Periodicitetens lov

Se også cyklisk lov og loven om rytme
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
40, ”Der findes en grundlæggende lov, som kaldes periodicitetens lov. Denne lov styrer hele manifestationen, hvad enten det er manifestationen af en sollogos i et solsystem eller et menneske i en form. Loven gælder også i de andre naturriger.”

282: ”2. Cyklisk aktivitet styres af to love

Måske er det mere korrekt at sige, at den styres af en primær og en underordnet lov. …

Den generelle lov, der fremkalder cyklisk aktivitet, er tiltræknings- og frastødningsloven, som periodicitetens og genfødslens lov er en underafdeling af.”

738: ”Periodicitetens lov er én, men da den er baseret på en igangsættende impuls og det rytmiske pulsslag hos en organismes ”centrale hjerte” eller ”centrale sol” (hvad enten organismen er et solsystem, et planetsystem, en kæde, en egoisk gruppe eller et individuelt egoisk liv), må man fastslå en sådan organismes sande natur eller ”familie”, før man med nogen nøjagtighed kan udtale sig om dens cykler.”

945: ”Periodicitetens lov er virkningen af de to typer krafts sammensmeltning med en tredje kraft. De to typer kraft eller energi er det 1. aspekts aktivitet, den logiske vilje eller hensigt, og det 2. aspekts energi.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
23 – 26: ”Denne bog er også baseret på fire fundamentale postulater, som den, der studerer de følgende sider, må antage som en hypotese, der fortjener hans overvejelse og forsøg.

  1. Det fjerde postulat består af udsagnet om, at alle liv manifesterer sig cyklisk. Dette er teorien om genfødelse eller reinkarnation, beviset for loven om periodicitet.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing side
93 – 95: Her omtales loven om periodicitet, loven om rytme og loven om cykler på en måde så det kunne se ud som om det er den samme lovmæssighed, men blot med forskellige navne, se citat under loven om rytme.

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
92 – 93: ”Formålet for første stråle og dens vigtigste virke er at frembringe alle formers ophør og død i alle naturriger og på alle plan. Denne stråleherres energi tilvejebringer død af en myre eller et solsystem, en organisation, en religion eller en regering, en racetype eller en planet. Hans vilje eller hensigt iværksættes ved loven om periodicitet.”

LUCILLE CEDERCRANS: Indtryk fra Ashrammen, side
150: ”Syvende stråle udtrykker sig uden hensyn til tidens og rummets dimension, og heri består den grundlæggende forskel mellem disse to strålers udtryk i civilisationen. Tredje stråle kræver, at udviklingen fra det subjektive til det objektive følger nogle specifikke, veldefinerede trin, som et efter et kommer til syne i den ydre verden. Syvende stråle udtrykker sig uden hensyn til denne trinvise manifestation af hvert trin eller hver sekvens, som resulterer i den endelige tilsynekomst. Syvende stråle følger sin egen logik, så at sige, men styres af flere kosmiske love, der samarbejder indbyrdes. En af disse love er loven om periodicitet. Syvende stråle styres af denne lov, og dermed udtrykker den til en vis grad denne, hvor den i sin tilsynekomst følger en cyklisk bevægelse, som ikke udmønter sig i eller nødvendiggør en fysisk tilsynekomst af den subjektivitet, der er indeholdt i denne cyklus’ forskellige intervaller.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
747: ”Vi kan sige det på den måde, at fra planetare eller solare tilsynekomsters perspektiv, er enheden eller væsenet udødelige, idet det bevæger sig gennem forskellige stadier, positioner, embeder osv. Bevidsthedens kontinuitet er den eneste virkelige udødelighed. Ligegyldigt hvor megen bevidsthedskontinuitet det opnår, skal det det stadig ind og ud af inkarnation. Helt ind til centeret – det kosmiske centers kontakt med Den om Hvem Intet Kan Siges – er dette sandt. Loven om periodicitet er en kosmisk lov, som har sin oprindelse i centeret for alt skabt, kreativt lys, og bevæger sig tilbage til sig selv ind i det center. Genfødslens hjul transcenderes i en vis grad, og hvert plan har sit genfødslens hjul.”

LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
169 – 174: ”Guds vilje i forhold til stof kommer på denne planet til udtryk igennem tre overordnede lovmæssigheder, som igen udtrykker en grundlæggende natur i alle former.

Disse lovmæssigheder er:

  1. Loven om økonomi …
  2. Loven om relativitet …
  3. Loven om periodicitet, som i praksis betyder:
    1. At alle former har deres egen iboende cyklusser med vækst, modning og forfald, og at disse cyklusser indpræges i dem i det øjeblik, de undfanges, igennem den involverede bevidstheds fokuserede hensigt.
    2. At den cykliske aktivitet i en form er særlig for netop denne form, men alligevel underlagt og indeholdt i de større cyklusser i det organiserede liv, hvoraf den er en del.

… Vor første betragtning af denne lov med henblik på at forstå dens betydning ligger i den kendsgerning, at enhver form rummer sin egen cykliske aktivitet, som en del af dens egen iboende natur. Disse cyklusser blev præget ind i eller indgydt i stoffet i øjeblikket for dets undfangelse igennem den skabende bevidstheds fokuserede hensigt.”

177: ”En fokuseret Sjælshensigt, som vi tidligere refererede til som den motiverende impuls for en bestemt inkarnation, skaber en planlagt aktivitet (form), der udfolder sig hen mod fuldkommengørelse igennem en cyklisk, rytmisk ændring af formen. Loven om periodicitet, som sammen med andre love styrer denne proces, kan lettere forstås som den lov, der styrer formens bevægelse i tid og rum. Det er denne bevægelse, der fører til aktivitet.”

Tilbage til Alfabetisk