Monadisk tilbagevenden

Underordnet/supplerende til tiltrækningsloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
951: ”Den spiralcykliske aktivitet, der kendetegner alle former, kan måske forstås på en mere praktisk måde, hvis vi studerer den som et udtryk for 4 love og ganske kort behandler dem én for én …”

964 – 965: ”2. Den monadiske tilbagevendens lov: … Det er altså klart, at »den monadiske tilbagevendens lov«, vi lige har beskæftiget os med, er summen af de impulser, som har en direkte betydning for de monadiske atomer, som cyk­lisk påvirker deres udvikling og stimule­rer eller dæmper de­res aktivitet alt efter det igangsættende livs styrke. Det er først efter indvielse, at menneskeatomet når et udviklingstrin, hvor det begyn­der at forstå kræfter og impulser. Når det for­står, hvordan det kan tilpasse sig fremmede kraftstrømme, kan det bevidst og med videnskabelig nøjagtighed modsætte sig for­sinkende kræfter og bringe sig på linje med de kræfter, som vil føre det frem ad tilbagevejen. I denne tanke ligger der in­gen overflødig kompleksitet eller grund til modløshed, for den elektriske energis stærke kraft vil altid opveje solil­dens tun­gere vibration, og solilden vil selv med tiden ophæve virk­nin­gerne af »ild ved friktion«.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur