Karmaloven

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
289: ”Et nærmere studium af diagram V vil vise, hvori Logos’ problem består, og hvor nøjagtig overensstemmelsen er mellem ham og hans fysiske afspejling, mennesket. … begge er underlagt de love, der styrer former, og derfor styres de i tid og rum af karma som er formernes lov.”

387: ”Når de indre mekanismer i loven om årsag og virkning (den lov hvormed lipikaherrerne styrer alle deres aktiviteter) bliver forstået bedre, da og først da vil menneskenes sønner få noget ud af at studere manas’ plads i evolutionsplanen.”

535: ”Den karmiske faktor. Alle tankeformer er underlagt karmaloven gennem de virkninger, de har. På dette stadium af systemets historie – denne mægtige overgangsfase mellem fast fysisk liv og tilværelsen i det logoiske æterlegeme – er det ikke let for os at skelne mellem former, der er virkninger, og former, som er årsager. Her må man huske, at kun kosmiske herrer og solherrer formulerer tanker. Måneherrerne og alle mindre intelligenser gør det ikke. Derfor er de to ovennævnte grupper underlagt karmaloven. Kun de er selvbevidste og derfor ansvarlige. Hvis der ikke er nogen selvbevidsthed, er der heller intet ansvar.”

542: ”Den mellemliggende karmalov. Der er også en mellemliggende lov, som er siriussystemets synteselov. Den kaldes generelt for karmaloven og beskriver i virkeligheden den effekt, siriussystemet har på vores solsystem … i vores system mærker vi tydelige virkninger af årsager, der opstår på Sirius. Når disse årsager opleves som virkninger, kalder vi dem karmaloven, og ved solsystemets begyndelse startede de den systemiske karma, som, når den først er i gang, udgør det, der kaldes karma i vore okkulte og orientalske litteratur.”

733 – 747: Dette er et helt afsnit under overskriften Inkarnation og karma.

739: ”Som vi ved, er karmaloven den største lov i systemet, en lov som det er umuligt for det almindelige menneske overhovedet at forstå, for hvis man følger den tilbage ad dens centrale rod og mange forgreninger, når man til sidst et punkt, hvor man må beskæftige sig med årsager, der ligger før solsystemet, og det synspunkt kan kun højt indviede forstå på en fornuftig måde.

Denne store lov er i virkeligheden baseret på årsager, som ligger i selve stoffets struktur og vekselvirkningen mellem atomare enheder, hvad enten vi bruger dette udtryk i forbindelse med et stofatom, et menneske, et planetarisk atom eller et solatom.”

1009: ”De studerende må huske, at alle egoiske grupper er underlagt karmaloven, men kun som den påvirker det himmelske menneske, og ikke som den kommer til udtryk i de 3 verdener. Denne karmiske lov, der er hans centres styrende impuls, vil vise sig på specielle måder, og da de menneskelige monader udgør disse center, vil hver gruppe have sine egne ”aktivitetsproblemer” …”

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
606: ”Princippet om konflikt ligger latent i alle substansatomer, og det skaber for det første konflikt, dernæst forsagelse og endelig frigørelse. Det fremkalder krig under en eller anden form, dernæst afvisning og til sidst frigørelse. Dette princip er, som I kan se, tæt forbundet med loven om karma. Det er dette princip, som Annie Besant hentyder til i en af sine bøger, hvor hun taler om, at den substans, som alle former er skabt af, allerede har et anstrøg af karma fra den allerførste spæde begyndelse af den skabende proces.”

716: ”Indvielse er blevet defineret som ”en progressiv række styrede energipåvirkninger”. Disse påvirkninger kendetegnes ved spændingspunkter, og disse fører uundgåeligt til krisepunkter. Hele denne proces styres af loven om årsag og virkning. Det er denne lov jeg nu vil forsøge at forklare, fordi den har en bestemt og gådefuld relation til sjette indvielse. …”

721: ”For gennemsnitsmennesket og den almindelige discipel indeholdes fremtiden i hans fortid og indføres i hans nutid. Sådan er det ikke for en sjette grads indviet. Han har fuldstændig frigjort sig fra sin fortid, og loven om karma fastholder ham ikke længere.”

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
70 ”Loven om årsag og virkning kan kun sjældent ophæves. I de tilfælde hvor den er blevet ophævet, har det krævet en indgriben af kræfter større end dem der er til rådighed på kloden på nuværende tidspunkt. De større kræfter kan gribe ind, hvis verdens aspiranter kan gøre deres røst gennemtrængende nok.”

115: ”Disse fire stadier i loven om årsag og virkning (som den berører menneskeheden på nuværende tidspunkt) kan vi kalde:

 1. Fuldkommengørelse af udtryksform – loven om evolution
 2. Præcipitation af karma – loven om årsag og virkning
 3. Opnåelse af personlighed (tærskelens vogter) – loven om polar modsætning
 4. Opnåelse af planetarisk indvielse – loven om indvielse”

122: ”Det er ikke min hensigt at forklare eller uddybe emnet karma. Dette okkulte og dog så fundamentalt eksoteriske tema, loven om årsag og virkning, fremkalder generel forståelse, når det kaldes ved dette navn. Kalder man det karmaloven bliver det straks anset for mystisk, orientalsk og ny. Kaldes det gengældelsesloven, bliver en helt forkert betydning knyttet til den. I dag hjemsøges menneskeheden af sin karma. Jeg vil imidlertid minde jer om at den stadige betoning af de dårlige aspekter af karma giver et forkert indtryk og udelukker den fulde forståelse af sandheden. Der er lige så meget god karma som er der dårlig; selv i den nuværende verdenssituation opvejer den gode karma, som udgår fra menneskehedens sjæl, den onde karma der kommer fra det materielle aspekt og altid overvurderes.”

684 – 85: ”Hierarkiets søgelys fejer hen over kloden i denne tid, udvælgende mænd og kvinder her og der fra menneskemasserne, de som viser esoteriske muligheder … Når disse mænd og kvinder er fundet, så gælder det om … at sørge for at informationer kommer aspiranten i hænde, i en eller anden form, om den hierarkiske Plan og om Kristi genkomst … og om de fundamentale og nødvendige okkulte sandheder, med speciel vægt på loven om årsag og virkning, og sekundært på loven om reinkarnation. Loven om årsag og virkning er af langt større betydning end loven om reinkarnation, fordi den nødvendiggør handling fra aspirantens side, en handling som uundgåeligt vil bestemme fremtiden. Der er intet han kan stille op med loven om reinkarnation, undtagen underkaste sig den og være taknemmelig for at mulighederne fortsætter med at vise sig.”

ALICE A. BAILEY: Kristi Tilsynekomst, side
139: ”Ånden i mennesket er udødelig; den eksisterer for evigt og går frem skridt for skridt, fra ét stadium til det næsten på evolutionens vej, idet den til stadighed og successivt udfolder sine guddommelige attributter og aspekter. Denne sandhed forudsætter nødvendigvis anerkendelsen af to store naturlove: loven om genfødsel og loven om årsag og virkning. Kirkerne i Vesten har officielt afvist at anerkende loven om genfødsel og har derved bevæget sig ind i en teologisk blindgyde, hvorfra der ikke er nogen vej ud. Kirkerne i Østen har lagt for stor vægt på disse love med det resultat, at en negativ, resigneret holdning til livet og dets forløb – som følge af de stadigt tilbagevendende muligheder – behersker Østens folk.”

ALICE A. BAILEY: Sjælens Lys, side
173: ”… den karmiske lovs mål er at bringe åndens modsatte pol, materien, i fuld overensstemmelse med åndens krav, så materie og form fuldt ud kan udtrykke åndens natur.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
31: ”Loven om karma er ikke en lov om gengældelse, som man kunne få indtryk af, når man læser de almindeligt udbredte bøger om emnet. Det er kun ét aspekt af loven om karmas virke. Loven om årsag og virkning skal ikke forstås således, som den nu fortolkes. …

Loven om konsekvenser gælder ikke det uundgåelige og fastlagte hændelsesforløb, således som vor tids tænkning lader formode, men er meget tættere forbundet med tankens lov, end man tidligere har troet …

Jeg har omtalt denne misforståelse af loven om karma, fordi jeg ønsker at føre jeg ind i dette studium af lovene om healing med et så frit og åbent sind som muligt, …”

116: ”Loven om årsag og virkning eller om karma er betingende for al sygdom. Denne lov omfatter individuel karma, gruppekarma, national karma og den totale sum af menneskelig karma.”

249 – 259: Kapitel III, Vore karmiske forpligtelser, Indledende bemærkninger. Handler om fire store symbolske begivenheder i de sidste 2000 års historie, som også relaterer til udligning af karmaloven i personlige, nationale og internationale verdener. Disse begivenheder er:

 1. Kristi eget liv …
 2. Underskrivelsen af Magna Charta …
 3. Slavernes frigørelse …
 4. Frigørelse af menneskeheden ved de Forenede Nationer …”

329: ”Jeg har tidligere antydet, at hele spørgsmålet om karma endnu ikke er korrekt forstået. Den store lov om årsag og virkning eksisterer, men et ganske specielt aspekt af den er aldrig blevet fremhævet, og menneskehedens viden om emnet karma er meget elementær. Karma er altid blevet sat i forbindelse med katastrofer, smertefulde følger, fejlslag, straf og ulykkelige hændelser, både hvad angår den enkelte og gruppe. Imidlertid har menneskets natur en sådan skønhed, at meget af det, der udrettes, er af en så fin kvalitet og så uselvisk og lykkeligt orienteret, at det dårlige ofte opvejes af det gode. Der findes overalt, skønt det kun erkendes i ringe grad, en overvægt af god karma med en kraft (under samme lov), der er lige så stærk, som den der opfattes som dårlig.”

378 – 79: ”I har således tre aspekter af loven om karma, således som den påvirker princippet om genfødsel:

 1. Loven om karmiske forpligtelse, som styrer livet i de tre verdener for menneskelig evolution, og som ophører fuldstændigt ved den fjerde indvielse.
 2. Loven om karmisk nødvendighed. Denne lov styrer den fremskredne discipels og den indviedes liv fra tiden for den anden indvielse frem til en bestemt indvielse højere end den fjerde. Disse indvielser sætter ham i stand til at gå videre til vejen for den højere evolution.
 3. Loven om karmisk transformation, et gådefuldt udtryk, der styrer de processer, der gennemleves på den højere vej. Disse processer sætter den indviede i stand til helt at kunne forlade det kosmisk fysiske plan og til at kunne virke på det kosmisk mentale plan.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
238: ”3. Shamballa med dets liv og hensigt fokuseres i den store herre Sanant Kumaras rådskammer. Her kendes og udformes den planetariske Logos’ hensigt under en meditativ impression fra den gruppe, som kender hans vilje og som styrer loven om syntese. Dette ophøjede råd fuldbyrder loven om karma på hensigtsmæssig måde for planeten. Her er der ikke tale om denne lovs påvirkning for de enkelte menneskers vedkommende, fordi deres liv har dette råds medlemmer ikke kendskab til af den grund, at de udelukkende tænker på og mediterer over helheden, men de kender naturen af den planetariske karma, og om den skal udlignes langsom eller hurtigt, alt efter de omskiftelige planetariske betingelser. De styrer det store livshjul med de skiftende manifestationer og de periodiske civilisationer. De styrer naturrigerne der er i manifestation i store livscyklusser. Alt foregår ved hjælp af kraften fra deres skabende meditation, der påvirker Nirmanakayaerne med den nødvendige inspiration (et andet udtryk for selv livets åndedræt), og gennem dem påvirkes det åndelige Hierarki.”

375: ”Kun i beskedent omfang er begrebet tid blevet knyttet til den store lov om karma. Alligevel er det tid, der er betingende for rækkefølgen i evolutionen, for det evolutionære fremskridt, for perioder med karmiske erkendelser og for afslutningen af en karmisk cyklus.”

377: ”Manifestation og loven om årsag og virkning har relation til hinanden. Hvor der eksisterer manifestation, der vil denne store lov – der styrer substans og det iboende stof – styre og betinge form. Mesteren står dog fri og udrustet med Kristus-bevidstheden, og han anvender denne lov, men er ikke selv underkastet den.”

