Cyklisk lov

Se også loven om periodicitet og loven om rytme
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
768: ”Ovenfor har vi prøvet at give en generel forestilling om egoets evolutionsproces og dens forløb i henhold til karmisk og cyklisk lov. Hvis den studerende tænker over disse to love, vil det gå op for ham, at de kan samles under fællesbetegnelsen loven om rytme.”

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
249: ”Kan I se, hvordan den nuværende krise [Anden Verdenskrig] blot er et resultat af foregående evolutionære cyklers fremgang, hvor menneskeheden mestrede bestemte lektier? … Alt er planlagt og ordnet. De rigtige energier og kræfter vil være tilgængelige, for Hierarkiet arbejder altid i overensstemmelse med loven om cykler og med loven om cyklisk kompensation. Mestrene ved præcis hvad der skal gøres med hensyn til de rigtige tidspunkter og til det, der kaldes ”den rumlige udvidelseskrise”.”

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
277: ”Den cykliske lov er den lov, som styrer store og aktive energiers fremkomst og forsvinden i deres passage ind og ud af manifestation, hvor de opfylder guddommens formål og dog er begrænset og hæmmet af de former, på hvilke de øver deres indflydelse.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
256: ”Lad os nu betragte ordene ”vandene har deres ebbe og flod”. Ved at forstå loven om cykler opnår vi kundskab om lovene bag evolutionen og får indsigt i skabelsens rytmiske arbejde. Samtidig vinder vi også ligevægt ved at studere vort eget livs impulser, for også de har deres ebbe og flod og veksler mellem lysets og mørkets perioder.”

417: ”Målsætningen for al skoling, som er blevet givet gennem de seneste 400 år, har været at udvirke dette [udvikling af menneskets forståelse af den guddommelige hensigt], og af denne kendsgerning kan I se den umådelige tålmodighed, som menneskehedens vidende besidder. De arbejder langsomt, velovervejet og fri for enhver følelse af hastværk mod deres mål, men – og heri ligger det umiddelbart interessante om det, jeg har at meddele – de har begrænset tid til rådighed. Dette er baseret på cyklernes lov og har at gøre med aktiviteten i visse gunstige perioder som nødvendigvis er tidsbegrænsede. I disse gunstige perioder er kræfter, indflydelser og energier midlertidigt virksomme, og dem forsøger mestrene at udnytte.”

543 – 44: ”Problemet om begrænsning er nært forbundet med problemet om frigørelse Alt som lever, træder ind i formens fængsel; nogle træder bevidst ind og andre ubevidst, og dette kalder vi fødsel, tilsynekomst, inkarnation, manifestation. Herved aktiveres øjeblikkelig en anden lov, dvs. et aktivt princip træder i funktion, som vi kalder loven om cykler. Dette er princippet om periodisk tilsynekomst – den iboende guddoms velgørende proces med kærlighed-visdom, for den frembringer den rækkefølge af bevidsthedstilstande, som vi kalder tid. … Til disse principper om begrænsning og cykler tilføjes et andet, princippet om ekspansion.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing side
93 – 95: På disse sider omtales loven om periodicitet, loven om rytme og loven om cykler på en måde så det kunne se ud som om det er den samme lovmæssighed, men blot med forskellige navne, se citat under loven om rytme.

ALICE A. BAILEY: Fra Betlehem til Golgata, side
14: ”I denne række af åbenbaringer er Kristendommen gået ind i en cyklus med ydre aktivitet under indflydelse af den samme guddommelige lov, som styrer al manifestation – loven om cyklisk tilsynekomst. En sådan åbenbaring gennemgår de samme faser som alle former for manifestation, først tilsynekomst, dernæst vækst og udvikling og til sidst (når cyklen nærmer sig sin afslutning) krystallisering og gradvis større, men stadig mere krampagtig, vægt på lærens bogstav og den form indtil denne forms død er uundgåelig og følgerigtig.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
212 – 13: ”Før vi går videre vil jeg kort komme ind på de tilsyneladende modsætninger, der opstår (og som vil vedblive at opstå) i denne afhandling. Undertiden tales der om en stråle som værende i manifestation. Til andre tider kan der henvises til den samme stråle som værende ude af manifestation. Vi kan tale om dens indflydelse på et bestemt naturrige og derefter om, at en anden stråle må anses for at have størst betydning. Disse uoverensstemmelse er blot tilsyneladende, og deres årsag kan findes i den rette forståelse af loven om cyklerne. Før man forstår denne grundlæggende lov om periodicitet (og det vil ikke være muligt, før det er lykkedes mennesket at udvikle det firdimensionale syn), vil det ikke være let at undgå det, der ser ud som modsætninger. På et tidspunkt kan en bestemt stråle være i inkarnation og har derfor stor indflydelse, og dog kan en anden stråle på samme tid styre den støre cyklus, – en cyklus, som først omtalte stråle kun er et midlertidigt aspekt af. For eksempel er den syvende stråle for ceremoniel organisation nu ved at komme ind, og den sjette stråle for hengivenhed er ved at gå ud; alligevel styrer den sjette stråle en stor strålecyklus, og dens indflydelse vil ikke forsvinde fuldstændigt i de næste 21.000 år.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
170: ”De cyklusser som er befordrende for renselse af det astrale legeme, inden omstændigheder unødvendigt indtræder, har ingen grupper i Verdenstjenergruppen nogensinde draget fordel af. Når disciple kender og forstår ikke bare loven om cyklisk mulighed, men måden deres gruppes liv manifesterer sig cyklisk på, er det fuldt ud muligt at de kan undgå ubehagelige manifestationer gennem en koncentreret indsats, der sættes ind på astrale niveauer før sådanne situationer har en chance for at manifestere sig. Når disciplen forstå sine egne individuelle cyklusser vil det være muligt for at arbejde med sin egen personlighed på en sådan måde, at sådanne gentagne manifestationer som giver anledning til forstyrrelse i gruppen eller i forhold til aktiviteter som disciple er involveret i, kan undgås. Det er er meget vigtigt. Jeg vil gerne have jer til at forstå at der i en persons eller en gruppes astrale legeme er et antal gamle tænkeformer, som er blevet skabt af personen selv. Disse gamle tankeformer cirkulerer rundt i personens astrale aura. Cyklisk influerer disse tankeformer på disciplens følelsesmæssige bevidsthed og giver anledning til reaktioner, som han ikke selv forstår og ikke er i stand til at kontrollere.

Hvis disciplen ville undersøge alle de situationer han befinder sig i, hvad enten de er behagelige eller ubehagelige, hvad enten de er til hans fordel eller ej, vil han opdage at disse situationer følger et bestemt mønster. Han vil opdage at forskellige typer manifestationer har fundet sted igennem årene i ganske bestemte cykliske perioder. Når han så er bekendt med den næste periode hvor der er fare for en gentagelse af en eller anden type manifestation som er i konflikt i forhold til ham selv eller andre, er det muligt for ham at undgå gentagelse af denne manifestation gennem subjektiv aktivitet.”

171: ”Jeg vil sige blot nogle få ord med hensyn til loven om cyklusser, som kan bruges med fordel på dette særlige tidspunkt.

Vi er i denne tid i en særlig type cyklus, som normalt optræder i en organisation som denne en gang hvert syvende år.  Denne cyklus for denne særlige organisation begyndte sidste januar og vil fortsætte indtil næste januar. Det er det tidspunkt i tid og rum, hvor vejen og fremtiden mødes, hvor årsager sættes i bevægelser for en syv års cyklus af virkninger på i den fysiske tilsynekomsts verden. Denne periode i tid og rum er karakteriseret ved intelligent aktivitet. Det er en periode hvor de forhold som manifesteres er i en tilstand af flow og kan manipulseres til næsten en hvilken som helst række ønskede resultater.

Så dette år (1953) er et meget vigtigt år i denne særlige organisations liv, idet begivenheder, der manifesteres i denne periode vil skabe virkninger hen over en syv års periode, som ingen eller intet kan ændre.

Husk, at denne samme cykliske periode ikke vil komme igen i de næste syv år.”

562 – 564: ”Loven om cyklisk mulighed. Dette er den grundlæggende lov som styrer manifestation og må altid bruges af den som påbegynder aktivitet. Disciple må lære at manipulere denne lov, lige så vel som de må påvirkes af den på den rigtige måde. …

Loven om cyklusser er i sin essens 3. stråles aktivitetsaspekt. Den er intelligens i kontrolleret bevægelse og anvendes ligesom loven om offer af 1. stråle. Disciplen, som er fokuseret i hovedet fokuserer sin dirigerende vilje på den intelligente substans som er til rådighed i hans egen aura, og påbegynder således den aktivitet, som producerer manifestation. …

Manifestationen i tid og rum af det aktuelle momentum af mulighed vil afhænge af:

  1. Klart formuleret tanke.
  2. Tankens styrke, som bestemmes af dens ensporede fokus..
  3. Tankens cykliske gentagelse.”

ANNIE BESANT og C.W. LEADBEATER: Mennesket hvorfra, hvordan og hvorhen (Man Whence, How and Whither)
”… loven om fremskridt er loven om cyklisk forandring, og under denne lovforsvinder personligheder, racer, riger og verdener, og kommer ikke igen – ikke i den form; alle former må forsvinde uanset hvor smukke de er, for at livet i dem igen kan gro og ekspandere.”

GEOFFREY HODSON: Engleskarerne (The Angelic Hosts)

  • ”Lovenes lov, den fundamentale basale lov bag alle systemer, bag alle universer, bage selve kosmos, er loven om fremkomst og tilbagevenden. Selve Det Ene Liv adlyder denne lov. Fra Hans første fremkomst i et nyt univers helt ned til Hans manifestation i den mindste encellede organisme på en enkelt klode, udånder Han og trækker sig tilbage; Hans ebbe og flod pulserer gennem alt manifesteret liv …”
  • ”Langsomt drejer dette frygtelig hjul, og loven om cyklisk vækst påtrykkes den ukendte og uerkendbare totalitet af skabte former. Kosmiske cyklusser adlyder den lov. Universer modelleres over denne lov. Systemer er underlagt dens æoniske revolter. Planeter kommer til syne og forsvinder i overensstemmelse med denne lov.”
Tilbage til Alfabetisk