I

Indvielse
ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
115: ”Disse fire stadier i loven om årsag og virkning (som den berører menneskeheden på nuværende tidspunkt) kan vi kalde:

  1. Fuldkommengørelse af udtryksform            loven om evolution
  2. Præcipitation af karma                             loven om årsag og virkning
  3. Opnåelse af personlighed (tærskelens vogter)                loven om polar modsætning
  4. Opnåelse af planetarisk indvielse                                  loven om indvielse”

Inerti
LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, Ordlisten, eng. udg. side
527: ”INERTI: Stoffets eller en forms hvilende natur forud for eller efter at være sat i bevægelse. 2. Også om det, at loven om inerti holder en form eller aktivitet sammen, dvs. gør at den ikke falder fra hinanden og vender tilbage til sin tidligere tilstand.”

Integration
ALICE A. BAILEY: Strålerne og indvielserne, side
390 – 391: ”De urgamle arkiver fortæller os, at der atter opstod en stor krise i menneskehedens evolution, og at den nødvendiggjorde en af de sjældne cykliske ændringer, der har kendetegnet Hierarkiets tilbageholdne politik. Menneskene begyndte at vise modtagelighed over for loven om integration, og personligheden trådte frem med alle dens muligheder for at udvikle godt og ondt. Mennesket blev en integreret enhed i de tre verdener.”

Invokation og evokation
LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, eng. udg. side
42: ”Invokation er at kalde den guddom, som overskygger et individ eller en gruppe af individer, ned i aktivt samspil. Det som invokeres kan komme til syne i mange former, så som en ide, en erfaring, eller når det drejer sig om en trængende menneskehed, endda som inkarnationen af en indviet bevidsthed. På den måde bringes Guddommelig intervention i spil af magnetisk træk fra det invokative center, der fungerer som en positiv pol af magnetisk tiltrækning i den menneskelige bestræbelses tre verdener.

Evokation er at kalde det Guddommelige potentiale, som er skjult i den manifeste form, frem i udtryk. På den måde kan den iboende Kristus, den Guddommelige gnist eller frø i massernes bevidsthed, trækkes frem i udtryk gennem det magnetiske træk, som bringes til at virke på den ved hjælp af en bevidst Guds søn, som lever i menneskeheden.”

Ikke modstand
ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side
469: ”Det ser ud for mig, en ældre broder på vejen, som om loven om ikke-modstand rummer løftet til dig om succes. Stå blot fast, min broder, og lad livets tumult og støjen fra det praktiske liv passere upåagtet hen over dig. Skab i det indre et sted af stilhed og ro og lær at trække dig tilbage dertil, idet du glemmer de ydre hændelser, lev den åndelige stilheds liv.”

Ildens love – opsummerer farvens, musikkens og rytmens love
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
415: ”Ildens love vil efterhånden få lov til at blive offentlig kend. Der er 27 okkulte love, som på dette udviklingstrin først afsløres efter indvielse. De opsummerer farvens, musikkens og rytmens grundlæggende love.

522: ”Endelig vil man studere ildens love, udforske den okkulte karakter af varme, udstråling og flammende ild, og hvordan stråling fra én bevidsthedssfære påvirker en anen. Gradvis vil det blive afsløret, hvordan bevidstheden vækkes på de forskellige planer gennem en påvirkning og stimulering af kausallegemets ild.”

Tilbage til Alfabetisk