G

Gamle lov om det ondes deling – se Dominerende gode

Genfødsel og død i de 3 verdener, loven om – se Personlighedens love

Genfødselsloven – loven om reinkarnation
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
282: ”2. Cyklisk aktivitet styres af to love

Måske er det mere korrekt at sige, at den styres af en primær og en underordnet lov. …

Den generelle lov, der fremkalder cyklisk aktivitet, er tiltræknings- og frastødningsloven, som periodicitetens og genfødslens lov er en underafdeling af.”

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
117: ”Det er jer vel bekendt at den store lov om genfødsel er den vigtigste styrende lov i alle manifestationsprocesser. Den styrer en Sollogos’ eksoteriske udtryk såvel som et menneskeligt væsens, og formålet med denne konstante gentagelsesproces er at skabe en stadigt mere fuldkommen form, som sjælen kan anvende ved sin evigt ekspanderende tjeneste.”

684 – 85: ”Loven om årsag og virkning er af langt større betydning end loven om reinkarnation, fordi den nødvendiggør handling fra aspirantens side, en handling som uundgåeligt vil bestemme fremtiden. Der er intet han kan stille op med loven om reinkarnation, undtagen underkaste sig den og være taknemmelig for at mulighederne fortsætter med at vise sig.”

ALICE A. BAILEY: Kristi Tilsynekomst, side
112 – 116: ”II. Kristus vil undervise i loven om genfødsel. Denne lov er den logiske konsekvens af evolutionsloven, men der er aldrig blevet forstået eller rigtig opfattet i Vesten, og i Østen, hvor den er anerkendt som et ledende princip i livet, har den vist sig ikke at være til nytte, fordi den har haft en søvndyssende virkning, der har været til skade for udviklingen. …

Hvis Kristus i sin nye universelle undervisning vil fremhæve rette menneskelige relationer som målet, der skal nås, hovedvægten i hans lære lægges på loven om genfødsel. Dette er uundgåeligt, da forståelsen af denne lov giver os løsningen på alle menneskehedens problemer og svaret på mange mennesker spørgsmål …”

139 – 41: ”… Ånden i mennesket er udødelig; den eksisterer for evigt og går frem skridt for skridt, fra ét stadium til det næsten på evolutionens vej, idet den til stadighed og successivt udfolder sine guddommelige attributter og aspekter. Denne sandhed forudsætter nødvendigvis anerkendelsen af to store naturlove: loven om genfødsel og loven om årsag og virkning. Kirkerne i Vesten har officielt afvist at anerkende loven om genfødsel og har derved bevæget sig ind i en teologisk blindgyde, hvorfra der ikke er nogen vej ud. Kirkerne i Østen har lagt for stor vægt på disse love med det resultat, at en negativ, resigneret holdning til livet og dets forløb – som følge af de stadigt tilbagevendende muligheder – behersker Østens folk. …

Menneskesjælens udødelighed og den evne, det indre åndelige menneske har til at udvirke sin egen frelse, under loven om genfødsel ved hjælp af loven om årsag og virkning, er det, der ligger til grund for al menneskelig handling og bestemmer al menneskelig stræben. Ingen kan udgå disse to love. De betinger hele vort liv, indtil vi har opnået den ønskede og foreskrevne fuldkommenhed og kan manifestere os på jorden og være virksomme som rigtig gudesønner.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
561: ”Findes der en grundlæggende formel eller et forslag, som kan styre den magiske virksomhed? … Mit svar er følgende: Kræfter frembringer nedfældning. I disse tre ord findes hele historien. de sammenfatter skaberens historie og ethvert menneskes livshistorie og de forhold, han omgives af. De forklarer alt som er og ligger bag loven om genfødelse. Disse kræfter drives til aktivitet ved den magtfulde tanke, og derfor er aspirantens tænkeevne det første menneskelægtens lærere arbejder med, idet de skoler aspiranterne til at blive skabere og lærer dem at styre og kontrollere deres egen skæbne.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Astrologi, side
284: ”I dette tegn [Cancer] ligger gemt hele gåden om genfødelsens lov. Reinkarnation er en kendsgerning i det manifesterede univers og er dybest set det fundamentale tema, der ligger til grund for solsystemets pulsslag.”

294: ”Det er her [Cancer], man kan finde visse grundlæggende henviser til genfødelseslovens natur og gang. Det ser ud til, at man endnu kun har opstillet to regler i forbindelse med et egos tilbagevenden til fysisk inkarnation. Den første går ud på, at sjælen, dersom fuldkommenhed ikke er opnået, må vende tilbage og fortsætte fuldkommengørelsesprocessen på Jorden. den anden regel er den, at den impuls, der prædisponerer egoet til en sådan handling, er en eller anen form for utilfredsstillet begær. Begge disse udtalelser er til dels rigtige og almengyldige, men de er dog kun halve sandheder … I grunden er det ikke begæret, der tilskynder til tilbagevenden, men vilje og viden om planen. Det er ikke trangen til at opnå en endelig fuldkommenhed, der driver egoet videre til erfaring i formen, for egoet er allerede fuldkomment. Den vigtigste tilskyndelse er offer og tjeneste over for de mindre væsener, der er afhængige af den højere inspiration (som den åndelige sjæl kan give) og beslutningen om, at også de kan opnå planetarisk status i lighed med den opofrende sjæls. Det er for til sidst at ophæve tid-rum-begrebet og for at bevise, at det er en illusion, at porten til Cancer åbnes for den opofrende, tjenende sjæl. Husk altid dette, når I studerer emnet om genfødelse. I sig selv er genfødelse og reinkarnation misvisende ord, og ord som ”cyklisk tilskyndelse”, ”intelligent, målbevidst gentagelse” og ”bevidst ind- og udånding” ville beskrive denne kosmiske proces mere akkurat. …

Når planen (som Hierarkiet forstår den) er mere kendt med hensyn til dens mål og hensigt samt virkemåde på livets ydre plan, vil vi se en fuldstændig ændring i fremstillingen af den lære, der vedrører loven om genfødelse.”

ALICE A. BAILEY: Sjælens Lys, side
319: ”Lige så længe bevidstheden for et hvilket som helst væsen (solart, planetarisk eller menneskeligt) er rettet ud ad mod objekter, som er genstand for begær, mod sansende væren, mod individuel erfaring og mod et liv af sansende opfattelse og oplevelse, lige så længe vil de vehikler eller organer blive skabt, hvormed begær kan tilfredsstilles, materialiseret væren opleves, og objekter fornemmes. Dette er den store illusion, som bevidsthed forblændes af, og så længe blændværket opbyder nogen som helst magt, lige så længe vil loven om genfødsel bringe den udadgående bevidsthed i manifestation på det materielle plan.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
286: ”… alle syv stråler er i funktion i al evighed og samtidigt, men visse af disse indflydelser og kræfter [er] cyklisk og under den styrende plan af de væsener, der er legemliggjort ved strålerne, mere dominerende på et tidspunkt end på et andet, …

I denne stråleaktivitet findes den sande betydning af loven om genfødelse, og den ligger bag inkarnations- og reinkarnationsprocessen … Megen tilpasning må foretages, og megen nyvurdering af ideer er nødvendig, før en sand forståelse af denne grundlæggende cykliske lov vil være mulig.”

318: ”Derfor – det første postulat, der må fremsættes, og som offentligheden må belæres om, er, at alle sjæle inkarnerer og reinkarnerer ifølge loven om genfødelse. Følgelig udgør hver inkarnation ikke blot en rekapitulation af livserfaring, men en genoptagelse af gamle forpligtelser, en retablering af gammel relationer, en mulighed for at betale gammel skyld, en chance for genopbygning og fremskridt, en opvågnen af dybtliggende kvaliteter, genkendelse af gamle venner og fjender, løsning på oprørende uretfærdigheder, og en forklaring på det, der betinger mennesket og gør ham til det, han er. Sådan er den lov, der nu kræver almindelig anerkendelse, og som, når den forstås af tænkende mennesker, vil bidrage meget til at løse problemerne angående seksualitet og ægteskab.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side
102: ”Denne faktor [offerinstinktet] er, skønt ikke anerkendt af den moderne psykologi, af langt større betydning end hidtil erkendt. Det er denne instinktmæssige tendens, der styrer loven om genfødelse. Den er udtryk for en endnu større faktor i skabelsesprocessen. Den er den meget vigtige afgørende impuls, som tilskyndede selve Guds sjæl til at stige ned i formlivet, og som tilskynder livet på involutionens vej til at gå ned i materien og således skabe Guds immanens. Det er også den, der driver menneskeheden fremad i dets voldsomme kamp for materielt velfærd. Det er endvidere den, der ansporer mennesket til endeligt at vende ryggen til ”verden, kødet og djævelen”, som der står i Det ny Testamente, og til at styre hen imod værdier af åndelige betydning.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
8: “Loven om genfødsel eller reinkarnation. Denne kunne kaldes Guds gradueringssystem. Den individuelle sjæl inkarnerer ikke kun én gang i menneskelig form, men mange gange, og vokser i erfaringens skole til højere stadier af bevidsthed.”

Gengældelsesloven, se Karmaloven

Gensidige tiltræknings lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
362: ”Som førnævnt er hvert himmelsk menneske forbundet med en af sine brødre i henhold til den gensidige tiltræknings lov, der endnu kun manifesteres på en nedværdigende måde i den fysiske verden af den menneskelige enhed, som er indespærret i fysisk form. Psykisk har forbindelsen imidlertid en anden karakter, og en sådan forbindelse findes mellem den planetariske logos for det system, vi kalder Venus, og vores planetsystems logos.”

Gravitation, loven om – se tyngdeloven

Grundlæggende lov
LUCILLE CEDERCRANS: Healing, eng. udg. side
2: ”Den sande discipel er ikke voldelig, ikke kritisk, alt omfattende i sin anerkendelse af sine brødre, altid kærlig, venlig og omtænksom. Han er ikke destruktiv i sine handlinger, for han ved at destruktion er en indre aktivitet. Det som ikke længere er en del af Guds plan ødelægger sig selv. Dette er den grundlæggende lov og må forstås før man kan træde ind i et sandt område for tjeneste. Der er ingen disciple, der har at gøre med bevidst ødelæggelse. At opfatte en sådan arbejdsopgave er astralt blændværk, en forvrængning af sandt behov. Disciplen forvandler, syntetiserer og bygger. Han overlader sådan noget som ødelæggelse til den universelle lov, og forblændes ikke af den type blændværk.”

Grundlæggende integritet
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
485: ”De ti love, vi skal studere kan betragtes som ti opdelinger af den fundamentale lov om grundlæggende integritet. De udgør ni detaljerede fremstillinger eller aspekter af den ene lov, og det må I aldrig glemme. Det er disse love, den sande healer altid skal arbejde med.”

Gruppebestræbelse, loven om – se Seks love og principper for den Nye Tid under Sammenstillinger

Gruppefremskridtets lov – 5. lov for gruppearbejde
Esoterisk navn: Loven om ophøjelse/opløftelse
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1111: ”5. lov. Gruppefremskridtets lov. Denne kaldes somme tider »op­højelsens lov«, for den vedrører mysterierne omkring grup­perealisering, bevidstheds­udvidelser og den rolle, hver en­hed spiller i gruppens almindelige frem­skridt. I forbindelse med men­neskeslægten må man f.eks. altid være op­mærksom på den sandhed, at intet menneskeatom opnår »livets fylde« uden at yde et stort bidrag til sin egen gruppes generelle na­tur. Ophøjelsen af enheder resulterer i ophøjelsen af grup­pen. En­hedens indsigt fremkalder i sidste instans gruppeer­kendelse. En­hedens indvielse fører til sidst til planeta­risk indvielse, og når menneskeatomet når sit mål og realiserer sin hensigt, vil og­så gruppen støt og roligt nå sit mål. Intet men­neske lever ale­ne, og når enhederne bliver korsfæstet gennem tidsaldrene og realiserer deres grundlæggende natur, blot for senere at of­re det bedste de har til gavn for gruppen, er det simpelthen ud­tryk for den måde, befrielsesarbejdet udføres på.”

1113: ”For hver lov er der en bestemt formular og et bestemt symbol. På dette stadium af læren eller afhandlingen er det ikke muligt at afsløre eller meddele formularerne. Symbolet må godt beskrives …

  1. lov Symbolet for denne er bjerget med en ged stående på toppen, og igen ser vi forbindelsen med et astrologisk tegn, nemlig stenbukken. Den ”guddommelige ged” kan klatre op alle vanskelige steder og nå toppen, og det er symbolet på gruppen, betragtet som en enhed.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side 177 – 199
177: ”Denne lov begynder at virke og registreres i den menneske­li­ge be­vidsthed, når aspiranten har opnået bestemte former for er­ken­del­se og har erfaret, at visse idealer er kendsgernin­ger. Dis­se kan fremfø­res meget enkelt og vil da for den, der over­fla­disk stude­rer, betyde den letteste adgang til prøvestadi­ets vej. …

Loven om gruppefremskridt kan kun begynde at virke be­vidst i disciplens liv, når han er en forpligtet og accepteret di­sci­pel. Når han har grund­fæstet visse rytmer, når han arbej­der ef­fektivt ef­ter visse for gruppen velkendte retningslinjer, og når han for al­vor og i forståelse bevidst forbereder sig på ind­vi­elsens udvidel­ser, begynder denne lov at styre ham, og han læ­rer at adlyde den in­stinktivt, intuitivt og intellektuelt. Det er gen­nem lydighed mod den­ne lov, at forberedelse til indviel­se ind­ledes af disciplen. …”