590: ”I en discipels række af liv og sjælserfaring kommer der altid én bestemt inkarnation, hvor loven om årsag og virkning bliver særlig betydningsfuld for hans bevidsthed. Fra den inkarnation og det øjeblik begynder disciplen bevidst og definitivt at beskæftige sig med emnet karma. Han lærer at erkende den, når der indtræffer hændelser og begivenheder, der kræver forståelse og bringer tvivl. Han begynder at studere kvaliteten af sin udstråling som en karmisk formidler, og således bliver han en skaber og konstruktør af sin egen skæbne og fremtid på en ny og mere betydningsfuld måde.”

ALICE A. BAILEY: Telepati, side
157: ”Kun lidt er indtil nu blevet meddelt om relationen mellem de fire fysiske ætere og de fire kosmiske ætere; der er ikke desto mindre en direkte forbindelse mellem dem, og det vil indvielsesprocessen åbenbare. Den vil også forårsage betydningsfulde ændringer i menneskehedens legemlige natur. Der er også en direkte relation mellem de fire karma-aspekter (loven om årsag og virkning) og de fire fysiske ætere, såvel som de fire kosmiske ætere; denne relation vil senere udgøre fundamentet for den nye okkulte videnskab.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
8: ”Loven om karma eller gengældelse. Denne lov er den bestemmende faktor for det subjektive spørgsmål vedrørende enhver klasse. Den er det som tiltrækker alt det til mennesket, som er dets eget. Hvis det på et tidspunkt stjæler, vil det på et andet tidspunkt blive frastjålet indtil det lærer at det ikke er godt fordet at stjæle. Hvis det på et tidspunkt giver, vil det på et andet tidspunkt modtage, så det lærer at det er godt for det at give. Senere, meget senere, vil det lære grunden til disse ting; i begyndelsen lærer det bare betingelserne for godt og ondt.”

254: ”Igennem tidsaldrene har mennesket set et glimt af en lille del af Guds plan og har som følge af sine egne begrænsninger troet at hver del var det hele. Den del, han har begrebet og fastholdt som det kom til ham fra Gud på dets involutionære vej, bliver holdt tilbage fra at bevæge sig fremad på det evolutionære vej tilbage til helheden. For mennesket er ikke tilfreds med at leve ved Guds lov og lade Guddommelig kærlighed flyde igennem alt tilbage til dets kilde. Han manifesterer i overensstemmelse med det han har lært og opstiller menneskeskabte love, som dem der følger ham kan leve efter, og sætter dermed et andet Guddommeligt princip i bevægelse – loven om årsag og virkning.”

550: ”Hvad er det præcist I gør, når I invokerer manifestationen af den Guddommelige Plan for menneskeheden i henhold til Guddommelig lov og orden (og husk at I er en del af den fokuserede gruppe som udgør menneskeheden)? I invokerer Guddommelige lov og orden til at virke i jeres eget liv og levned og i deres, som i er nært knyttet til. Den første lov der bringes til at virke er loven om karma. For det er kun gennem nedfældning af karmisk nødvendighed, gennem opløsning af denne karma, at disciplen ikke bare opnår sin åndelige vækst og udvikling men også lærer at håndtere modstanden.”

554: ”Man kan ikke løfte sig op over loven om karma. Denne forestilling er baseret på ønsketænkning og frygt. Man bruger loven om karma. Den tid vil komme hvor I har nået en vis indvielsesgrad, hvor i bringer karma i spil uden konsekvenser. Dette sker ved Mesterskabet. Mesteren har ikke løfter sig op over loven om karma. Karmas Herrer dikterer stadig på dette niveau de muligheder Mesteren står overfor. Nåde er blot en del af loven om karma.”

LUCILLE CEDERCRANS: Healing, eng. udg. side
9 og 10: ”Vi kommer nu til loven om karma, som er en af de grundlæggende love, der styrer evolutionen og derfor til en forståelse af dens vitale betydning for alle aspiranter og disciple. Det er umuligt på den smule plads vi har til rådighed, at kommunikere al den information, som er nødvendig for sådan en forståelse. Men jeg kan give jer noget meget grundlæggende undervisning vedrørende dette emne, som vil give jer tilstrækkelig viden til at samarbejde med loven. Senere, når der er flere bevidste disciple i verden, og arbejdet er skredet tilstrækkeligt frem, vil I få de nødvendige lærebøger som dækker emnet.

Loven om karma som på en mærkelig måde er relateret til den kosmiske lov om økonomi er, som jeg meddelte i sidste lektion, loven om aktion og reaktion. Enhver handling vil producere en reaktion; vi har således bevidsthedens evolution gennem erfaring i formen. …

Uden denne styrende lov om karma ville vores manifesterede univers falde fra hinanden, for der ville ikke være balance.”

10: ”Han sagde til mennesket, at hvis han ”ser på en kvinde og har lyst til hende, har han allerede begået utroskab med hende i sit hjerte” og med dette gav han verden loven om årsag og virkning (karma), for han vidste at ”som et menneske tænker i sit hjerte, sådan er han.”

LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, eng. udg. side
58: ”Der er en anden faktor, som må overvejes her, og det er loven om årsag og virkning. Årsag har sin oprindelse i den indre tankeverden, og virkningen er manifestationen af den tanke i form. Vi ser, at enhver situation er en virkning af et bevidsthedsstade, og at vi, hvis vi vil have held til at ændre situationen, må arbejde med det bevidsthedsaspekt, som er dens årsag. Derfor arbejder disciplen oppefra og ned. Han udstrækker sin bevidsthed ind i sindets verden, og i følelsernes såvel som i formens verden.”

ANNIE BESANT: En sammenfatning af Teosofi (An Epitome of Theosophy)
Loven om aktion og reaktion. Denne er universel og eksisterer i følelsernes, tankens og åndens verdener lige så meget som i den fysiske verden. Et menneske kan således opbygge sin karakter lige så videnskabeligt som han kan opbygge sin krop, og ligegyldighed overfor de mentale og moralske love er lige så ødelæggende for den mentale og moralske sundhed som ligegyldighed overfor de fysiske love er ødelæggende for den fysiske sundhed. Studiet og anvendelsen af love, der tilsammen udgør karma, er en vigtig del af det teosofiske arbejde.”

ANNIE BESANT: Gammel visdom (Ancient Wisdom)
Side 242: ”Idet vi nu har sporet sjælens evolution ved hjælp af reinkarnation, er vi nu i stand til at studere den store lov om årsagssammenhæng under hvilken genfødsel sker, loven som benævnes Karma. Karma er et sanskrit ord, der direkte oversat betyder ”handling”; da alle handlinger er virkninger der følger af forudgående årsager, og da hver virkning bliver en årsag til fremtidige handlinger, eller karma, så er denne ide om årsag og virkning en essentiel del af ideen om handling, og ordet handling, eller karma, bruges derfor om årsagssammenhæng, eller om den ubrudte, forbundne serie af årsager og virkninger, som udgør al menneskelig aktivitet.”

ANNIE BESANT: Kommunikation mellem forskellige verdener (Communication between Different Worlds)
Side 22: ”Man kan naturligt stille spørgsmålet: Hvorfor skulle så imponerende og tilfredsstillende et middel til kommunikation [Materialisering af en Mester i en fysisk krop] være farligt? På grund af det universelle i den velkendte lov om at ”handling og virkning er lige og modsatte”. Så snart de højere planers kræfter bringes til direkte at påvirke de lavere, vil der være en virkning svarende til den forårsagede handling, og den direkte handling hernede fra en Broder af Den Hvide Loge følges tilsvarende direkte af en handling her fra en Broder af Den Sorte Loge.”

GEOFFREY HODSON: Menneskelig glæde (Human Happiness)
Teosofien kommer imidlertid med et meget vigtigt yderligere udsagn: At vi kan undgå årsagslovens greb ved at lære at arbejde med den. Og dette er en del af hemmeligheden om glæde, som jeg sagde i begyndelsen. Der er en åndelig alkymisk proces gennem hvilken modgang, der er resultatet af selviske og grusomme handlinger kan mindskes, eller endda helt forsvinde, gennem den frivillige udøvelse af de modsatte energier og ved at iværksætte handlinger motiveret af kærlighed. Kærlighed er i sandhed De Vises Sten, og tjeneste er den alkymiske proces gennem hvilken menneskets foragtelige kvaliteter og modgangens smerter kan forvandles til den åndelige krafts fine guld. Hvis du ved dette og hvis du lærer at leve i overensstemmelse med loven, har du fundet glædens hemmelighed.”

Tilbage til Alfabetisk