Naturlove

Se også afsnittet om Naturlove, love for sjælen og love for livet i sammenstilling af love
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
485: ”Det, vi kalder naturlove, var det højest mulige stadium for det guddommelige liv i det første solsystem. Det er hovedsageligt de love, som er iboende formens livsaspekt, og som derfor har kimene til død i sig. Lovene for sjælen, når de underordner og gør naturlovene virkningsløse, er de højeste love, som menneskeheden (det højeste naturrige på nuværende tidspunkt) kan respondere på, og når de er fuldkommengjorte, har de fuldbyrdet det andet solsystems formål. Lovene for selve livet vil til sidst erstatte lovene for sjælen og vil fuldstændigt ophæve og neutralisere naturlovene. Disse love vil blive kendetegnende for det tredje solsystem – det sidste udtryk for Sollogos’ personlighed, som manifesteres gennem de syv planetariske Logoi med deres forskellige former og sjælsudtryk.

Der er således tre grupper af love, der styrer den levende hensigt i dette andet solsystem – den ene gruppe er udviklet, den anden er under udvikling, og den tredje er latent og relativt uvirksom.

  1. Naturlovene – de adskillende love for formnaturen.
  2. Sjælslovene – de samlende love for gruppeintegritet.
  3. Livslovene – de dynamiske love for væren.”

ANNIE BESANT: Det Højere Livs Love (The Laws of the Higher Life)
”… når vi taler om Naturens Love, mener vi ikke noget af det, som karakteriserer menneskenes love. Naturens lov er ikke en kommando udstedt af en autoritet. Den er et udsagn om de betingelser under hvilke visse ting uvægerligt sker; … Overalt hvor disse betingelser er til stede, vil bestemte ting ske; de er en erklæring om en sekvens, en rækkefølge, de er uforanderlige, inappellable, fordi disse love er udtryk for den Guddommelige Natur, som ikke kan ændres. … Man kan bryde menneskenes love; man kan ikke bryde naturens lov. Loven forbliver den samme ligegyldigt hvad man gør.”

ANNIE BESANT: Moralens grundlag (Basis of Morality)
”En naturlov er et udsagn om en ukrænkelig og konstant række af begivenheder, som ligger udenfor os selv og som ikke er påvirkelige for vores vilje, og vi lever midt i de omstændigheder der skabes af disse ukrænkelige rækker af begivenheder, og vi kan ikke undgå dem. Valget er alene vores: at leve i harmoni med dem eller se bort fra dem.”

ANNIE BESANT: Discipelskab og nogle karmiske problemer (Discipleship and some Karmic Problems)
”Ingen der har studeret blot en smule videnskab vil benægte eksistens af naturens love. Disse love er ikke kommandoer. De er simpelt hen udsagn om visse rækkefølger eller sekvenser, man har observeret sker, så når en ting sker, så følger en anden uvægerligt efter.”

Tilbage til Alfabetisk