Evolution, reinkarnation og karma

LUCILLE CEDERCRANS, Sjælens Natur, eng. udg. side
6 – 7: ”B. GUDDOMMELIG LOV OG ORDEN
At der fra det centrale kosmiske center udspringer visse impulser, som bliver de Guddommelige Love, som opretholder orden i det manifesterede kosmos. Tre af disse, sammen med andre som ikke opregnes på dette tidspunkt, virker i vores planetare system på følgende måde:

1. Loven om Evolution
Dette er den guddommelige lov, der styrer alt livs bevidstheds aspekt. Den er relateret til Guds hensigt og betyder simpelt hen, at ethvert skabt stade af bevidsthed er i en vækstproces, uanset dens ydre fremtræden og tilstand. Således udvikler mennesket sig til at blive en sjælsbevidst Guds søn, mens denne på sin side udvikler sig til at blive et individualiseret fokus punkt i Kristus’ bevidsthed.

2. Loven om Reinkarnation og Genfødsel
Denne kunne kaldes graduerings systemet i den menneskelige families evolutionære proces. Sjælen inkarnerer ikke én gang i menneskelig form, men mange gange, indtil den mestrer form naturen og kontrollerer sine redskaber som et instrument for den Guddommelige Plan.

3. Loven om Karma
Her er den store lov om balance, som gør evolution mulig. Den kontrollerer forskydning af energier i det manifesterede kosmos, idet den returnerer hver strøm af energi fra et givet punkt og tilbage til sin kilde med en lignende type, styrke og kvalitet. På den måde vil alt hvad et menneske tænker, føler eller gør komme tilbage til ham som en afbalancering af energiforskydninger i hans eget individuelle system. Gennem denne lov møder et menneske de muligheder for vækst, som han selv har skabt og udvikler sig således i erfaringernes skole fra instinkt til intellekt, fra intellekt til intuition og fra intuition til inspiration. Således bliver viden til visdom og sjælen bliver mester for sin egen skæbne eller karma. Når en sådan mestring har fundet sted, frigøres den inkarnerede bevidsthed fra genfødslens hjul til aktiviteter på et højere frekvens niveau.”

34: ”Fra det øjeblik hvor den individuelle sjæl fødes, en selvbevidst enhed i den Anden Logos’ bevidsthed, begynder den menneskelige evolution. Fødslen af denne nye bevidsthed bringes i aktivitet af impulsen fra dens iboende Guddommelige vilje, intelligens og kærlighed. Disse arbejder under de guddommelige love for evolution, reinkarnation og karma, og bygger den første cyklus af redskaber for den inkarnerende sjæl, mens bevidstheden selv ikke ofrer megen opmærksomhed på byggeprocessen. I begyndelsen skrider processen frem automatisk i overensstemmelse med guddommelig lov og den iboende Plan.”

LUCILLE CEDERCRANS, Anvendt Visdom, eng udg. side
12: ”Hvis vi skal bringe dette koncept om evolution ned til individet, må vi trænge ind i den universelle lov om reinkarnation, som har været så svær at acceptere for den vestlige verden. Der er kun tre koncepter, som tilvejebringer denne læres struktur, og hver vokser ud af den næste. Den første er den universelle lov om evolution, den anden er den universelle lov om reinkarnation og den tredje er den universelle lov om karma. Ingen af de tre kan stå alene, for hver af dem forudsætter eksistensen af de andre to.”

558: ”UNIVERSELLE LOVE

  1. Loven om evolution. Dette er den guddommelige lov, der styrer al skabelse, forstået på den måde at al bevidsthed udvikler sig opad, at alt er fremskridt. Gud skabte sjæle, der er som børn der bliver voksne under loven om evolution. Det fysiske plan er ikke andet end en skole for den store cyklus af evolutionær skabelse.
  2. Loven om genfødsel eller reinkarnation. Denne kunne kaldes Guds klasse system. Den individuelle sjæl inkarnerer ikke kun én gang i menneskelig form, men mange gange, og vokser i erfaringens skole til højere stadier af bevidsthed.
  3. Loven om karma eller gengældelse. Denne lov er den bestemmende faktor for det subjektive spørgsmål vedrørende enhver klasse. Den er det som tiltrækker alt det til mennesket, som er dets eget. Hvis han på et tidspunkt stjæler, vil han på et andet tidspunkt blive frastjålet indtil han lærer at det ikke er godt for ham at stjæle. Hvis han på et tidspunkt giver, vil han på et andet tidspunkt modtage, så han lærer at det er godt for ham at give. Senere, meget senere, vil han lære grunden til disse tin; i begyndelsen lærer han bare betingelserne for godt og ondt.
  4. Loven om periodicitet. Loven om periodicitet er kosmisk og udgår ud fra centeret for al skabelse, det kreative lys, og bevæger sig tilbage til sig selv ind i dette center.”

ANNIE BESANT: Religionernes Broderskab (Brotherhood of Religions)
De Store Love. Med ”de store love” mener jeg Karmaloven eller loven om årsag og virkning og loven om offer eller om formering og opretholdelse af liv. … Ifølge videnskaben hører Karmaloven til blandt de ufravigelige omstændigheder, som kaldes naturlovene; teologen kalder den guddommelig retfærdighed. Den er den klippe som alt er bygget på, det som al tænkning og aktivitet støtter sig på. Den er fremherskende i alle verdener, både de grove og de subtile; det er en universel lov. … Loven om offer er en erklæring om det faktum at alle liv lever gennem overgivelse, tvungen eller frivillig, til andre liv; at the liv som udgydes af Den Højeste er det som understøtter verden.”

ANNIE BESANT og C.W. LEADBEATER: Alcyones Liv (The Lives of Alcyone)
”Fra andre studier har vi erkendt eksistensen af tre store faktorer, der bestemmer tid og sted ofr hvert menneskes fødsel. For det første evolutionens kraft, som placerer hvert menneske hvor det bedst kan opnå de kvaliteter, som det mangler; for det andet karmaloven, som begrænser den første kraft ved at tillade mennesket, hvad det har fortjen; for det tredje loven om tiltrækning, som igen og igen bringer mennesket i forbindelse med de andre egoer, som det har forbundet sig med på en eller anden måde.”

Tilbage til Sammenstillinger