E

Efterspørgsel, (Loven om udbud og efterspørgsel) – se også loven om substans
ALICE A. BAILEY: Breve om Okkult Meditation, side
200 – 01: ”En af de leveregler vedrørende tilgang og efterspørgsel, som jeg her kan give jer lyder: Det er kun, når tilgangen anvendes på en dygtig måde til dækning af arbejderens og arbejdets behov (jeg har valgt hvert eneste ord efter moden overvejelse), at tilgangen vil fortsætte. Hemmeligheden er: Brug, kræv og tag. Kun når døren lukkes of ved hjælp af loven om efterspørgsel, åbnes en anden og højere dør, som tillader forsyning. Tyngdeloven gemmer på denne hemmelighed.”

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
67 – 69: ”Den niende gruppe, hvis projekt er finansiel tjeneste, vil være en af de mest praktiske og interessante set ud fra den nuværende verdens situation og tilstanden i nyere tid. … Opgaven for denne gruppe er at studere penges betydning som styret og anvendt energi … arbejdet vil dele sig i tre områder: … 3. Et studium af loven om tilbud og efterspørgsel, at der gennem verdensdisciplene (ud fra rene motiver og dygtighed i handling og stabil ansvarsbevidsthed) kan fremskaffes det som er nødvendigt for mestrenes arbejde, og mine brødre, meget nødvendigt for dem.”

ALICE A. BAILEY: Sjælens Lys, side
173: ”37. Når afholdelse fra tyveri er fuldkommen, kan yogien få hvad han end ønsker sig.
I denne sutra vil der kunne findes en ledetråd til den store lov om udbud og efterspørgsel. Når aspiranten har lært ”ikke at begære noget for det adskilte selv”, da kan han betros universets rigdomme; når han ikke kræver noget for den lavere natur, og intet forlanger for trefoldige fysiske menneske, da kommer alt til ham, uopfordret og uden krav.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side
59: ” Den niende gruppe vil være sammensat af Finansfolk og økonomer. De vil arbejde med kræfter og energier, der kommer til udtryk gennem handel og værdier. De vil befatte sig med loven om tilbud og efterspørgsel og det store princip om at dele, som altid styrer den guddommelige hensigt.”

LUCILLE CEDERCRANS: Disciplen og Økonomi, eng. udg. side
85: ”Instruktion vedrørende loven om udbud og efterspørgsel er til rådighed, når stadet af bevidsthed er sådan at det kan acceptere den instruktion, ikke før.

Hvordan kan I tiltrække forsyninger til jer, så længe der er uvilje med hensyn til det som I forsøger at tiltrække. Dette er et problem, som kun kan elimineres gennem meditation.”

87: ”… penge er et medium, som de energier der etablerer rette relationer kanaliseres igennem. Før problemet om penge kan løses af Verdensgruppe, må problemet om relationer løses på en sådan måde at der manifesteres rette relationer mellem medlemmer af en gruppe.”

125: ”De er jer, som bevæger jer ind på et nyt område for at tiltrække en gruppe bliver bedt om at bruge evokation som metode til at tiltrække midler til at udføre jeres tjeneste aktivitet og at efterfølge subjektiv aktivitet med objektiv. I bliver bedt om fra nu af at udtrykke ”vil gerne” som en har sagt det, gennem følgende lære, som siger ”bed og du skal få” … De er en en proceduremetode som ikke bare blev påbegyndt for mange inkarnationer siden, men som er en uskreven lov I skal følge.”

Ekspanderende respons, loven om, se udvidede sensitivitets lov

Elektricitetens love
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
220: ”Ved anvendelse af staven vækkes kundaliniilden og ledes opad Når staven bevæges på en bestemt måde, ledes ilden ved roden af rygsøjlen og tankesindets ild frem i bestemte baner og trekanter. Der er, i overensstemmelse med elektricitetens love, en bestemt okkult baggrund for det velkendte faktum, at enhver indviet, som fremstilles for indvieren, ledsages af to mestre, der står på hver side af ham. De tre danner tilsammen en trekant, som muliggør processen.”

Energiens love – Formørkelsens love
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
810 – 811: ”Kundskaben repræsenterer den rigtige forståelse af energiens love, kraftophobning, kilderne til energi, dens egenskaber, dens forskellige typer og dens vibrationer. Den indebærer en forståelse af:

 1. De forskellige grundvibrationer.
 2. De centre, kraft strømmer ind igennem.
 3. De kanaler, den cirkulerer i.
 4. De trekanter og de andre geometriske figurerer, den frembringer i løbet af evolutionen.
 5. Den cykliske ebbe og flod, som styrer energien i forbindelse med de forskellige typer planetarisk manifestation, og deriblandt alle naturrigerne
 6. Den sande betydning af de kraftaspekter, vi kalder ”pralaya-” og ”manifestationsperioder”. Den indebærer også en forståelse af formørkelsens love.”

Energi følger tanke, okkult lov
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side
111: ”Visualisering er det indledende trin til at bevise den okkulte lov, at ”energi følger tanke”.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
466: ”Vi kan således se, at disse fem åbenbaringspunkter giver udtryk for fem hierarkiske love. Det er interessant at se, at kun det første åbenbaringspunkt er blevet formuleret i en lov, der kan forstås af det almindelige menneske. Det er loven, at ”energi følger tanke”, og at ”øjet styrer energi”. Menneskeheden har nået det stadium, hvor forståelse af dette første åbenbaringspunkt er blevet muligt, og det er følgende to faktorer, der har gjort dette muligt:

 1. Formuleringen af denne lov, der har relation til energi, har overensstemmelse med nutidens videnskabelige opdagelser, for i dag er det erkendt, at alt eksisterende i sit inderste væsen er energi i en eller anden form.
 2. Det vældigt store antal aspiranter, der har taget eller er ved at tage første indvielse.

LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
129: “Med denne viden og tro ser mennesket da ind i sig selv og opdager de lektier han eller hun er ved at lære. De samarbejder med denne årsag til at leve og Loven om Vækst og pålægger sig selv den disciplin, som vil styrke deres vækstproces. …

De tre mest vanskeligt tilgængelige love bag den kendsgerning, at energi følger tanke, kan defineres på følgende måde:

 1. Loven om polaritet. Når viljens og tankesindets polære kræfter bringes i forhold til hinanden, starter den skabende proces. Der skabes et magnetisk felt i tankesindet igennem denne polaritet.
 2. Loven om magnetisk kontrol. Når et magnetisk felt skabes i tankesindet og fastholdes der, sættes mentalt stof i bevægelse i et mønster, der bestemmes af viljen. En tanke fødes som resultat af den magnetiske kontrol af stoffet.
 3. Loven om manifestation. Når en tanke er født, bliver en triangel af energi sidestillet med tid og rum.

Magikeren (uanset om han eller hun arbejder med de hvide eller de mørke kræfter) må bevidst afpasse og anvende disse tre love for at skabe den tilsigtede omstændighed eller situation i sit liv og virke. Vær opmærksom på, at dette ikke er teori. Der er i dag, som der altid har været, de mennesker i verden, som alene lever efter den skabende proces, som er beskrevet ovenfor. …

Mennesker, som blot bestræber sig på at blive mentalt polariseret, konfronteres med nødvendigheden af at forstå disse tre overordnede love, som knytter sig til den skabende proces.”

Evolutionsloven
ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
276: ”Dernæst fortsætter den indviede med at lære betydningen af, hvad enhed i virkeligheden er. Det er først muligt, når den monadiske påvirkning bevidst kan registreres, og når der er tale om en bevidst bygning af antahkaranaen. Jeg understreger her ordet ”bevidst”, for meget af arbejdet hen imod fusion og fuldbyrdelse foregår ubevidst under den grundlæggende lov om evolution, som er en lov fra Shamballa, der beskriver virkeliggørelsen af guddommens uransagelige vilje.”

587: ”Disse tre store energigivende liv [første, anden og tredje Aktivitetens Buddha] arbejder gennem bestemte mestre og indviede med sjette indvielse. Disse mestre arbejder fuldt bevidst på det atmiske plan – planet for åndelig vilje. Fra dette høje niveau fungerer de som overførere af energi fra en af de tre Aktivitetens Buddhaer. Disse tre Buddhaer er den planetariske Logos’ skabende formidlere, og det er dem, der arbejder med loven om evolution.”

