Offerets og dødens lov

7. systemiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
541: ”b. 7 syste­miske love. Under disse 3 større love har vi vo­res sol­sy­stems 7 love. Her ser vi igen betydningen af analogilo­ven, og hvor­dan de 3 bliver til de 7 ligesom andre steder i det lo­goi­ske system. I hver af de 7 love finder vi en interessant for­bin­delse med de 7 planer. Lovene er: …

  1. Offerets og dødens lov er den styrende faktor på det fysi­ske plan. Nedbrydningen af formen, så det iboende liv kan ud­vik­le sig, er en af de grundlæggende metoder i evolutio­nen.

555 – 559: ”Lovene i de tre verdener. Nu vil vi ganske kort studere de 3 vigtigste love, som påvirker det evolutionære menneske, mens det lever sit liv i de 3 verdener. Det er

  1. Fikseringsloven.
  2. Kærlighedsloven.
  3. Offerets og dødens lov.

Disse love styres og kontrolleres i sidste instans af de 3 højere love i systemet – den magnetiske kontrols lov, opløsningsloven og sammenhængsloven. Der er en direkte forbindelse mellem de 7 love og de 7 stråler …”

564 – 568: ” 7. Offerets og dødens lov. Denne lov knytter sig til den 3. lov, opløsningsloven, idet den følger den forbindelse, der altid er mellem det atmiske og fysiske plan. Opløsningsloven styrer nedbrydningen af former i de 5 lavere verdener, og dødens lov har en lignende funktion i de 3 verdener. Den er underlagt den 3. lov. Offerets lov er dødens lov i de finere legemer, mens det, vi kalder død, er noget tilsvarende i det fysiske legeme. Denne lov styrer den gradvise opløsning af konkrete former og deres ofring til fordel for det evolutionære liv, og den er i sin manifestation nært forbundet med den 7. stråle. …”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur