Magnetisk impuls

2. lov for gruppearbejde – Esoterisk navn: Loven om polar forening
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1109: ”2. lov. Den magnetiske impuls’ lov. Det er loven, der styrer et atoms primære realisering af sine kontakter med omverde­nen, dvs. dets udadvendte sensitivitet, som i sidste instans re­sul­terer i etableringen af en forbindelse mellem enheden og det, der opfattes som en del af gruppen. Det er ikke det sam­me som sanseopfattelse, fordi den forbindelse, der etable­res, er mel­lem selvet i alting og ikke mellem aspekter af ikke-sel­vet. Den­ne lov kaldes somme tider »det første skridt mod æg­te­skab«, for den resulterer i menne­skets eller atomets ende­lige for­ening med gruppen, en forening som frem­kalder har­moni­ske grup­perelationer.”

1112: ”For hver lov er der en bestemt formular og et bestemt symbol. På dette stadium af læren eller afhandlingen er det ikke muligt at afsløre eller meddele formularerne. Symbolet må godt beskrives …

  1. lov To ildkugler, der er samlet i en ildtrekant. Dermed afbilder symbolet alle atomare strukturers tredobbelte samspil.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side 114 – 122
115: ”Denne lov om magnetisk impuls styrer relationen, samspil­let og en indbyrdes gennemtrængende forbindelse mellem de syv sjæls­grup­per på mentalplanets højere niveauer, som udgør den før­ste af de store form-differentieringer. Disse sjælsgrup­per kan vi kun stu­dere intelli­gent ud fra de syv strålegrupper, ef­ter­som de dan­ner menneskehedens åndelige aspekt. Den­ne lov sty­rer og­så slægt­skabet mellem sjæle, som, medens ma­ni­fe­ste­ret gen­nem form, er i forbindelse med hinan­den. Det er der­for en lov, der ved­rører alle sjæles indbyrdes forhold in­den for det om­råde, som de kristne kalder »Guds rige«. Hvis den­ne lov for­stås ret, når men­nesket til en viden om sit sub­jek­ti­ve liv. Han kan subjektivt hånd­tere kræfter og således ar­bej­de be­vidst i form og med form, idet han dog holder sin po­la­ri­se­ring og bevidsthed i en anden di­men­sion, medens han fun­ge­rer ak­tivt bag kulisserne. Denne lov an­går de indre eso­ter­iske ak­ti­vite­ter, der ikke umiddelbart har for­bindelse med form­li­vet. …

Loven om magnetisk impuls er i sjælens rige, hvad loven om tiltrækning er i den ydre verden …

Denne lov styrer også en gruppesjæls relation til andre gruppers sjæle. Den styrer samspillet, der er vitalt vigtigt, men endnu ikke erkendt som kraft mellem det fjerde naturrigels sjæl, menneskets sjæl, og sjælen i de tre riger under menneskeriget samt i de tre riger over menneskeriget. …

653: ”Denne lov styrer forbindelsen mellem en gruppes sjæl og andre gruppers sjæle. Den styrer samspillet, den vitale, men hidtil ikke-erkendte kraft, mellem det fjerde naturriges sjæl, menneskeriget, og de tre undermenneskelige rigers sjæl og ligeledes de tre overmenneskelige rigers. Den lov vil på grund af den store rolle, menneskeheden spiller i Guds store system eller Plan, blive den bestemmende lov for menneskeslægten. Dette vil imidlertid ikke blive tilfældet, før den største del af menneskeheden i nogen grad forstår, vad det betyder at fungere som sjæl.”

654: ”Nøjagtig som loven om tiltrækning, der virker på det fysiske plan, bragte dem sammen som mænd og kvinder i én gruppebestræbelse, således kan loven om magnetisk impuls begynde at beherske dem, når de igen som gruppe, og kun som gruppe, samlet gør sig til kanal for tjeneste i selvforglemmelse.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur