Genfødselsloven

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
282: ”2. Cyklisk aktivitet styres af to love
Måske er det mere korrekt at sige, at den styres af en primær og en underordnet lov. …

Den generelle lov, der fremkalder cyklisk aktivitet, er tiltræknings- og frastødningsloven, som periodicitetens og genfødslens lov er en underafdeling af.”

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
117: ”Det er jer vel bekendt at den store lov om genfødsel er den vigtigste styrende lov i alle manifestationsprocesser. Den styrer en Sollogos’ eksoteriske udtryk såvel som et menneskeligt væsens, og formålet med denne konstante gentagelsesproces er at skabe en stadigt mere fuldkommen form, som sjælen kan anvende ved sin evigt ekspanderende tjeneste.”

684 – 85: ”Loven om årsag og virkning er af langt større betydning end loven om reinkarnation, fordi den nødvendiggør handling fra aspirantens side, en handling som uundgåeligt vil bestemme fremtiden. Der er intet han kan stille op med loven om reinkarnation, undtagen underkaste sig den og være taknemmelig for at mulighederne fortsætter med at vise sig.”

ALICE A. BAILEY: Kristi Tilsynekomst, side
112 – 116: ”II. Kristus vil undervise i loven om genfødsel. Denne lov er den logiske konsekvens af evolutionsloven, men der er aldrig blevet forstået eller rigtig opfattet i Vesten, og i Østen, hvor den er anerkendt som et ledende princip i livet, har den vist sig ikke at være til nytte, fordi den har haft en søvndyssende virkning, der har været til skade for udviklingen. …

Hvis Kristus i sin nye universelle undervisning vil fremhæve rette menneskelige relationer som målet, der skal nås, hovedvægten i hans lære lægges på loven om genfødsel. Dette er uundgåeligt, da forståelsen af denne lov giver os løsningen på alle menneskehedens problemer og svaret på mange mennesker spørgsmål …”

139 – 41: ”… Ånden i mennesket er udødelig; den eksisterer for evigt og går frem skridt for skridt, fra ét stadium til det næsten på evolutionens vej, idet den til stadighed og successivt udfolder sine guddommelige attributter og aspekter. Denne sandhed forudsætter nødvendigvis anerkendelsen af to store naturlove: loven om genfødsel og loven om årsag og virkning. Kirkerne i Vesten har officielt afvist at anerkende loven om genfødsel og har derved bevæget sig ind i en teologisk blindgyde, hvorfra der ikke er nogen vej ud. Kirkerne i Østen har lagt for stor vægt på disse love med det resultat, at en negativ, resigneret holdning til livet og dets forløb – som følge af de stadigt tilbagevendende muligheder – behersker Østens folk. …

Menneskesjælens udødelighed og den evne, det indre åndelige menneske har til at udvirke sin egen frelse, under loven om genfødsel ved hjælp af loven om årsag og virkning, er det, der ligger til grund for al menneskelig handling og bestemmer al menneskelig stræben. Ingen kan udgå disse to love. De betinger hele vort liv, indtil vi har opnået den ønskede og foreskrevne fuldkommenhed og kan manifestere os på jorden og være virksomme som rigtig gudesønner.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
561: ”Findes der en grundlæggende formel eller et forslag, som kan styre den magiske virksomhed? … Mit svar er følgende: Kræfter frembringer nedfældning. I disse tre ord findes hele historien. de sammenfatter skaberens historie og ethvert menneskes livshistorie og de forhold, han omgives af. De forklarer alt som er og ligger bag loven om genfødelse. Disse kræfter drives til aktivitet ved den magtfulde tanke, og derfor er aspirantens tænkeevne det første menneskelægtens lærere arbejder med, idet de skoler aspiranterne til at blive skabere og lærer dem at styre og kontrollere deres egen skæbne.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Astrologi, side
284: ”I dette tegn [Cancer] ligger gemt hele gåden om genfødelsens lov. Reinkarnation er en kendsgerning i det manifesterede univers og er dybest set det fundamentale tema, der ligger til grund for solsystemets pulsslag.”

294: ”Det er her [Cancer], man kan finde visse grundlæggende henviser til genfødelseslovens natur og gang. Det ser ud til, at man endnu kun har opstillet to regler i forbindelse med et egos tilbagevenden til fysisk inkarnation. Den første går ud på, at sjælen, dersom fuldkommenhed ikke er opnået, må vende tilbage og fortsætte fuldkommengørelsesprocessen på Jorden. den anden regel er den, at den impuls, der prædisponerer egoet til en sådan handling, er en eller anen form for utilfredsstillet begær. Begge disse udtalelser er til dels rigtige og almengyldige, men de er dog kun halve sandheder … I grunden er det ikke begæret, der tilskynder til tilbagevenden, men vilje og viden om planen. Det er ikke trangen til at opnå en endelig fuldkommenhed, der driver egoet videre til erfaring i formen, for egoet er allerede fuldkomment. Den vigtigste tilskyndelse er offer og tjeneste over for de mindre væsener, der er afhængige af den højere inspiration (som den åndelige sjæl kan give) og beslutningen om, at også de kan opnå planetarisk status i lighed med den opofrende sjæls. Det er for til sidst at ophæve tid-rum-begrebet og for at bevise, at det er en illusion, at porten til Cancer åbnes for den opofrende, tjenende sjæl. Husk altid dette, når I studerer emnet om genfødelse. I sig selv er genfødelse og reinkarnation misvisende ord, og ord som ”cyklisk tilskyndelse”, ”intelligent, målbevidst gentagelse” og ”bevidst ind- og udånding” ville beskrive denne kosmiske proces mere akkurat. …

Når planen (som Hierarkiet forstår den) er mere kendt med hensyn til dens mål og hensigt samt virkemåde på livets ydre plan, vil vi se en fuldstændig ændring i fremstillingen af den lære, der vedrører loven om genfødelse.”

ALICE A. BAILEY: Sjælens Lys, side
319: ”Lige så længe bevidstheden for et hvilket som helst væsen (solart, planetarisk eller menneskeligt) er rettet ud ad mod objekter, som er genstand for begær, mod sansende væren, mod individuel erfaring og mod et liv af sansende opfattelse og oplevelse, lige så længe vil de vehikler eller organer blive skabt, hvormed begær kan tilfredsstilles, materialiseret væren opleves, og objekter fornemmes. Dette er den store illusion, som bevidsthed forblændes af, og så længe blændværket opbyder nogen som helst magt, lige så længe vil loven om genfødsel bringe den udadgående bevidsthed i manifestation på det materielle plan.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
286: ”… alle syv stråler er i funktion i al evighed og samtidigt, men visse af disse indflydelser og kræfter [er] cyklisk og under den styrende plan af de væsener, der er legemliggjort ved strålerne, mere dominerende på et tidspunkt end på et andet, …

I denne stråleaktivitet findes den sande betydning af loven om genfødelse, og den ligger bag inkarnations- og reinkarnationsprocessen … Megen tilpasning må foretages, og megen nyvurdering af ideer er nødvendig, før en sand forståelse af denne grundlæggende cykliske lov vil være mulig.”

318: ”Derfor – det første postulat, der må fremsættes, og som offentligheden må belæres om, er, at alle sjæle inkarnerer og reinkarnerer ifølge loven om genfødelse. Følgelig udgør hver inkarnation ikke blot en rekapitulation af livserfaring, men en genoptagelse af gamle forpligtelser, en retablering af gammel relationer, en mulighed for at betale gammel skyld, en chance for genopbygning og fremskridt, en opvågnen af dybtliggende kvaliteter, genkendelse af gamle venner og fjender, løsning på oprørende uretfærdigheder, og en forklaring på det, der betinger mennesket og gør ham til det, han er. Sådan er den lov, der nu kræver almindelig anerkendelse, og som, når den forstås af tænkende mennesker, vil bidrage meget til at løse problemerne angående seksualitet og ægteskab.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side
102: ”Denne faktor [offerinstinktet] er, skønt ikke anerkendt af den moderne psykologi, af langt større betydning end hidtil erkendt. Det er denne instinktmæssige tendens, der styrer loven om genfødelse. Den er udtryk for en endnu større faktor i skabelsesprocessen. Den er den meget vigtige afgørende impuls, som tilskyndede selve Guds sjæl til at stige ned i formlivet, og som tilskynder livet på involutionens vej til at gå ned i materien og således skabe Guds immanens. Det er også den, der driver menneskeheden fremad i dets voldsomme kamp for materielt velfærd. Det er endvidere den, der ansporer mennesket til endeligt at vende ryggen til ”verden, kødet og djævelen”, som der står i Det ny Testamente, og til at styre hen imod værdier af åndelige betydning.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
8: “Loven om genfødsel eller reinkarnation. Denne kunne kaldes Guds gradueringssystem. Den individuelle sjæl inkarnerer ikke kun én gang i menneskelig form, men mange gange, og vokser i erfaringens skole til højere stadier af bevidsthed.”

Tilbage til Alfabetisk