Gruppeliv – se også Grundlæggende love for offentligheden i afsnittet om Sammenstilling af love
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
320: ”Den tredje grundlæggende lov, der ligger bag løsningen af nutidens problemer, inklusive seksualproblemet, er normalt en følge af de to andre love [om genfødelse og harmløshed]. Det er loven om gruppeliv. Vore grupperelationer må være synlige og erkendte. Ikke alene skal et menneske i kærlighed opfylde sine familiemæssige og nationale forpligtelser, han skal også med sin tanke omfatte selve menneskeheden og således bringe loven om broderskab til udtryk. Broderskab er en gruppekvalitet.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
187: ”En af de mest grundlæggende sandheder og faktisk en lov i gruppelivet, handler om ikke at dømme, herunder også at rationalisere fordømmelse ved at kalde det vurdering eller analyse eller andet af den slags, for I har ikke – nogen af jer – forståelse eller indsigt i alle de faktorer, som gør en korrekt observation mulig. Når I laver en forkert vurdering, en forkert observation, øger i det andet menneskes vanskeligheder. I øger vægtet af negativitet, som denne må trækkes med og bevæge sig ud af i sin egen vækst og udvikling.”

LUCILLE CEDERCRANS: Lederskabstræning, kapitel 16, eng. udg. side
(Min kommentar: Her drøftes spørgsmålet om finanser og økonomiske midler til arbejdet med reference til lovene om gruppefremskridt. Læs venligst hele kapitlet for at få den fulde forståelse!)

56: ”Det første skridt, som hvert medlem af hele gruppen på tage, er en overenskomst som vil skabe et skarpt fokus for gruppens viljesenergi, som dirigerer gruppens energi, kraft og substans i en bestemt retning. Jeg refererer her til hele gruppens liv og levned, til alle disse og mere specifikt til gruppekernen af disciple, uanset hvor de fungerer i forhold til Hierarkisk kontakt, dem som stræber efter at arbejde med denne avancerede plan i forhold til Lucille Cedercransille.

Dette kan synes jer at være fyldt med store vanskeligheder, men det er en af lovene om gruppefremskridt. Ligegyldigt hvilken indsats hvem som helst af jer individuelt sætter jer for at udføre, så er I et medlem af gruppen, og som sådan vil energi, kraft og substans enten være med eller imod jeres indsats, eller den vil være så neutral, at den kun har lille betydning på den ene eller den anden møde.”

LUCILLE CEDERCRANS: Disciplen og Økonomi, eng. udg. side
137: ”… overvej og besvar dette spørgsmål. Hvor mange timers subjektiv indsats har du givet Planen i den forløbne uge? Besvar kun for jer selv. Jeg behøver ikke at høre jeres svar. En stor indsats er ydet af nogle få, men loven om gruppefremskridt tillader ikke succes for disse få i deres ydre liv og affærer. Den eneste måde de kan få succes på, hvis denne tilstand fortsætter, er ved at trække sig ud af gruppen og arbejde sammen uden vægten af den modstand, den spredning af energierne, den konflikt om hensigt samt ren og skær følelsesmæssig negativitet som er et resultat af dette problem i sig selv.”

204: ”Dette finansielle problem ville ikke været et problem, ville ikke dukke op, hvis ikke der blev bidraget til det fra ethvert medlem af gruppen i håndteringen af gruppeøkonomi. Penge er kun en krystalliseret form for tredje stråle energi, en ydre refleksion, et ydre billede på økonomien i energi, kraft og substans. I overensstemmelse med jeres brug af jeres økonomi vil den manifestere sig som en sund eller usund økonomi i det ydre liv og affærer. Dette er et vanskeligt koncept, og dog er det en lov i gruppelivet.”

Gruppernes lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
227 og 229: ”Økonomiloven har flere underordnede love, der styrer dens virkning på de forskellige stofgrader. Som førnævnt aktiveres denne lov af de lyde Logos udsender. Det hellige ord, eller skaberens lyd, findes i forskellige former og har flere stavelser, selv om det i realiteten kun er et enkelt ord. Tilsammen danner stavelserne et soludtryk. Hver for sig er de kraftord med forskellige virkninger. …

Når høresansen er fuldt udviklet på alle planer (hvilket sker gennem den rigtige brug af økonomiloven) vil disse 3 store ord eller udtryk være kendt

Når det 1. aspekts eller mahadevaaspektets tone følger efter de to andre, oplever han sig selv som ren ånd og smelter, i takt med at akkorden dør ud, sammen med selvet eller den kilde, han kom fra. Der er ingen tanke, intet stof, kun selvet opslugt af selvets hav. På hvert udviklingstrin træder en af lovene i kraft – først stoffets lov, så gruppernes lov, og til sidst åndens og befrielsens lov.”

