Solevolutionens lov

Underordnet/supplerende til Tiltrækningsloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
951: ”Den spiralcykliske aktivitet, der kendetegner alle former, kan måske forstås på en mere praktisk måde, hvis vi studerer den som et udtryk for 4 love og ganske kort behandler dem én for én …

965 – 70: ”3. Solevolutionens lov.Det er naturligvis indlysende, at solevolutionens lov er sum­men af alle min­dre aktiviteter.

Vi kan betragte dette punkt i relation til det planetariske atom og solato­met.

Det planetariske atom har, som alt andet i naturen, 3 ho­vedaktiviteter:

For det første roterer det om sin egen akse, drejer cyklisk rundt inden for sin afgrænsning og demonstrerer på den måde sin egen iboende energi. Hvad betyder den sætning? At de mange milliarder atomer, som udgør pla­netlege­met (hvad en­ten det er det faste eller æteriske), følger en kredsformet bane om­kring den centrale positive energikerne. Man må forestille sig, at dette dynamiske kraftcenter naturligt kan befinde sig to ste­der (hvis man kan bruge et så uegnet ud­tryk), alt efter det ibo­ende planetariske væsens stadium, meto­de og specielle ty­pe:

  1. I det der svarer til hovedcentret hos mennesket, hvis den planetariske logos er meget højtudviklet.
  2. I den planetariske parallel til hjertecentret.

Halscentret vibrerer naturligvis altid hos alle logoi, da de er fuldt intelligen­te skabere, som har udviklet denne evne i et tidligere solsystem. …”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur