Offerets lov

1. lov for gruppearbejde – Esoterisk navn: Loven for dem der vælger at dø
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1109: ”1. lov. Offerets lov. Denne indebærer opgivelsen og ofrin­gen af det, der er realiseret. Den er korsfæstelsen, alt grup­pe­ar­bej­des grundlæggende lov, det styrende princip som re­sulte­rer i, at hver menneskeenhed i sidste instans bliver en frelser.”

1112: ”For hver lov er der en bestemt formular og et bestemt symbol. På dette stadium af læren eller afhandlingen er det ikke muligt at afsløre eller meddele formularerne. sumbolet må godt beskrives …

  1. lov Et rosa kors med en fugl svævende over sig.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side 94 – 114
94: ”Denne lov om offer, som er den første af de love, der må op­fat­tes af den menneskelige intelligens, og som derfor er den, men­ne­sket lettest kan forstå (fordi han allerede styres af den og der­for er bevidst derom) fik sit første store gennem­brud i den nu­værende tidsalder, der langsomt svinder bort, Fi­ske­nes tids­al­der. Denne lov har altid været virksom og aktiv i ver­den, for det er den første af de indre, subjek­tive love, der ud­tryk­kes bevidst, og som et aktivt ideal i menne­skets liv.

Te­maet for alle verdensreligioner har været det guddom­me­li­ge of­fer, ofringen af den kosmiske guddom gennem ska­bel­ses­pro­ces­sen og ofringen af verdens­frelsere ved deres offer­død som et mid­del til frelse og senere frigørelse og befrielse. Så stor er blind­he­den og så stor den smittende indflydelse fra det la­vere, se­pa­ra­tistiske menneske, at denne guddommelige lov om offer hånd­te­res i den selviske hensigt at opnå individu­el frel­se. Men den ka­rikerede sandhed er og forbliver på sit eget plan den ubesud­le­de sandhed, og denne fremherskende ver­dens­lov styrer al til­sy­ne­komst og forsvinden af universer, sol­sy­stemer, racer og na­tio­ner, af verdensle­dere og verdens­her­ske­re, inkarnerende menne­sker og åbenbarende Guds søn­ner. …”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur