Sammenhængsloven

2. systemiske lov (Sammensmeltningens lov, Loven om kohæsion)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
541: ” b. 7 syste­miske love. Under disse 3 større love har vi vo­res sol­sy­stems 7 love. Her ser vi igen betydningen af analogilo­ven, og hvor­dan de 3 bliver til de 7 ligesom andre steder i det lo­goi­ske system. I hver af de 7 love finder vi en interessant for­bin­delse med de 7 planer. Lovene er: …

  1. Sammenhængsloven. Sammenhængskraften viser sig før­ste gang på det 2. plan. Det er systemets første molekylæ­re plan og monadens hjem. Her kommer guddommelig sam­men­hængs­kraft til udtryk.”

547 – 550: ”Den er en af den kosmiske til­træk­nings­lovs forgreninger. Det er interessant at se, hvordan til­træk­ningsloven kommer til udtryk på tre måder i dette kær­lig­heds­system:

På det monadiske plan som sammenhængsloven, fødsels­lo­ven (hvis vi kan bruge den betegnelse) der resulterer i tilsy­ne­kom­sten af mona­derne i deres 7 grupper. Kærlighed er kil­den og kær­lighedsmonaden resultatet.

På det buddhiske plan som den magnetiske kontrols lov. Den vi­ser sig som kærlighed-visdomsaspektet, der oplyser ego­et og i sidste instans assimilerer essensen af alle de erfarin­ger, som er vundet gennem personlighedens liv og oplagret i egoet, men he­le tiden styret fra det buddhiske plan. Magnetis­me og ev­nen til at vise kærlighed er okkulte synonymer.

På astralplanet som kærlighed der udtrykker sig gennem per­son­ligheden. Alle forgreningerne af tiltrækningsloven viser sig i dette system som en kraft, der samler ind, får tingene til at hæn­ge sammen og fører til assimilation. Disse betegnelser er nød­vendige, hvis vi vil danne os et generelt indtryk af den­ne lovs grundlæggende virkemåde.

Sammenhængsloven er en af de vigtigste systemiske lo­ve, hvis man i det hele taget kan tillade sig at skelne. Vi kan og­så kal­de den sammensmelt­ningens lov.

På involutionsvejen styrer den den primære samling af mo­le­kylært stof under det atomare underplan. …

Mens systemet er manifesteret, styrer den kosmiske til­træk­nings­lov alle disse underordnede love, ligesom synteselo­ven sty­rer pralaya og formørkelse, og økonomiloven sørger for, at det logoiske system udvikler sig på den måde, der giver mindst mod­stand. Under manife­stationen har vi mest med til­træk­nings­loven at gøre, og det vil ved nærmere eftersyn vise sig, at al­le un­derordnede love blot er differen­tieringer af denne lov. …”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur