Kærlighedsloven

6. systemiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
541:b. 7 syste­miske love. Under disse 3 større love har vi vo­res sol­sy­stems 7 love. Her ser vi igen betydningen af analogilo­ven, og hvor­dan de 3 bliver til de 7 ligesom andre steder i det lo­goi­ske system. I hver af de 7 love finder vi en interessant for­bin­delse med de 7 planer. Lovene er: …

  1. Kærlighedsloven er astralplanets lov. Den sigter på for­vand­lin­gen af begærnaturen og forbinder den med kærlig­heds­aspek­tets større magne­tisme på det buddhiske plan.

555 – 559: ”Lovene i de tre verdener. Nu vil vi ganske kort studere de 3 vigtigste love, som påvirker det evolutionære menneske, mens det lever sit liv i de 3 verdener. Det er

  1. Fikseringsloven.
  2. Kærlighedsloven.
  3. Offerets og dødens lov.

Disse love styres og kontrolleres i sidste instans af de 3 højere love i systemet – den magnetiske kontrols lov, opløsningsloven og sammenhængsloven. Der er en direkte forbindelse mellem de 7 love og de 7 stråler …”

561 – 564: ” … Betegnelsen ”kærlighedsloven” er, når alt kommer til alt for generel til at blive brugt om en lov, der styrer et enkelt plan, men da den illustrerer den idé vi har brug for, må vi indtil videre lade os nøje med den. Kærlighedsloven er i virkeligheden hele systemets lov, som den kommer til udtryk på alle planerne. Kærlighed var motivet til og drivkraften bag manifestationen, og det er kærlighed, der sørger for, at alt sker i ordnet rækkefølge. …”

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
359 : ”… De allierede nationer har dybest set behov for at lære at anvende kærlighedens lov som fremsat i Kristi liv, og at udtrykke sandheden, at ”intet menneske lever kun for sig selv” og ingen nation heller, samt at målet for alle menneskelige bestræbelser er kærlig forståelse, tilskyndet af selv ideen om kærlighed til helheden.”

421 – 22: ”I denne periode vil karmas herrer være usædvanligt aktive; loven om årsag og virkning bringer resultaterne af fortidens handlinger, subjektive tænkning og hemmelige impulser op til overfladen for nøjagtig afregning og planlagt renvaskning af den menneskelige histories tavle. Da han som alle disciples tjener var på jorden for to tusind år siden, sagde han at hemmeliGeoffrey Hodsonldte ting skulle åbenbares; ved denne fremkomst af det gode og det dårlige på lige vilkår vil mennesker komme til indsigt, til forståelse og vil blive tvunget til at tage de skridt som vil være nødvendige for at bygge en ny og bedre verden baseret på kærlighedens lov og ikke på hadets og separatismens lov. Dette er hvad der sker i dag.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side
151: ”Jeg vil også gerne minde jer om, at da denne lov [Frastødningsloven] er et aspekt af kærlighedens fundamentale lov, vedrører den psyken eller sjælen, og dens funktion er derfor at fremme det sande menneskes åndelige interesser og at påvise det andet aspekts magt.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
9: ”Mine brødre, medmindre menneskeheden vågner op til faktum om broderskab og fuldender den første indvielse, kan den kraft som skaber krig, sult, had, frygt og sygdom ikke balanceres. Mennesket må for at leve i fred lære at praktisere loven om kærlighed, som racens store Frelser har belært os om.”

LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
243: ””Guds kraft kan påkaldes igennem den fokuserede vilje til kærlighed.”

Den fokuserede vilje til kærlighed er en lov og en energi, som når menneskeheden igennem et fokuspunkt, en dør, i det planetare liv direkte fra Sollogos, som differentierer den kosmiske kærligheds store lov og energi i syv guddommelige udtryk i sit system.”

251 – 52: ”Kærlighed er en guddommelig energi, som er en integreret del af Det Ene Liv. Den er det magnetiske, sammenhængsskabende, oplysende, kvalificerende søn-aspekt eller Kristusprincip hos Den, i hvem vi lever, røres og har vor væren. Den er den grundlæggende energi, som bevidstheden er skabt af; den bag vedliggende virkelighed, der ligger under, oplyser, opretholder og kvalificerer jeg’et. Den er udstrålende og altruistisk af natur, konstruktiv i formål og er universets grundlæggende lov.”

256: ”Vi kan bedst nærme os en forståelse af denne lov ved at studere

Sjælens tre store love, som er dens grundlæggende årsag:

  1. Loven om tiltrækning …
  2. Loven om frastødning …
  3. Loven om integration …


Det bliver igennem iagttagelsen af disse tre Sjælens love klart, at når kærligheden præger kvaliteten i et menneskes tankeliv, antager dette tankeliv en harmoni, orden, klarhed og ret forståelse på samme måde, som når der tændes et lys i hjernen, som oplyser ethvert begreb eller problem, eller enhver situation, som dette menneske møder.”

LUCILLE CEDERCRANS: Disciplen og Økonomi, eng. udg. side
28 – 30: ”Når disciplen søger at udfinde den nye lov bliver han allerførst opmærksom på loven om kærlighed. Han fornemmer dens vibration, som først er meget svag. Før han kan begribe ideen som en ide om form mærker han dens indvirkning og gennem sit følelsesaspekt tuner han sit sind ind på dens mening.

Ved at kombinere følelsesaspektet med sindet får han gradvis intuition om meningen med dette nye indtryk, denne nye lov, som er loven der hersker over det 5. rige i naturen. Når han, igennem at blive den der observerer, med succes af frigjort sig fra manifestationens betingelser, bliver han i stand til at denne nye kærlighedens lov i relation til den synlige verden. Den begynder at tage form; han giver den ord og billeder og sætter til sidst handling bag. Det første han gør, vil være at sætte den nyligt formulerede lov om kærlighed i relation til hver eneste menneskelige relation han kan komme i tanker om i personlighedens verden. Dette giver den nye discipel erfaringer, først ubevidste erfaringer, med at udfinde en lov, formulere, relatere og anvende den, indtil hans Mester til sidst siger: ”Gå ud og tjen. Følg din intuitions vejledning, min broder og påbegynd din tjeneste.”

LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, eng. udg. side
79: ”Nogle skoler er gået så vidst som til at sige ”Gud er kærlighed”. Vi siger at Gud er kærlighed, Gud er bevidsthed, for det er et og det samme. Vi går endnu videre og siger at mennesket er en bevidsthed, der udvikler sig og gror, og derfor er det også kærlighed der udvikler sig og gror.

Set oppefra og ned kan vi sige det på denne måde:

  1. Guddommelig kærlighed er bevidstheden i Guds væsen.
  2. Guddommelig kærlighed Kristus’ bevidsthed, den voksne søn
  3. Guddommelig kærlighed er den menneskelige sjæls voksende bevidsthed, sønnebarnet.

Guddommelig kærlighed er ikke loven. Det er den der manipulerer loven. Den er ren fornuft, det som Er.”

89: ”Guddommelig kærlighed-visdom, som er den grundlæggende energi og den grundlæggende lov i vores solsystem, et faktisk i sig selv selve essens af bevidsthed, og findes som regel at dominere et eller andet sted i disciplens udrustning. Selv de disciple, som arbejder ad første eller tredje stråles kraft linjer gør det som en tilnærmelse til den endelige legemliggørelse af kærlighed.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur