Evolutionsloven

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
276: ”Dernæst fortsætter den indviede med at lære betydningen af, hvad enhed i virkeligheden er. Det er først muligt, når den monadiske påvirkning bevidst kan registreres, og når der er tale om en bevidst bygning af antahkaranaen. Jeg understreger her ordet ”bevidst”, for meget af arbejdet hen imod fusion og fuldbyrdelse foregår ubevidst under den grundlæggende lov om evolution, som er en lov fra Shamballa, der beskriver virkeliggørelsen af guddommens uransagelige vilje.”

587: ”Disse tre store energigivende liv [første, anden og tredje Aktivitetens Buddha] arbejder gennem bestemte mestre og indviede med sjette indvielse. Disse mestre arbejder fuldt bevidst på det atmiske plan – planet for åndelig vilje. Fra dette høje niveau fungerer de som overførere af energi fra en af de tre Aktivitetens Buddhaer. Disse tre Buddhaer er den planetariske Logos’ skabende formidlere, og det er dem, der arbejder med loven om evolution.”

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
115: ”Disse fire stadier i loven om årsag og virkning (som den berører menneskeheden på nuværende tidspunkt) kan vi kalde:

  1. Fuldkommengørelse af udtryksform – loven om evolution
  2. Præcipitation af karma – loven om årsag og virkning
  3. Opnåelse af personlighed (tærskelens vogter) – loven om polar modsætning
  4. Opnåelse af planetarisk indvielse – loven om indvielse”

169: ”De vældige liv udenfor den manifesterede verden påtog sig manifestation for at give sig selv for de mindre liv og eksistensformer, for at disse mindre liv kunne blive i stand til at udvikle sig videre hen imod et mål som guddommen alene kender, og dermed til sidst nå højere tilværelsesplan for åndelige udfoldelse. Fuldbyrdelse følges altid af offer og en given af det større for det mindre. Det er et aspekt af selve evolutionsloven. Sådan er tonen og temaet i hele skabelsesprocessen og heri ligger den dybere mening med ordene ”Gud er kærlighed”, for kærlighed betyder at give og at ofre, i det mindste i dette solsystem.”

ALICE A. BAILEY: Kristi Tilsynekomst, side
112: ”II. Kristus vil undervise i loven om genfødsel. Denne lov er den logiske konsekvens af evolutionsloven, men der er aldrig blevet forstået eller rigtig opfattet i Vesten, og i Østen, hvor den er anerkendt som et ledende princip i livet, har den vist sig ikke at være til nytte, fordi den har haft en søvndyssende virkning, der har været til skade for udviklingen.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
544: ”Vi har derfor tre principper:

  1. Princippet om begrænsning.
  2. Princippet om periodisk manifestation.
  3. Princippet om ekspansion.

Disse tre principper udgør tilsammen de faktorer, der ligger til grund for loven om evolution, som menneskene kalder den.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
606 – 607: ”Niende lov … er i virkeligheden en definition af loven om evolution, men set fra en åndelig synsvinkel. Loven om evolution – sådan som den almindeligvis forstås – handler om evolutionen af formaspektet, efterhånden som det gradvis tilpasses til at være en eksponent eller et udtryk for sjælsenergi og senere for monadiske energi.

Denne lov, der kan kaldes loven om fuldkommengørelse, beskriver de indre energier, der er ansvarlige for, at loven om evolution kan være virksom. Den er det højere aspekt eller den betingende årsag til den lavere. De love, der hører under loven om fuldkommengørelse, kaldes lidt vagt (af neofytten) de åndelige love, men han ved kun lidt om dem, og i tankerne samler han dem alle i den generelle forestilling, at de er udtryk for guddommens kærlighedsaspekt.

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
240: ”Denne gruppe [Hierarkiet af mestre], der befinder sig midtvejs mellem Shamballa og menneskeheden, får impressioner fra Shamballa via Nirmanakayaerne, og dens medlemmer er selv formidlere af impressioner til menneskeheden. De besidder og giver udtryk for kærlighedsaspektet i den guddommelige hensigt. De arbejder, styrer og kontrollerer loven om tiltrækning – dvs. den motiverende energi, der aktiverer loven om evolution i de tre verdener.

ALICE A. BAILEY: Telepati, side
65: ”Impressionsvidenskaben kan i sidste instans betragtes som videnskaben om selve bevidstheden, for resultatet af kontakt og påvirkning fører til en opvågnen og udfoldelse af bevidsthed og til en voksende opfattelsesevne, som udmærker enhver form i den manifesterede verden. … Evolutionsloven og impressionsvidenskaben spænder over bevidsthedsudfoldelsen og frembringer en tilpasningsevne hos den iboende sjæl.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
8: ”Dette er den guddommelige lov, der styrer al skabelse, dvs. at al bevidsthed udvikler sig opad, at alt er fremskridt. Gud skabte sjæle, der er som børn, der bliver voksne under loven om evolution. Det fysiske plan er ikke andet end en skole for denne store cyklus af skabelse under udvikling.”

729: ”Tilstandene i verden, så som krig, fattigdom, sult, sygdom osv. kan kun elimineres når det stadie af bevidsthed, som er ansvarlig for dem, oplyses af sjælen også søger at elmimnere dem i sig selv snarere end udenfor sig selv. Vi kan ikke bebrejde en gruppe eller et individ for nogen af disse eksisterende tilstande. Diktatoren kan ikke være årsagen til sit diktatur. Han responderer når alt kommer til alt kun på vilje hos de masser, han er diktator over. At skaffe masserne af med én diktator ville kunne frembringe en anden, indtil masserne selv vil en anden form for regering.

Dette mine brødre er en af de grundlæggende love for udviklingen af bevidsthed. Det overordnede stadie af bevidsthed bygger sine egne former for udtryk, sine egne virkninger i verden.”

Tilbage til Alfabetisk