Magnetismens lov

Underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1068: ”4. Magnetismens lov. Det er loven, som frem­kalder en per­son­ligheds samling, og selvom den er et udtryk for måne­kraft, er den ikke desto mindre af en langt højere orden end den fy­si­ske seksualitets lov. Den udtrykkes af de 3 primære grup­per må­nepitrier. Disse 3 grupper er ikke beskæf­tiget med byg­nin­gen af dyrerigets former, for de bygger men­neskets legeme på de 3 sidste stadier af evolutionsvejen:

  1. Det højtudviklede intellekts eller den kunst­neriske evnes sta­di­um.
  2. Discipelskabets stadium.
  3. Udviklingsvejens stadium.

De 4 lavere grupper er beskæftiget med de tidligere stadier, og med dyr­easpektet af tiltrækning i begge riger.

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur