Generelt om de guddommelige love

Citaterne i dette afsnit forklarer generelt om de guddommelige love, hvordan de virker og hvordan de afgrænses fra regler og principper. Disse oplysninger lader os i et vist omfang kigge skabere over skulderen, så vi får en fornemmelse for hvordan skabelse og udvikling kommer i stand.

Love er et grundlæggende tema overalt, når man læser den litteratur, der hører under begrebet Den Tidløse Visdom. Gud udtrykker sig gennem love – Gud er lov – og hvis vi som mennesker vil udvikle os, skal vi lære at arbejde med lovene, så vi kan undgå at arbejde imod dem.

De guddommelige love kan ikke sammenlignes med menneskenes egne love. Nationale love er regler og påbud om hvordan vi skal handle og den straf vi får, hvis ikke vi gør det. De guddommelige love er ufravigelige lovmæssigheder svarende til naturlove. Hvis ikke vi overholder dem, har det konsekvenser. Det er nærmest kun gennem overtrædelse af dem – eller gennem erfaring – at vi lærer dem at kende. Hvis vi fx ”overtræder” tyngdeloven skader vi os selv eller vores ting. Men hvis vi lærer denne lovs dynamikker at kende, kan vi godt sende en mange tons tung flyvemaskine i luften.

Det er mit indtryk, at studerende af den Tidløse Visdom i dag fortrinsvis tager udgangspunkt i Alice A. Baileys forfatterskab. Jeg baserer derfor denne hjemmeside mest på hendes værker. Det er også her, man finder de fleste uddybende beskrivelser af de forskellige love. Måske bortset fra økonomiloven, som især er i fokus hos Cedercrans. Jeg har gennemgået alle Baileys og Cedercrans’ værker, og tjekket ordlisten i hvert værk for alle henvisninger til love. For så vidt angår den teosofiske litteratur har jeg ikke haft adgang til ordlister. Jeg har i stedet tjekket alle henvisninger til ”lov” i digitale udgaver af deres værker.

Citaterne er opstillet efter forfatter, med citater fra Alice A. Bailey’s værker først, derefter fra Lucille Cedercrans’ værker og til sidst fra teosoffernes værker.

Gå til Lucille Cedercrans
Gå til Teosoffer


ALICE A. BAILEY
Strålerne og indvielserne, side 37:
”Der er stor forskel på en lov, en ordre eller et påbud og en regel, og disse forskelle skal gennemtænkes nøje. Universets love er ganske enkelt ”Hans” udtryksmåde, livsimpulser og eksistens- eller aktivitetsmåde – Han, i hvem vi lever, røres og har vor væren. Disse love kan i sidste instans ikke undgås og ikke afvises, for vi bliver evigt presset til aktivitet af dem, og set fra en synsvinkel af det evige nu styrer og kontrollerer de alt, hvad der sker i tid og rum. Ord som ordrer og påbud er utilstrækkelige fortolkninger af det, menneskene forstår ved lov. I tid og rum, i hvert eneste øjeblik og alle vegne, udstedes ordrer af mennesker, som har autoritet, som tilsyneladende hersker, eller som har en position, hvor de kan gennemtvinge deres ønsker. Love er okkulte og grundlæggende. Ordrer er tegn på menneskelig skrøbelighed og begrænsning.

Regler er imidlertid anderledes. De er et resultat af samlet erfaring og lange tiders virksomhed, og da de hverken antager form som love eller som et begrænsende påbud, så erkendes de af dem, de er udarbejdet til, og vækker hos disse en øjeblikkelig intuitiv respons. De behøver ikke at tvinges igennem, men accepteres uopfordret og bliver prøvet i tillid til, at fortidens vidnesbyrd og århundreders vidneudsagn berettiger den bestræbelse, der er nødvendig for at opfylde de krav, der stilles.”

Breve om Okkult Meditation, side 200, Brev VII:
“Der hersker ikke tvivl om, at de der forbryder sig mod loven, vil bukke under, medens de der følger loven blive støttet af den. Den rigtige måde at studere okkultisme på er at stille spørgsmålene hvorfor og hvordan i relation til alle fænomener, at finde frem til metoder, der fører til resultater, samt grundigt at analysere begivenheder og omstændigheder, med henblik på at få kendskab til de styrende love. … Ganske bestemte love styrer disciplens liv. De er identiske med de love, der styrer alt liv. Der findes således ikke nogen forskel i selve lovene, men i hvor stort kendskab disciplen har til formålet med disse love, til årsagen til at de eksisterer, og til hvordan han bevist og velovervejet kan anvende dem i de situationer, han møder i det daglige liv. Ved at leve i overensstemmelse med loven forvandles hans personlige liv.”

Hvid Magi
Side 26 – 27:
”Før vi tager vort emne op, kunne det være af værdi at definere visse ord, som ofte vil blive anvendt, så vi véd, hvad vi taler om og kender betydningen af de udtryk, vi bruger. …

  1. Love. En lov forudsætter et højerestående væsen, som – begavet med hensigt og ledet af intelligens – koordinerer sine kræfter således, at en plan udvikles trinvis og kontinuerligt. Gennem et klart kendskab til målet bringer dette væsen de trin og stadier i aktivitet, som, når de føres frem i den rette rækkefølge, vil bringe planen til fuldkommenhed. Ordet ”lov” – som det sædvanligvis forstås indeholder begrebet om at være underkastet en aktivitet, der erkendes som ubønhørlig og ufravigelig, men som ikke forstås af den, som er underkastet den. Set fra ét synspunkt indbefatter det en forestilling om enhedens nedsænkning i gruppeimpulsen og denne enheds manglende evne til at ændre impulsen eller til at undgå ufaldet. I bevidstheden hos det menneske, der overvejer disse love, fremkalder dette synspunkt uundgåeligt en følelse af at være et offer, af at blive drevet af sted som et blad for vinden mod et mål, hvorom det kun er muligt at spekulere, samt af at være styret af en kraft, som tilsyneladende virker med et uundgåeligt pres og således skaber grupperesultater på bekostning af den enkelte enhed.

En sådan forestilling er ikke til at undgå, indtil menneskets bevidsthed bliver udvidet, således at han bliver klar over de større sammenhæng. Når han gennem kontakt med sit højere selv tager del i kundskaben om målet, og når han ved at bestige visionens bjerg ændrer sit perspektiv og får sin horisont udvidet, kommer han til den erkendelse, at en lov kun er den åndelige impuls, drivkraft og livsmanifestation af det væsen, hvori han lever og bevæger sig. Han lærer, at denne impuls udtrykker et intelligent formål, styret af visdom og baseret på kærlighed. Han begynder derefter selv at anvende loven eller med visdom, kærlighed og intelligens at lade så meget af den åndelige livsimpuls passere gennem sig, som hans specielle organisme kan modtager, overføre og anvende. Han blokerer ikke mere, men begynder at overføre. Han bringer det lukkede livs cyklus af selvcentrering til ophør og åbner portene for åndelig energi. Ved at gøre dette opdager han, at den lov, som han har hadet og mistroet, er den livgivende, rensende kraft, som fører ham og alle guds skabninger frem til en strålende fuldendelse.”

Side 32:
”Når mennesket fatter en del af sandheden, og den absorberes i menneskeslægtens bevidsthed, kalder vi det formuleringen af en lov, en opdagelse af en eller anden af naturens processer.”

Side 475:
”Alle må virkeliggøre reglens sande betydning, for Gud arbejder under sit væsens lov, og denne lov viser sig for os som naturlove.

Side 543 – 44:
“Alt som lever, træder ind i formens fængsel; nogle træder bevidst ind og andre ubevidst, og dette kalder vi fødsel, tilsynekomst, inkarnation, manifestation. Herved aktiveres øjeblikkelig en anden lov, dvs. et aktivt princip træder i funktion, som vi kalder loven om cykler. Dette er princippet om periodisk tilsynekomst – den iboende guddoms velgørende proces med kærlighed-visdom, for den frembringer den rækkefølge af bevidsthedstilstande, som vi kalder tid.”

Esoterisk Astrologi, side 401:
”Universets lov (og hvad er en lov andet end udvirkningen af disse altomfattende væseners hensigter, deres impulser og planer?) er i al evighed til det gode for helheden, og intet kan standse dette i at ske; for hvem kan standse presset fra disse energier, der virker på og gennem vor planet.”

Esoterisk Healing
Side 40:
“Hvad er en lov, min broder? Det er det, der fører til, at både det mere og det mindre betydningsfulde underordnes viljen og hensigten hos det, der er det allerhøjeste. Derfor ligger den hinsides menneskets horisont. Mennesket må en dag lære, at alle naturlove har sine højere åndelige modsvarigheder, og disse vil vi inden længe være i gang med at søge. Vore love i dag er blot sekundære love. De er gruppelivets love og styrer naturrigerne. De kommer til udtryk (hvad menneskeriget angår) gennem tænkeevnen, den emotionelle natur og det fysiske legeme.”

Side 483:
”Jeg vil minde jer om, at en lov i virkeligheden er en virkning i et liv hos et større liv, idet det mindre liv er indbefattet i dets livsprocesser. Loven indeholder et større livs formulerede formål og organiserede vilje, som det mindre indbefattede livs udtrykte formål eller bestemte vilje er fuldstændigt underlagt.”

Discipelskab i Den Nye Tidsalder II
Side 80:
“Ethvert øjeblik eller højdepunkt i Verdens Herres beslutninger indfører nye love og bringer nye energier til aktivitet. Lovene er uforanderlige tilstande, der er tilvejebragt af aktiviteten, af orienteringen og af de udsendte afgørende tanker fra den Ene, i hvem vi lever, røres og har vor væren, på samme måde som menneskelegemets celler og atomer virkeliggør de aktiviteter, den orientering og tænkning, som mennesket ønsker. Energier er blot en rytme fra den Enes åndedræt og et resultat af den systoliske og diastoliske indvirkning fra hans hjerte. Disse energier kan vi ikke undgå, men på særegen og forunderlig vis styrer den planetariske Logos dem eller holder dem tilbage, indtil de passer til en periode erkendte planetariske behov.”

Side 459 – 60:
Syvende antydning. ”Et af tegnene på, at man er rede til indvielse, er evnen til at den ekspanderende og altomfattende helhed og at lægge mærke til den lov, der transcenderes, når delen bliver helheden.”

… Den kan vise den indviede – uanset hvilken indvielse han skal tage (lige fra den laveste til den højeste) – hans parathed til at gennemgå den bevidsthedsudvidelse, son hver indvielse medfører, naturen af den ekspanderende vision, han derefter vil blive konfronteret med, og den højere refleksion af den lov eller de love, som indvielsen sætter den indviede i stand til at forstå, hvorved han kan slippe de love, som hidtil har styret hans handlemåde, og som har betinget hans realiserede livserfaring. Disse love fortsætter han nødvendigvis med at adlyde som medlem af menneskeriget, men hans bevidsthed er ikke betinget af dem, fordi den hurtigt bliver lydig over for en højere og langt dybere åndelig lov.

Esoterisk Psykologi I
Side 89:
”Ethvert af de syv naturriger reagerer på energien fra et bestemt strålevæsen. Ethvert af de syv plan reagerer på samme måde; enhver syvfoldighed i naturen vibrerer med en af de oprindelige syvfoldigheder, ide de syv stråler etablerer den proces, der sætter begrænsningerne for alle formers påvirkning. De udgør det, som fastlægger alle ting, og når jeg anvender disse ord, angiver jeg nødvendigheden af lov. Lov er viljen fra de syv guddomme, der præger sine impresserioner på substansen for at skabe en bestemt hensigt gennem den evolutionære proces.”

Side 167:
Ti grundlæggende kendsgerninger: ”8. De love, der styrer kvaliteten eller sjælens fremkomst gennem former, er ganske enkelt stråleherrernes mentale hensigt og livsretning. Deres hensigt er uforanderlig, deres vision fuldkommen, og deres retfærdighed uforlignelig.”

Side 388:
”Det bør erindres, at en lov blot er virkningen af livsaspektets fortsatte intelligente aktivitet, når det arbejder sammen med stof.”

Esoterisk Psykologi II
Side 194:
”En lov er blot et udtryk for eller en manifestation af kraft, anvendt af en tænker eller en gruppe af tænkere gennem tankens magt.”

Side 225:
”Et af de punkter, jeg har søgt at få frem i de allerede udgivne skrifter, er, at universets love, naturens lov og de egentlige, styrende faktorer, der bestemmer alt liv og alle forhold, der for os forbliver fastsatte og uforanderlige – så vidt et menneske kan forstå dem – er udtryk for Guds vilje. De regler eller livsfaktorer, som vi beskæftiger os med, og som (når de forstås og adlydes) vil udvirke sjælskontrol i det enkelte menneske og i universet, er udtryk for Guds kvalitet eller væsen. De vil i sidste instans føre til den guddommelige psykes fulde udtryk. …

Universets love udtrykker den guddommelige vilje og fører til manifestation af guddommelig hensigt. Dette er visdom. De bestemmer og nærer Planen.

Reglerne for at udvirke sjælskontrol udtrykker den guddommelige kvalitet og fører til åbenbaring af Guds væsen, som er kærlighed.

Naturens love eller de såkaldt fysiske love udtrykker det manifestationstrin eller det punkt, der er nået i guddommeligt udtryk. De angår mangfoldighed eller kvalitetsaspektet. De behersker eller udtrykker det, som den guddommelige ånd (som er vilje, der virker i kærlighed) har været i stand til at udvirke i forening med materien for at frembringe form.”

Gå til Alice A. Bailey
Gå til Teosoffer


LUCILLE CEDERCRANS
Disciplen og Økonomi
Side 28 – 32 (eng. udg.)
”… Disciplen fungerer under en anden lov end det almindelige menneske, som sætter sig for at gennemføre en mental forestilling eller plan.

Som et eksempel opererer forretningsmænd i verden i dag under kendte love for forretningsverdenen. Kendskab til disse love, forståelse af dem er til rådighed for ham gennem studier, observation og en lille smule erfaring. Det er derfor kun nødvendigt for ham at samarbejde med disse kendte love for at han kan gøre sin forretning til et succesfuldt foretagende og afskære karmisk indblanding.

Disciplen står imidlertid overfor en langt mere subtil og derfor vanskeligere situation. Disciplen har ingen bøger som udstyrer ham med viden om de love der gælder for hans handlinger i tid og rum. Da der i fortiden har været så få disciple er disse love endnu ikke skrevet ned. Jeg refererer ikke udelukkende til det skrevne ord men til manifesterede fakta. Disciplen har på en måde foretaget et skift fra en verden, hvor visse koordinater udgør hans begrænsning, hans love, og gjort visse udtryk muligt i en verden, hvor de nye love endnu ikke er klart formuleret.

Han er på det mellemliggende plan, hvor de gamle love ikke længere virker og de nye love endnu ikke er af tilstrækkelig styrke til at virke automatisk uden hans medvirken. Disciplen må først frigøre sig fra det gamle sæt regler og retningslinjer. De virker ikke længere for ham. Hans forsøg på at bruge dem resulterer i hjerteskærende fiasko, for han ved ikke hvorfor det synes at mislykkes for ham. Han må frigøre sig så fuldstændig fra det gamle sæt regler og retningslinjer, at han helt kan afskrive dem som koordinater for hans sind og befri sin opmærksomhed til at udfinde den nye lov; til at sætte nye koordinater og gennem dem fungere med succes i verden, skønt han ikke er af denne verden.

For at kunne gøre dette, for at udsøge den nye lov, må han først acceptere det faktum, at loven han søger endnu ikke er klart formuleret, at dens vibratoriske frekvens endnu ikke har tilstrækkelig styrke til at have bygget en konkret form på sindets konkrete plan. En af disciplens tjenesteopgaver er at formulere den nye lov. Han søger ikke efter den på sindets konkrete plan, for han finder den ikke her. Han søger over og bag race sindets bevidstheds vibratoriske frekvens helt op i den højeste begrebsverden på det abstrakte ide plan, hvor han for første gang mærker den svage impuls fra den nye lov som den strømmer ud fra sjælen på dens eget eksistensplan. Han vil mærke impulsen, fornemme dens vibration, tune sin egen mentale vibration ind på den han fornemmer, og gennem loven om tiltrækning bringe den ind i sit eget sinds magnetiske felt.

Når den nye lov, den nye impuls træder ind i hans sinds magnetiske felt, banker den med en stadig stærkere rytme, og hvad han kun svagt har fornemmet i starten som en abstrakt ide begynder at tage form i ham som en abstraktion i konkret form. Han er i stand til at relatere ideen til den synlige verden og gradvis gennem meditation og refleksion forme den i sin egen bevidsthed som en ny koordinat som relaterer sjælen til form. Han ser den som en åndelig lov, der hersker over stoffet. Han adskiller sig fra både loven og stoffet og ser sig selv som mellemleddet. Han begynder at forstå hvordan han kan bringe den åndelige lov, dens impuls, dens vibration til at virke på stoffet på en sådan måde at den kan frembringe det ønskede resultat i den synlige verden. På dette udviklingstrin er disciplen ikke længere bare en kanal, han er blevet en bevidst skaber, der bringer kræfterne sammen for at udvirke det ønskede resultat i tid og rum.

Når disciplen søger at udfinde den nye lov bliver han allerførst opmærksom på loven om kærlighed. Han fornemmer dens vibration, som først er meget svag. Før han kan begribe ideen som en ide om form mærker han dens indvirkning og gennem sit følelsesaspekt tuner han sit sind ind på dens mening.

Ved at kombinere følelsesaspektet med sindet får han gradvis intuition om meningen med dette nye indtryk, denne nye lov, som er loven der hersker over det 5. rige i naturen. Når han, igennem at blive den der observerer, med succes af frigjort sig fra manifestationens betingelser, bliver han i stand til at denne nye kærlighedens lov i relation til den synlige verden. Den begynder at tage form; han giver den ord og billeder og sætter til sidst handling bag. Det første han gør, vil være at sætte den nyligt formulerede lov om kærlighed i relation til hver eneste menneskelige relation han kan komme i tanker om i personlighedens verden. Dette giver den nye discipel erfaringer, først ubevidste erfaringer, med at udfinde en lov, formulere, relatere og anvende den, indtil hans Mester til sidst siger: ”Gå ud og tjen. Følg din intuitions vejledning, min broder og påbegynd din tjeneste.”

Han når til sidst det sted i lyset, hvor han forstår hvad disse ord betyder: at udfinde den nye lov, give den form og relatere den ind i det daglige livs gøren og laden, og anvende den til gavn for den menneskelige familie. Man kan undre sig over, hvad alt dette har at gøre med tid, men ser I, disciplen kan ikke længere fungere alene i siderisk tid, for en del af hans bevidsthed har løftet sig ud af denne, og er derfor ikke længere underlagt de samme love i tid og rum, som da han blot var menneske. Der er en ny lov, et nyt sæt af love, som han må udfinde, formulere, relatere og anvende. Dette sker, når han dirigerer sin intuition ud af tid og rum og ind i sjælens verden og derefter bringer den til at virke i tid og rum og fungere fri af de begrænsninger racesindets begreber sætter.”

Side 189 – 193 (lektion 20) (eng. udg.)
”For at manifestere en ydre tilsynekomst, ligegyldigt hvilken, må der formuleres love, som styrer devaernes aktivitet i relation til denne manifestation. Dette er en del af den ceremonielle magi, og det er grunden til at 7. stråle defineres som ceremoniel magi eller Guddommelige Lov og Orden.

En hvilken som helst organisation bevæger sig fremad i henhold til lov.

Jeg har beskrevet de mekanismer der er involveret i devisk respons, devisk aktivitet, den intelligente aktivitet som manifesterer den ydre fremtræden af en fokuseret hensigt.

Og hvilken kommando forstår devaen så? Love. Formulerede love er den ramme der gør det muligt for devaen selv, med sin egen intelligens, at sætte byggeprocessen i gang.

For eksempel forstår I mekanismerne i relation til devisk aktivitet, og jeg vil gentage disse mekanismer, så I vil være klar over hvad jeg hentyder til.

Mester Devaen for Økonomi er en deva som på en måde er overordnet eller regerende deva for alle de mindre økonomi devaer, som især er relateret til gruppelivet. Mester Devaen er også overordnet for alle de mindre devaer som kan være specielt relateret til gruppelivet, og dette er et vigtigt punkt. Der er mange økonomi devaer i omgivelserne og i verdenshusholdningen, som endnu ikke er tiltrukket ind i en relation til gruppelivet på grund af manglende intelligent aktivitet, gennem mangel på den devisk aktivitet, som ville have kunnet tiltrække dem.

Mester Devaen for Økonomi, den øverstkommanderende så at sige for gruppelivets økonomiske kræfter, både dem som i øjeblikket er indenfor gruppelivet og dem som potentielt er relateret til gruppelivet, modtager gruppens fokuserede hensigt. Denne hensigt formuleres nu i specifikt udtrykte love.

Mester Devaen modtager denne hensigt, organiserer sine underordnede kræfter, giver dem deres retning – og så længe hensigten opretholdes, så længe gruppens fokuserede hensigt opretholdes, så længe den ikke angribes så at sige fra nogen del af gruppens bevidsthed (og det kan komme som en overraskelse for jer, at deviske kræfter kan blive angrebet på samme måde som bevidstheden), så længe den fokuserede hensigt ikke modarbejdes eller trækkes tilbage fra nogen del af gruppe bevidstheden – lige så længe anvender Mester Devaen denne fokuserede hensigt som sit blåtryk, organiserer sine underordnede kræfter og sætter dem i bevægelse for at udføre den fokuserede hensigt.

Det er denne overførsel af hensigt, påtrykningen af hensigt på Mester Devaen, kommunikationen mellem bevidsthed og Mester Deva, som er vigtig. Og dette sker i henhold til lov. De deviske kræfter forstår; det er deres natur at forstå lov. Hvis gruppen formulerer et princip, hvis gruppen fx begriber et princip om økonomi, og formulerer dette princip som en lov, en lov der skal styre gruppens økonomiske liv og gøremål eller som skal styre en fase af det, så må denne lov kommunikeres til Mester Devaen.

Der er tre grundlæggende love om økonomi, som I husker, som er blevet forfinet og klarificeret i Disciplen og Økonomis introduktion.

Lad os nu for eksempel bare tage en af disse grundlæggende love, den om rigtig brug af det man har. Det første stykke arbejde, hvis jeg må bruge dette udtryk, for en gruppe af denne type, som visualiserer de planer den ønsker at materialisere, er at overføre den første basale lov for økonomi til Mester Devaen for Økonomi, dens Mester Deva for Økonomi: ”Rigtig brug af al energi, kraft og substans af henholdsvis subjektiv og objektiv karakter. Dette indbefatter gruppens økonomiske kræfter.

Så den første lov der overføres til Mester Devaen er, at al brug af disse økonomiske kræfter vil ske i henhold til Guddommelig vejledning, vil ske i henhold til Guddommelig Lov og Orden, så denne brug vil være rigtig brug.

I hvilket som helst princip kan formuleres som en lov. Denne lov overføres herefter til Mester Devaen for Økonomi, så hver gang et indtryk overføres til Mester Devaen for Økonomi og kvalificeres af Guddommelig Lov og Orden, så kender Mester Devaen den lovmæssige ramme indenfor hvilken den kan arbejde. Den ved det, fordi I har overført loven til den.

Enhver organisation – hvad enten det er en subjektiv organisation, en esoterisk eller en ydre objektiv – må formulere sine love, fordi enhver organiseret aktivitet sker i henhold til lov; loven er dens dynamik. I har fx formuleret en lov, som skal styre denne gruppe i økonomisk forstand og som betyder at hvert individuelt medlem af gruppen til alle tider skal have de økonomiske ressourcer som opfylder vedkommendes behov. Så udarbejder Mester Devaen sin manifestation i henhold til denne lov. Det er på den måde forandringer sker. Dette er på den måde disciplen, især den discipel der arbejder i en gruppe, antager en ny rytme; det er den måde en gruppe antager en ny rytme, det er på den måde gruppen ændrer sine nuværende betingelser og omstændigheder, som er virkningen af eller manifestationen af fortidens karmiske faktorer. Det er sådan den bevidste gruppe, den selvbevidste gruppe, ændrer disse betingelser, forandrer dem og får kontrol over sit deviske liv og færden.

Hvis I fx på dette tidspunkt kan enes om en basal lov om økonomi, som skal styre gruppelivets økonomiske kræfter, kan formulere den lov præcist og klart og derefter kan kommunikere den til Mester Devaen, så vil I have taget et stort skridt mod løsningen af det økonomiske problem som har fulgt jer, faktisk helt fra det tidspunkt hvor I bevægede jer ind på discipelskabets vej …

Denne teknik, denne metodologi er anvendelig i ethvert samarbejdende forhold mellem bevidsthed og devisk liv. Det første skridt er at formulere loven. Det andet skridt er overførslen af den lov gennem kommunikation med den involverede deva.”

Skabende Tænkning, side 169
”Hvis mennesker skulle vælge at sætte sig op imod manifestationen af Den Guddommelige Plan, eller mod lov og orden, vil deres form og formen af deres aktiviteter stadig tjene den Guddommelige hensigt, om ikke på anden måde, så som et eksempel. De vil måske lide og synes at forårsage andre til at lide usigelige kvaler som følge af deres handlinger, og alligevel vil en eller anden bevidsthed et sted i deres indflydelsessfære blive direkte hjulpet i sin vækst. Menneskeheden har fået friheden til at vælge at bygge hvilke som helst former den ønsker at bygge, men det er også udstrækningen af deres såkaldte fri vilje. Guds vilje erstatter altid menneskenes små viljer og vender deres arbejde til det gode. Således er det godt i alle ting, selv så stor en som verdenskrig.”

Gå til Alice A. Bailey
Gå til Lucille Cedercrans


HELENA BLAVATSKY
Den Hemmelige Lære I
Side 103
Stanze 4 skildrer, hvorledes universets »kim« differentieres og bliver til det syvfoldige hierarki af bevidste, guddommelige kræfter, som er de aktive manifestationer af den ene, højeste energi. Det er dem, der former, danner og til sidst skaber hele det manifesterede univers i den eneste forstand, hvori ordet »skaber« er forståelig. De besjæler og leder det og er de intelligente væsener, der regulerer og styrer evolutionen, da de i sig selv er legemliggørelser af de manifestationer af den Ene Lov, vi kender som »naturlovene«.”

Side 133 – 134
”De såkaldte Ah-hi (Dhyân-Chohan’erne) er de hærskarer af åndelige væsener – kristendommens engleskarer, jødernes Elohim og »budbringere« – som er de redskaber, hvorigennem den guddommelige eller universelle tanke og vilje kommer til udtryk. Det er de intelligente kræfter, der påtrykker naturen dens »love«, mens de selv handler i overensstemmelse med love, der på lignende måde pålægges dem af endnu højere magter; men de er ikke, som man fejlagtigt har ment, »personifikationer« af naturkræfterne. Dette hierarki af åndelige væsener, hvorigennem den universelle bevidsthed træder i virksomhed, er som en hær – i sandhed en hærskare – gennem hvilken en nations kampkraft giver sig til kende, og som består af armékorps, divisioner, brigader, regimenter, o.s.v., hver med sin særlige individualitet, sit særlige liv, og sin indskrænkede handlefrihed og sit begrænsede ansvar, og hvor hver indgår som led i en større individualitet, som dens egne interesser må underordne sig samtidig med, at den selv rummer mindre individualiteter.”

ANNIE BESANT
Elementære Lektioner om Karma
Side 3 – 4
”En generel naturlov kan ikke siges hverken at have begyndelse eller afslutning; overalt hvor der er nogen manifestation, noget univers, nogen verden, er generelle love også til stede, indlejret i selve tingenes væsen”.

Esoterisk Kristendom
Side 131 – 32
 ”Der er visse store principper, som vores system er bygget i overensstemmelse med; der er visse love efter hvilke disse principper er udvirket i detaljer; der er visse væsener som legemliggør principperne og hvis aktiviteter er lovene; der er mængder af mindre væsener der fungerer som redskaber, som agenter, for disse aktiviteter; der en menneskenes Egoer blandet med alle disse, som udfører deres del af det store kosmiske drama. Disse mangfoldige arbejdere i de usynlige verdener kaster deres skygger på fysisk stof, og disse skygger er ”ting” – de legemer, de objekter, som udgør det fysiske univers. Disse skygger giver kun en ringe ide om de objekter, som kaster dem, lige som det vi kalder skygger hernede kun giver en ringe ide om de objekter, som kaster dem; de er blot skitser uden detaljer og har kun længde og bredde, ikke dybde.”

Det Højere Livs Love
”Emnet for mine kurser har jeg kaldt ”Lovene for det Højere Liv”, fordi så mange mennesker som beskæftiger sig med religion, som beskæftiger sig med det Højere Liv, synes at være tilbøjelige til at fjerne det fra lovens område og ind i et besynderligt område af tilfældige indfald, et område hvor der er resultat uden anstrengelse og fejl uden svaghed. Denne ide om at spiritualitet ikke er underkastet lov synes i første omgang naturlig, for vi finder en korresponderende analogi i den måde som det fysiske plans love er blevet overset i samme omfang som de er ukendte og ikke er blevet studeret.”

C.W. LEADBEATER
Tingenes Skjulte Side
”For at opnå fred må vi først opnå viden – viden om de love under hvilke evolutionen finder sted. Når vi er uvidende om disse love, bryder vi dem konstant, skubber os konstant væk fra vejen mod fremgang, idet vi forfølger en eller anden personlig fordel eller fornøjelse, som vi ønsker os. Evolutionslovens stadige pres tvinger, til vores egen fordel, tilbage til den vej vi har forladt. Vi bliver rastløse; vi kæmper imod; vi klager over smerten og besværet, som om de skyldes tilfældigheder, når det hele tiden er vores egen modstand mod loven som får os til at føle den som en begrænsende kraft. ”

Tilbage til toppen