Magnetisk kontrol

4. systemiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
541: ”b. 7 syste­miske love. Under disse 3 større love har vi vo­res sol­sy­stems 7 love. Her ser vi igen betydningen af analogilo­ven, og hvor­dan de 3 bliver til de 7 ligesom andre steder i det lo­goi­ske system. I hver af de 7 love finder vi en interessant for­bin­delse med de 7 planer. Lovene er: …

  1. Den magnetiske kontrols lov virker først og fremmest på det bud­dhiske plan, og i udviklingen af kontrollen med den­ne lov ligger hemmeligheden ved monadens beherskel­se af per­son­lig­heden, via det egoiske legeme.”

553: ”4. Den magnetiske kontrols lov. Det er den grund­læggen­de lov, der styrer den åndelige triade. Ved hjælp af denne lov dri­ver evolutions­kraften egoet fremad gennem reinkarna­tio­nens cy­klus og tilbage til forening med sin kilde. Gennem ad­skil­lelse fin­der det sig selv, og derefter hæver det sig – dre­vet af det ibo­ende bud­dhiske princip eller kristusprincippet – over sig selv og finder sig selv igen i alle selv. Denne lov holder det la­vere evo­lutionære selv sammen i en form. Den styrer ego­et i kau­sal­legemet, på samme måde som Logos styrer monaden på det 2. plan. Den er det buddhiske plans lov. …”

LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
129 – 30: “De tre vanskeligst tilgængelige love bag den kendsgerning, at energi følger tanke, kan defineres på følgende måde:

  1. Loven om polaritet. …
  2. Loven om magnetisk kontrol. Når et magnetisk felt skabes i tankesindet og fastholdes der, sættes mentalt stof i bevægelse i et mønster, der bestemmes af viljen. En tanke fødes som resultat af den magnetiske kontrol af stoffet.
  3. Loven om manifestation. …”
Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur