere anført af al substans er intelligent. Vi har også anført, at alting er bevidst. Det er bevidstheden i formen, som udstråler og derfor bygger sin form. Dette er grunden til at videnskabsfolk er uforstående overfor livets hemmelighed. Bevidsthed er noget som ikke kan lokaliseres eller måles af deres instrumenter. Derfor er sjælen, dens udstrålende energi og formens mysterium ikke blevet løst.

Når viljen til at være virker på den intelligente substans fødes bevidsthed. Dette kraftfelt tiltrækker substans fra de tre lavere planer og en fast form kommer til syne i tid og rum. …”

646: ”Jeg vil bruge denne lejlighed til at give jer lidt hjælp med hensyn til loven om tiltrækning og frastødning som den fungerer på det fysiske plan og den højere korrespondance af denne lov, der fungerer på sjælens plan som magnetisk tiltrækning. Hvis I vil etablere den vane at blive et center af udstrålende Kristus lys, så forstå, at på sjælens plan er der ingen frastødning, at udstråling er magnetisk, at på sjælens plan fungerer alle dem som skal tjene på dette særlige område allerede i den egenskab. Det betyder ikke at de er bevidste om det. Der er meget få disciple, aspiranter eller studerende, som er tilstrækkeligt sjælsbevidste til at være klar over, hvad der tiltrækker dem til en bestemt person eller gruppe. Jeg prøver bare at forklare det koncept, at det kun er på personlighedens plan, at loven om magnetisk impuls manifesteres som både tiltrækning og frastødning. Det er og har indtil nu været et nødvendigt led i planen og vil fortsat være nødvendigt, så længe individet føler et behov for en sådan beskyttelse. Det er dette, som afviser uønskede erfaringer fra personligheden og tiltrækker de erfaringer som er nødvendige for vækst. Disciplen når til sidst det sted, hvor han ikke føler behov for beskyttelse, og de fleste af jer har nået det sted, hvor illusionen om dette specielle behov kan erstattes af den bevidste praksis for at blive et udstrålende center af Kristus lys.”

LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, eng. udg. side
35 – 36: “Når den åndelige sjæl bygger sit inkarnationsredskab, former den det i henhold til loven om tiltrækning med de nødvendige erfaringer, farver det med de nødvendige kvaliteter der udgør tegningen af de nødvendige lektier, så den vokser sig rig på visdom.”

Tilvækst
ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
481: ”Enhver form er opbygget af en impulsiv livsgnist, som udgik fra en skaber, og vokser trin for trin i henhold til loven om tilvækst – et aspekt af loven om tiltrækning, som er livets lov. Denne lov virker i forening med loven om årsag og virkning, der – som vi ved – er den lov, der styrer materie. Årsag, tiltrækning eller begær, tilvækst og virkning – disse fire ord styrer konstruktionen af enhver tankeform. Når denne tankeform er en fuldbyrdet entitet, er der bygget en virkning ved tilvækst i henhold til kraften af en organiseret årsag.”

Tjenesteloven – 3. lov for gruppearbejde (esoterisk navn: Loven om vand og fiskene)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1110: ”3. lov. Tjenesteloven. Denne lov betegner, i mangel af et bed­re navn, et atoms identifikation med gruppens interesser og dets stadige afvisning af sine egne materielle interesser. Helt konkret beskæftiger den sig med den proces eller meto­de, hvor­med et atom (positivt i sit eget centrale liv) gradvis bli­ver sensitivt og modtageligt over for gruppens positive liv.”

1113: ”For hver lov er der en bestemt formular og et bestemt symbol. På dette stadium af læren eller afhandlingen er det ikke muligt at afsløre eller meddele formularerne. Symbolet må godt beskrives …

 1. lov En vandkrukke, som balancerer på hovedet af en mand, der står i en korsformet stilling. Det er denne lov, som indfø­rer den energi, der symboliseres af Vand­bærerens tegn, og som er den styrende faktor i Vand­bærerens tids­alder. Her kan vi tilføje, at symbolet for den 2. lov var oprindelsen til sym­bolet for Væg­tens tegn, de to vægtskåle, men med tiden blev den san­de form fordre­jet. Ikke alle de astrologiske tegn kan fø­res tilbage til symbolerne, for kun nogle få af dem kan følges så langt tilbage som til mesterens ashram.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side 122 – 149
122 – 123: ”Vi skal nu betragte sjælens tredje lov, som er udset til at sty­re al sjæls­aktivitet. Det er loven om tjeneste. Men inden vi ud­dy­ber det­te emne nærmere, vil jeg gerne omtale tre ting, som for­tjener vor fulde opmærksomhed.

For det første er det en kendsgerning, at resultatet af al kon­takt opnået ved meditation og hele vor succes vil blive be­stemt af den påfølgende tjeneste for menneskeheden. …

For det andet er der ingen mulighed for at unddrage sig den­ne lov om tjeneste. Unddragelse medfører straf, hvis det sker be­vidst. Evne til at tjene markerer et bestemt frem­skre­dent stadium på vejen, og først når dette stadium er nået, kan der ydes spontan tje­neste i kærlig­hed, ledet gennem vis­dom. …

For det tredje blev denne lov for første gang udtrykt fuldt og helt af Kristus for totusinde år siden. Han var forløbe­ren for Vand­bære­rens tidsalder; derfor betonede han uophør­ligt den kends­gerning, at han var »livets vand«, det levende vand, som men­nesker havde behov for, og derfor er denne lovs eso­te­riske navn loven om »vand og fiskene«. …”

126: ”Loven om tje­ne­ste er den ener­gi, som et stort væsen udtrykker, og som i sam­ar­bej­de med ham, »i hvem vi lever, røres og har vor væ­ren« ud­sætter menne­ske­heden for visse indflydelser og energi­strøm­me, der til sidst vil ud­virke tre ting:

 1. Vække hjertecentret hos alle aspiranter og discip­le.
 2. Gøre det muligt for den emotionelt polariserede men­ne­ske­hed at fokusere mentalt og intelligent i sin­det.
 3. Overføre solar plexus energien til hjertet.”

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
444: ”Mestrene ved imidlertid, at der er en mulighed for at opnå en højere, dybere og mere intensiv manifestation af guddommelighed, men det bekymrer dem ikke og medfører ingen belastning, ængstelse eller ivrig stræben. De kender virkningerne fra loven om det uundgåelige, og det gør disciplene ikke. Denne lov (tillige med loven om tjeneste) frigør mestrene ved den sjette indvielse til et mere omfattende erfaringsområde, idet de har så udviklede guddommelige værdier og egenskaber, at de véd, at deres udrustning er tilstrækkelig til opgaven, og at de uden tøven og bekymring kan tage de næste nødvendige skridt.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side
609: ”Loven om tjeneste er, som du ved, den herskende lov for fremtiden og legemliggør den ny teknik. I tidligere tider var det tjeneste for den enkeltes egen sjæl (med betoning på den enkeltes egen frelse), der optog aspirantens opmærksomhed.. Så kom tiden, hvor tjeneste for mesteren og tilligemed for den enkeltes egen sjæl havde den største interesse. Man tjente mesteren, og pligt over for ham blev betonet, fordi derved blev den enkeltes frelse fremmet. Nu lyder en ny tone – tonen for vækst gennem tjeneste for menneskeheden og gennem en udvikling af selvforglemmelse.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
292: ”Processen [inkarnationsprocessen] er underlagt loven, og mens de uudviklede går fremad ifølge gruppeloven ligesom dyrene, er de mere udviklede modtagelige for indflydelse fra menneskelige enheder. De højere udviklede kommer i inkarnation under loven om tjeneste og ved deres bevidste sjæles velovervejede valg.”

Transcenderes
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
459 – 60: ”Syvende antydning. ”Et af tegnene på, at man er rede til indvielse, er evnen til at den ekspanderende og altomfattende helhed og at lægge mærke til den lov, der transcenderes, når delen bliver helheden.”

464: ”3. Han bemærker den lov, der transcenderes. … Disciplen blev som menneske styret og betinget af den kosmiske lov om økonomi sideløbende med de forskellige love, der var aktive og betingende i de tre verdener for menneskelig evolution. Denne lov er en grundlæggende naturlov, som påvirker det menneske der er under udvikling. Efter første indvielse kommer mennesket under påvirkning af loven om tiltrækning, der bærer og anvender kærlighedsenergien, og skønt loven om økonomi på dette tidspunkt ikke påvirker, så opretholder den en tilvænnet kontrol over den sædvanlige proces, som vedrører de formlegemer, der nu anvendes under loven om tiltrækning. Denne lov virker i menneskets bevidsthed og også i formerne i tjenesten for Hierarkiet. Loven om tiltrækning er den vigtigste lov for sjælen.

Senere, efter fjerde indvielse, kommer disciplen i stadig højere grad under loven om syntese, der er den vigtigste lov for ånden i universet.”

Transmutation – se loven om forvandling.

Trefoldig respons
ALICE A. BAILEY: Telepati, side
63: ”… menneskeheden [der har været] underkastet denne konstante ekspansionsproces siden fremkomsten af det fjerde naturrige, det menneskelige, har nu nået et stadium, hvor den kan begynde at træde ud af den fase, der styres af det, der er blevet kaldt loven for trefoldig respons og ind i en ny udviklingsfase, hvor en erkendt dualisme dominerer. Dette er et meget vigtigt udsagn.”

Tyngdeloven – underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov (loven om gravitation)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1070: ”8. Tyngdeloven. For den, der ikke studerer ok­kultismen, er denne lov den mest gådefulde og forvirrende af alle lovene. I et af sine aspekter viser den sig som den stærke dragning, et større og mere vitalt liv har på et mindre liv, som f.eks. den evne Jordens ånd (planetvæsenet og ikke Planetlo­gos) har til at holde alle fysiske former ind til sig og forhin­dre dem i at blive »spredt«. Det skyldes den tunge vibration, den store op­hob­ningskraft og summen af de tamasiske liv i planetvæse­nets le­geme. Denne kraft påvirker det negative eller laveste aspekt af alle fysiske former. Men tyngdeloven viser sig også som den respons, altings sjæl har på den større sjæl, den befin­der sig i. Denne lov påvirker altså de to laveste former for gud­dom­meligt liv, men ikke den højeste. Den udgår i første in­stans fra den fysiske sol og Solens hjerte. Den endelige synte­sekraft, man kunne fristes til at opfatte som en slags åndelig gra­vitationsaktivitet, er det i virkeligheden slet ikke, men skyl­des en anden lovs virksomhed, en lov der udgår fra den cen­tra­le åndeli­ge sol. Den ene er en rent syste­misk og den anden en kosmisk lov.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
81 – 82: ”At bringe tanken i ro afhænger af loven om rytme. Hvis I svinger fra den ene retning til den anden og registrerer tanker fra alle sider, vil denne lov være ud af stand til at berøre jer. Balance og sindsro skal oprettes, før ligevægt kan opnås. Loven om vibration og studiet af atomar substans må altid kombineres. Når kendskabet til disse atomer og deres aktivitet, reaktioner og samspil, bliver større, så vil menneskene kontrollere deres legemer videnskabeligt og således synkronisere lovene for vibration og rytme. De er lig hinanden, men dog forskellige. De er faser af loven om gravitation. Jorden er selv en entitet, som ved viljens kraft fastholder alle ting.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
31: ”Loven om karma er ikke en lov om gengældelse som man kunne få indtryk af, når man læser de almindeligt udbredte bøger om emnet. Det er kun ét aspekt af loven om karmas virke. Loven om årsag og virkning skal ikke forstås således som den nu fortolkes. For at illustrere dette, kan vi som eksempel tage den lov, der kaldes for loven om gravitation (tyngdeloven), som gennem så lang tid har påtvunget sig menneskets opmærksomhed. En sådan lov eksisterer, men den er kun ét aspekt af en større lov, og dens virkning kan, som vi ved, til en vis grad ophæves. For hver gang vi ser en flyvemaskine stige op over vore hoveder, ser vi en demonstration af ophævelsen af denne lov ved hjælp af mekaniske midler. Dette symboliserer den lethed, hvormed den kan overvindes af mennesket. Hvis menneskene blot kunne erkende det, er de i færd med at lære en ældgammel teknik, hvori evnen til at levitere indgår som en af de letteste og enkleste indledende øvelser.”

237: ”At en blomst visner, at et dyr og et træ dør af alder, og at menneskene rammes af så mange sygdomme, skyldes alt sammen esoterisk set ”dragningen” fra planetens kraftfulde liv. Dette er et aspekt af det, der fejlagtigt kaldes loven om gravitation. Denne lov er – igen esoterisk set – et aspekt af den lov om tilbagevenden, der styrer relationen mellem en livsenhed i form og den kilde, hvorfra den oprindeligt kom.”

C.W. LEADBEATER: Astralplanet (The Astral Plane), side
15: ”Tyngdeloven virker på astralt stof, og hvis det var muligt for det at forblive helt uforstyrret, så ville det formentlig stabilisere sig i koncentriske skaller. Men jorden er i evig bevægelse, både i form af rotation og fremdrift, og alle slags indflydelser og kræfter suser konstant omkring, så den ideelle tilstand af ro opnås aldrig, og der er masser af sammenblandinger.

Tilbage til Alfabetisk