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
115: ”Disse fire stadier i loven om årsag og virkning (som den berører menneskeheden på nuværende tidspunkt) kan vi kalde:

 1. Fuldkommengørelse af udtryksform – loven om evolution
 2. Præcipitation af karma – loven om årsag og virkning
 3. Opnåelse af personlighed (tærskelens vogter) – loven om polar modsætning
 4. Opnåelse af planetarisk indvielse – loven om indvielse”

169: ”De vældige liv udenfor den manifesterede verden påtog sig manifestation for at give sig selv for de mindre liv og eksistensformer, for at disse mindre liv kunne blive i stand til at udvikle sig videre hen imod et mål som guddommen alene kender, og dermed til sidst nå højere tilværelsesplan for åndelige udfoldelse. Fuldbyrdelse følges altid af offer og en given af det større for det mindre. Det er et aspekt af selve evolutionsloven. Sådan er tonen og temaet i hele skabelsesprocessen og heri ligger den dybere mening med ordene ”Gud er kærlighed”, for kærlighed betyder at give og at ofre, i det mindste i dette solsystem.”

ALICE A. BAILEY: Kristi Tilsynekomst, side
112: ”II. Kristus vil undervise i loven om genfødsel. Denne lov er den logiske konsekvens af evolutionsloven, men der er aldrig blevet forstået eller rigtig opfattet i Vesten, og i Østen, hvor den er anerkendt som et ledende princip i livet, har den vist sig ikke at være til nytte, fordi den har haft en søvndyssende virkning, der har været til skade for udviklingen.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
544: ”Vi har derfor tre principper:

 1. Princippet om begrænsning.
 2. Princippet om periodisk manifestation.
 3. Princippet om ekspansion.

Disse tre principper udgør tilsammen de faktorer, der ligger til grund for loven om evolution, som menneskene kalder den.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
606 – 607: ”Niende lov … er i virkeligheden en definition af loven om evolution, men set fra en åndelig synsvinkel. Loven om evolution – sådan som den almindeligvis forstås – handler om evolutionen af formaspektet, efterhånden som det gradvis tilpasses til at være en eksponent eller et udtryk for sjælsenergi og senere for monadiske energi.

Denne lov, der kan kaldes loven om fuldkommengørelse, beskriver de indre energier, der er ansvarlige for, at loven om evolution kan være virksom. Den er det højere aspekt eller den betingende årsag til den lavere. De love, der hører under loven om fuldkommengørelse, kaldes lidt vagt (af neofytten) de åndelige love, men han ved kun lidt om dem, og i tankerne samler han dem alle i den generelle forestilling, at de er udtryk for guddommens kærlighedsaspekt.

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
240: ”Denne gruppe [Hierarkiet af mestre], der befinder sig midtvejs mellem Shamballa og menneskeheden, får impressioner fra Shamballa via Nirmanakayaerne, og dens medlemmer er selv formidlere af impressioner til menneskeheden. De besidder og giver udtryk for kærlighedsaspektet i den guddommelige hensigt. De arbejder, styrer og kontrollerer loven om tiltrækning – dvs. den motiverende energi, der aktiverer loven om evolution i de tre verdener.

ALICE A. BAILEY: Telepati, side
65: ”Impressionsvidenskaben kan i sidste instans betragtes som videnskaben om selve bevidstheden, for resultatet af kontakt og påvirkning fører til en opvågnen og udfoldelse af bevidsthed og til en voksende opfattelsesevne, som udmærker enhver form i den manifesterede verden. … Evolutionsloven og impressionsvidenskaben spænder over bevidsthedsudfoldelsen og frembringer en tilpasningsevne hos den iboende sjæl.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
8: ”Dette er den guddommelige lov, der styrer al skabelse, dvs. at al bevidsthed udvikler sig opad, at alt er fremskridt. Gud skabte sjæle, der er som børn, der bliver voksne under loven om evolution. Det fysiske plan er ikke andet end en skole for denne store cyklus af skabelse under udvikling.”

729: ”Tilstandene i verden, så som krig, fattigdom, sult, sygdom osv. kan kun elimineres når det stadie af bevidsthed, som er ansvarlig for dem, oplyses af sjælen også søger at elmimnere dem i sig selv snarere end udenfor sig selv. Vi kan ikke bebrejde en gruppe eller et individ for nogen af disse eksisterende tilstande. Diktatoren kan ikke være årsagen til sit diktatur. Han responderer når alt kommer til alt kun på vilje hos de masser, han er diktator over. At skaffe masserne af med én diktator ville kunne frembringe en anden, indtil masserne selv vil en anden form for regering.

Dette mine brødre er en af de grundlæggende love for udviklingen af bevidsthed. Det overordnede stadie af bevidsthed bygger sine egne former for udtryk, sine egne virkninger i verden.”

Tilbage til Alfabetisk