Tjenesteloven

3. lov for gruppearbejde – Esoterisk navn: Loven om vand og fiskene
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1110: ”3. lov. Tjenesteloven. Denne lov betegner, i mangel af et bed­re navn, et atoms identifikation med gruppens interesser og dets stadige afvisning af sine egne materielle interesser. Helt konkret beskæftiger den sig med den proces eller meto­de, hvor­med et atom (positivt i sit eget centrale liv) gradvis bli­ver sensitivt og modtageligt over for gruppens positive liv.”

1113: ”For hver lov er der en bestemt formular og et bestemt symbol. På dette stadium af læren eller afhandlingen er det ikke muligt at afsløre eller meddele formularerne. Symbolet må godt beskrives …

  1. lov En vandkrukke, som balancerer på hovedet af en mand, der står i en korsformet stilling. Det er denne lov, som indfø­rer den energi, der symboliseres af Vand­bærerens tegn, og som er den styrende faktor i Vand­bærerens tids­alder. Her kan vi tilføje, at symbolet for den 2. lov var oprindelsen til sym­bolet for Væg­tens tegn, de to vægtskåle, men med tiden blev den san­de form fordre­jet. Ikke alle de astrologiske tegn kan fø­res tilbage til symbolerne, for kun nogle få af dem kan følges så langt tilbage som til mesterens ashram.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side 122 – 149
122 – 123: ”Vi skal nu betragte sjælens tredje lov, som er udset til at sty­re al sjæls­aktivitet. Det er loven om tjeneste. Men inden vi ud­dy­ber det­te emne nærmere, vil jeg gerne omtale tre ting, som for­tjener vor fulde opmærksomhed.

For det første er det en kendsgerning, at resultatet af al kon­takt opnået ved meditation og hele vor succes vil blive be­stemt af den påfølgende tjeneste for menneskeheden. …

For det andet er der ingen mulighed for at unddrage sig den­ne lov om tjeneste. Unddragelse medfører straf, hvis det sker be­vidst. Evne til at tjene markerer et bestemt frem­skre­dent stadium på vejen, og først når dette stadium er nået, kan der ydes spontan tje­neste i kærlig­hed, ledet gennem vis­dom. …

For det tredje blev denne lov for første gang udtrykt fuldt og helt af Kristus for totusinde år siden. Han var forløbe­ren for Vand­bære­rens tidsalder; derfor betonede han uophør­ligt den kends­gerning, at han var »livets vand«, det levende vand, som men­nesker havde behov for, og derfor er denne lovs eso­te­riske navn loven om »vand og fiskene«. …”

126: ”Loven om tje­ne­ste er den ener­gi, som et stort væsen udtrykker, og som i sam­ar­bej­de med ham, »i hvem vi lever, røres og har vor væ­ren« ud­sætter menne­ske­heden for visse indflydelser og energi­strøm­me, der til sidst vil ud­virke tre ting:

  1. Vække hjertecentret hos alle aspiranter og discip­le.
  2. Gøre det muligt for den emotionelt polariserede men­ne­ske­hed at fokusere mentalt og intelligent i sin­det.
  3. Overføre solar plexus energien til hjertet.”

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
444: ”Mestrene ved imidlertid, at der er en mulighed for at opnå en højere, dybere og mere intensiv manifestation af guddommelighed, men det bekymrer dem ikke og medfører ingen belastning, ængstelse eller ivrig stræben. De kender virkningerne fra loven om det uundgåelige, og det gør disciplene ikke. Denne lov (tillige med loven om tjeneste) frigør mestrene ved den sjette indvielse til et mere omfattende erfaringsområde, idet de har så udviklede guddommelige værdier og egenskaber, at de véd, at deres udrustning er tilstrækkelig til opgaven, og at de uden tøven og bekymring kan tage de næste nødvendige skridt.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side
609: ”Loven om tjeneste er, som du ved, den herskende lov for fremtiden og legemliggør den ny teknik. I tidligere tider var det tjeneste for den enkeltes egen sjæl (med betoning på den enkeltes egen frelse), der optog aspirantens opmærksomhed.. Så kom tiden, hvor tjeneste for mesteren og tilligemed for den enkeltes egen sjæl havde den største interesse. Man tjente mesteren, og pligt over for ham blev betonet, fordi derved blev den enkeltes frelse fremmet. Nu lyder en ny tone – tonen for vækst gennem tjeneste for menneskeheden og gennem en udvikling af selvforglemmelse.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
292: ”Processen [inkarnationsprocessen] er underlagt loven, og mens de uudviklede går fremad ifølge gruppeloven ligesom dyrene, er de mere udviklede modtagelige for indflydelse fra menneskelige enheder. De højere udviklede kommer i inkarnation under loven om tjeneste og ved deres bevidste sjæles velovervejede valg.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur