Offer

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
277: ”Det [betrædelse af vejen til den højere evolution] kan kun gennemføres ved syntese. Denne lov om syntese ”virker gennem de syv, som dog er én. Den peger mod de syv veje, og dog er de på de syv veje én, som indleder det universelle i mange, men bevarer sin integritet, som udarbejder planen, men bevarer hensigten intakt, som ser den mangfoldighed, der er nødvendig under loven om offer, men underordnes loven om syntese, og som de mange åndedræt udånder og dog er selve livet.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
541: ””Planetens fanger” kan inddeles i kategorier: …

De liv, som udgør princippet om begrænsning i et naturrige. Det liv, der for eksempel udtrykker sig gennem dyreriget, er et selvbevidst intelligent væsen, som virker fuldt bevidst om sin hensigt og målsætning og begrænser sin aktivitetssfære for at tilbyde passende mulighed og udtryk for de utallige liv, som har deres liv, tilværelse og ophold i dette væsen. Ser I, hvorledes loven om offer løber gennem hele skabelsen.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side
294: ”Jeg vil sige til dig, at det, der skal gives afkald på, ikke er det, som du for tiden lægger vægt på. Jeg vil desuden minde dig om, at loven om offer altid bliver fulgt af loven om ny tilegnelse i åndelig forstand.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
301: ”Vilje er ikke som mange tror et kraftfuldt udtryk for en intention, det er heller ikke en fast beslutning om at gøre det ene eller det andet. Det er derimod fundamentalt et udtryk for loven om offer. Ifølge denne lov erkender enheden ansvar, identificerer sig helheden og lærer den esoteriske betydning af ordene: ”Som de, der intet har (offer) og dog ejer alt (universalitet)”.

303: ”Glem ikke, at Kristus og hans ophøjede brødre, og alle af en endnu højere indvielsesgrad, end de besidder, har et helt bestemt mål, men det er et mål, der først vil vise sig tydeligt i det tredje solsystem, i hvilket Guds vilje vil være den dominerende ide, på samme måde som Guds kærlighed betinger dette solsystem, hvor vi nu fungerer. Det drejer sig således ikke om bevidsthed eller årvågenhed, men om et stadium af væren, der er forbundet med loven om offer – den lov, der styrer de stadier af væren, som har udspring i etableringen af rette menneskelige relationer.”

318 – 321: ”Hvorfor – vil jeg spørge jer – er viljen et aspekt af eller et udtryk for loven om offer? Fordi viljen, således som den indviede opfatter og forstår den, dybest set er den monadiske essens kvalificeret af ”fast beslutsomhed”, der er identisk med den planetariske Logos’ vilje eller hensigt. Det er det højeste guddommelige aspekt, som den indviede til sidst manifesterer, før han betræder den højere evolutionsvej. I denne forbindelse vil det være nyttigt at huske, at et af Sanat Kumaras navne er ”det store offer” …”

415: ”Det andet åbenbaringspunkt: Viljen er et udtryk for loven om offer.

438: ”Det bør huskes, at loven om offer (i dens nedbrydende aspekt) dominerer ved anden, tredje og fjerde indvielse.”

  1. Ved anden indvielse, dåben, brydes det astrale legemes kontrol …
  2. Ved tredje indvielse, forklarelsen, brydes personlighedens dominans i de tre verdener …
  3. Ved fjerde indvielse, forsagelsen, bevirker det nedbrydende aspekt af loven om offer, at det kausale legeme, sjælslegemet brydes ned …”

439: ”… der findes tre ord, der bør tages i betragtning i relation til åbenbaringspunkterne: Fremgangsmåde, sted og mål. Disse tre ord kan anvendes her, når vi studerer naturen af en nært forestående åbenbaring.

Erkendelse af disse åbenbaringspunkter følger automatisk to fremgangsmåder eller planlagte processer:

  1. Den fremgangsmåde, der følges under impuls af loven offer, ”tilintetgør alle hindringer, nedbryder alle barrierer og fjerner alle individuelle begrænsninger, hvorved den indviede frigøres til den krafthvirvel, hvori han lærer metoden til at kunne håndtere den planetariske modsvarihed til det, han individuelt har overvundet”. …
  2. Den fremgangsmåde, der følges ved de resterende fem indvielser.”

443: ”Det, som okkult kasseres, da det ikke længere tjener den planetariske Logos’ hensigt, erstattes af det, som kan ”stå mål med Faderens hensigt”. Det er dette begreb, der er blevet karikeret og fordrejet af den kristne lære om ”stedfortrædende offer”, og det havde baggrund i en fundamental forveksling mellem loven om offer og loven om samling, og det fandt sted, da al forståelse af Faderens natur stadig var et stort mysterium. Hele processen blev dengang fortolket som det første og højeste aspekt af den essentielle treenighed, som mennesket ikke vidste noget om, i stedet for som det andet aspekt, det opbyggende, magnetiske kærlighedsaspekt.”

444: ”Den proces, som den indviede nu har tilladelse til at tage del i under og efter fjerde indvielse, forsagelsen (der præsenteres for ham i en successiv række af åbenbaringspunkter), er gjort mulig på grund af, at han har indordnet sig loven om offer. Denne lov fører på sin side på bestemte udviklingspunkter hans bevidsthed ind under påvirkning af loven om samling.”

673: ”Loven om offer og loven om kompensation er nært forbundet, men den første, der bliver aktiv i livet og en erkendt faktor i det daglige liv, er loven om offer. Loven om kompensation erkendes senere.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
241: ”Planteriget drager vital styrke fra tre kilder – solen, vandet og jorden. …

Dyreriget på sin side får først og fremmest næring fra solen, vandet og planteriget. …

Ethvert rige bringer offer til det næstfølgende rige i den evolutionære rækkefølge. Loven om offer betinger ethvert riges natur. …

Menneskeriget følger samme fremgangsmåde og drager liv (set fra formens synsvinkel) fra dyreriget samt fra solen, vandet og planteriget.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
561 – 62: ”Loven om offer. Der er en pris at betale; der må altid ydes et offer, når man ønsker vinding, uanset om denne vinding er til det separate selv eller til gavn for hele den menneskelige familie.

Loven om offer er den kosmiske lov om orden. Det er den som etablerer og vedligeholder orden indenfor det manifesterede kosmos, regulerer energibevægelse i ordnede cyklusser, etablerer veje med mindst modstand for det dirigerede flow af energien, og bliver forbindelsen mellem årsag og virkning, så tilsynekomst bliver mulig.

Offer er i sin essens det ceremonielle aspekt af 7. stråle, som resulterer i lov og orden. Den manipuleres af 1. stråle og er i sit formaspekt en refleksion i tid og rum af den dirigerende vilje. …”

ANNIE BESANT: Esoterisk Kristendom (Esoteric Christianity)

  • ”Loven om Offer ligger til grund for vores system og alle systemer; på den er alle universer rejst. Den ligger til grund for evolutionen og gør den alene håndgribelig.”
  • ”Loven om Offer kunne måske mere sandfærdigt kaldes Loven om Manifestation eller Loven om Kærlighed og Liv, for i hele universet, fra det største til det mindste, er den årsagen til manifestation og liv.”

ANNIE BESANT: Love om det Højere Liv (Laws of the Higher Life)
Således er Loven om Offer, som er Loven om liv, også Loven om Glæde, og vi ved at intet er forbundet med større gælde end glæde ved at give ud uden at få noget tilbage, og at ingen begrænset glæde kan sammenlignes med glæden ved selvovergivelse.”

C.W. LEADBEATER: Den Kristne Trosbekendelse (The Christian Creed)
Side 90 – 91: ”Når vi sporer det latinske kors’ symbolisme, eller snarere krucifikset, tilbage til tidernes morgen, havde forskerne ventet at se figuren forsvinde og efterlade hvad de forestillede sig måtte være det tidligere kors emblem. I virkeligheden skete lige det modsatte, og de var forbløffede over at finde, at korset efterhånden forsvinder og alene efterlader figuren med løftede arme. Der er ikke længere smerte eller sorg forbundet med figuren, skønt den stadig fortæller om offer; den er nu snarere symbolet på den reneste glæde i verden – glæden ved frit at give – for den er prototypen på det Guddommelige Menneske der står med armene løftet i velsignelse, som giver sine gaver til hele menneskeheden og udgyder frit af sig selv i alle retninger, stiger ned i stoffets ”tætte hav” for at blive indlejret og indespærret heri for at vi kan komme til live gennem denne nedstigning.

Et offer, sandt nok (i det mindste fra vores synspunkt), dog uden tanke på lidelse, men kun på transcendent fryd. For det er essensen i Loven om Offer – den lov som styrer verdenerne, selv hernede. Så længe bare den mindste tanke på smerte forbindes med offeret, er det ikke perfekt; så længe et menneske tvinger sig til at gøre hvad det helst ikke vil, er det kun på vej til at efterleve denne store lov.”

Tilbage til Alfabetisk