Guddommelig lov
Se også Guddommelig lov i afsnittet om sammenstilling af love
LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, Ordlisten, eng. udg. side
518: ”GUDDOMMELIG LOV: Det underliggende mønster, som det planetare eller solare liv bruger til at styre eller orden dets evolution, dvs. dets hensigt.”

Guddommelig lov og orden
LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, Ordlisten, eng. udg. side
540: ”SYVENDE STRÅLE: Guddommelig lov og orden; Ceremoniel magi. Dette er grænsefladen mellem viljes- og stof aspekterne, som tillader en større virkning som følge af viljen og en større fluiditet eller modtagelighed i stoffet.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
251: ”Mester M: Hver discipel som arbejder indenfor dette særlige gruppeliv, og jeg refererer her til det overordnede gruppeliv, får denne hjælp:

Denne hjælp er meget enkel men dens potentiale er stort og vidtrækkende: at Guddommelig orden som bringes i manifestation i menneskets liv og levned gennem det enkle middel disciplin. Hver discipel ved hvad der for ham er ret handling. Hver kender til den disciplin han må udøve for at være til tjeneste for den Guddommelige plan. Hver kender den disciplin han må udøve i sit eget tankeliv, sit emotionelle liv og i sine ord og handlinger. Opmærksomhed på sådanne disciplinære handlinger skaber den orden, som er manifestationen af Guddommelig hensigt og Guddommelig kærlighed i det ydre liv og levned.”

281: ”Kvalificer altid al aktivitet i henhold til Guddommelig lov og orden. Dette beskytter individet. Forstå, at enhver højere energi som du tilegner dig og giver til et andet individ kun kan bruges af dette individ i overensstemmelse med Guddommelig hensigt så længe vedkommende er ubevidst om eller ubekendt med denne energi. Når han er bekendt med den, bevidst om den, så er han selv i stand til at tilegne sig den, og dirigere den som han vil. I sådan et tilfælde er det vigtig at kvalificere, at dirigere, at Annie Besantringe energien så at sige under sjælens jurisdiktion i instrumentet. I sådan et tilfælde bør man visualisere en alignment mellem den overskyggende sjæl og den inkarnerede bevidsthed i hovedet. I den daglige kontakt med mennesker i almindelighed, mennesker som er ubekendte med eksistensen af en sådan energi, vil den følge den Guddommelige hensigt der var dens intention.”

Guds lov
ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
204 – 06: ”Opgaven for alle grupper, der arbejder under visdommens mestre, består i at lukke lys ind ved at benytte de sprækker, som allerede eksistere i mayas slør.

Tre større sprækker i slørene bør nævnes. Der henvises symboslk til dem i Biebelen, skønt deres egentlige betydning ikke er omtalt eller forstået.

Den første større sprække blev lavet ved indførelsen af Guds lov, hvilket symbolsk illustreres for os i Det gamle testamente i historien om Moses. Han gik op på guds bjerg og modtog dér De ti bud. De udtrykker den guddommelige lov, sådan som den kan tilpasses menneskeheden, og sådan som den er nødvendig, for at de kræfter, der vil tilintetgøre, rense og reorganisere kan projiceres. …

Når loven overholdes og fortolkes på rette måde, definerer den menneskets plads på det mentale plan og tilskynder til, at der skabes en sprække i det æteriske slør, der adskiller det æteriske legeme i dets firfoldige aspekt fra den faste fysiske form. Sønderrivningen af det andet slør på tidspunktet for korsfæstelsen lukkede lys ind på det andet niveau af det æteriske plan, og en ny type oplysning blev i stort omfang spredt ud over jorden. Lov og kærlighed kunne nu trænge ind i menneskehedens bevidsthed på en ny og direkte måde, …

Endnu en sønderrivning af sløret fandt sted, men havde en relativ mindre betydning, da Saulus fra Tarsus så herrens herlighed og blev til apostlen Paulus. …

Der eksisterer nu tre store sprækker samt adskillige mindre og ikke så betydningsfulde, som jeg ikke behøver omtale. Tre store Guds sønner gjorde i indvielsesøjeblikket en stor indsats for den menneskelige bevidsthed ved deres målbevidste vilje-til-lov, vilje-til-kærlighed og vilje-til syntese.”

Tilbage til Alfabetisk