Fikseringsloven

5. systemiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side 555 – 559, 559 -561
541: ”b. 7 syste­miske love. Under disse 3 større love har vi vo­res sol­sy­stems 7 love. Her ser vi igen betydningen af analogilo­ven, og hvor­dan de 3 bliver til de 7 ligesom andre steder i det lo­goi­ske system. I hver af de 7 love finder vi en interessant for­bin­delse med de 7 planer. Lovene er: …

  1. Fikseringsloven kommer primært til udtryk på mentalpla­net og har en nær forbindelse med manas eller det 5. prin­cip. Tan­kesindet styrer og stabiliserer, og resultatet er sam­men­hæng.”

555: ”Lovene i de tre verdener. Nu vil vi ganske kort studere de 3 vigtigste love, som påvirker det evolutionære menneske, mens det lever sit liv i de 3 verdener. Det er

  1. Fikseringsloven.
  2. Kærlighedsloven.
  3. Offerets og dødens lov.

Disse love styres og kontrolleres i sidste instans af de 3 højere love i systemet – den magnetiske kontrols lov, opløsningsloven og sammenhængsloven. Der er en direkte forbindelse mellem de 7 love og de 7 stråler …”

559: ”5. Fikseringsloven. Den er mentalplanets styrende lov og har sin større parallel i karmaloven på det kosmiske mentalplan … Det er den lov [fikseringsloven], hvormed personligheden i løbet af sine mange liv opbygger kausallegemet …

Den bestemmer tidspunktet for genfødsel, idet den er en af karmalovens underordnede grene. Hver af de 7 underordnede love er knyttet til en af de kosmiske love eller til den siriske karmalov. Vi må altid huske, at det logoiske mål er bevidsthed på det kosmiske mentalplan, og at den siriske logos er for vores logos, hvad det menneskelige ego er for personligheden. Karmaloven, eller den kosmiske fikseringslov, er det kosmiske mentalplans lov og styrer den tilsvarende lov i vores system. …”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur