Sammenstillinger2

Afsnittet om sammenstillinger kræver lidt teknisk forklaring. Gennemgangen af lovene har vist, at nogle af lovene beskrives i sammenhæng med hinanden. Fx hører lovene om Økonomi, Tiltrækning og Syntese sammen. Det betyder at en række citater om Økonomiloven også rummer forklaringer om de to andre love.  For ikke at gentage disse citater under hver af lovene i den alfabetiske oversigt, har jeg samlet den type citater under Sammenstillinger. Det samlede billede af økonomiloven skal derfor findes ved at kombinere hvad der står om den både i afsnittet Sammenstillinger og i afsnittet Alfabetisk.

Overordnet lovstruktur
Kosmiske love om fri cirkulation, harmonisk placering og formulering
Kosmiske love om økonomi, tiltrækning og syntese
Guddommelige love
Lovene om evolution, reinkarnation og karma
Naturlovene, lovene for sjælen, lovene for livet
Grundlæggende love for menneskeheden i nuværende cyklus


OVERORDNET LOVSTRUKTUR
ALICE A. BAILEY, Kosmisk Ild

INDLEDENDE POSTULATER, side 37 – 41

 1. Der er ét grænseløst uforanderligt princip …
 2. Der findes en grundlæggende lov, som kaldes periodicitetens lov, som styrer hele manifestationen, hvad enten det er manifestationen af en sollogos i et solsystem eller et menneske i en form. Loven gælder også i de andre naturriger. I tilknytning til denne lov er der i systemet visse andre kosmiske love. Nogle af dem er:

a. Økonomiloven, der styrer stoffet eller 3. aspekt
b. Tiltrækningsloven, der styrer sjælen eller 2. aspekt (* uddybes herunder)
c. Synteseloven, der styrer ånden eller 1. aspekt

Derudover er der 7 systemiske love, som styrer manifestationen af vores sollogos

1. Vibrationsloven
2. Sammenhængsloven (loven om kohæsion)
3. Opløsningsloven
4. Den magnetiske kontrols lov (Buddhisk Plan)
5. Fikseringsloven (Mental Plan)
6. Kærlighedsloven
7. Offerets og dødens lov

Hver af disse love manifesterer sig primært på et af de 7 planer i solsystemet.
Hver lov kommer periodisk til magten og hvert plan har sin manifestations- og formørkelsesperiode.

 1. Alle sjæle er identiske med oversjælen.

  Analogiloven vil forklare detaljerne i forbindelsen. Denne analogi- eller korrespondancelov er systemets fortolkende lov og forklarer Gud for mennesket.

(Mine kommentarer: Samlet set benævnes disse love (3 kosmiske og 7 systemiske) også som ”Tankens love” i Kosmisk Ild, Anden Del, stykke D, I, om tankeformer, og de gennemgås enkeltvis på siderne 538 – 568.

De 3 sidstnævnte af de 7 systemiske love er også de vigtigste af ”Lovene i de tre verdener” og ”Personlighedens 3 love” som kan sammenfattes med den velkendte betegnelse: ”Loven om genfødsel og død i de 3 verdener”, (side 559).)

Forbindelsen mellem de 7 love og de 7 stråler gennemgås side 555 – 565:
”Nu vil vi ganske kort studere de 3 vigtigste love, som påvirker det evolutionære menneske, mens det lever sit liv i de 3 verdener. Det er

 1. Fikseringsloven
 2. Kærlighedsloven
 3. Offerets og dødens lov.

Disse love styres og kontrolleres i sidste instans af de 3 højere love i systemet – den magnetiske kontrols lov, opløsningsloven og sammenhængsloven. Der er en direkte forbindelse mellem de 7 love og de 7 stråler eller vibrationer, og hvis vi studerer denne overensstemmelse, vil vi opdage det faktum, at den 1. lov, vibrationsloven, er den styrende lov af de 6, og kommer til udtryk gennem den 2. lov, sammenhængsloven, på samme måde som Sollogos på nuværende tidspunkt manifesterer sig gennem sit 2. aspekt i dette 2. solsystem.

Den 1. stråle, viljens eller kraftens stråle, er det 1. aspekt af alselvet og kom med den 3. udstrømning ned til det 5. plan sammen med de andre monader. Der er en subtil overensstemmelse mellem viljesmonaderne på det 5. plan, den 5. lov og den 5. stråle.

Den 2. stråle eller kærlighed-visdomsaspektet har kontrollen å det 4. og 6. plan og styrer sammenhængsloven, den magnetiske kontrols lov og den astrale kærlighedslov. Der er en direkte sammenhæng mellem de abstrakte stråler og lovenen for de planer, de især kontrollerer.

Den 3. stråle, som er aktivitetsaspektet, styrer opløsningens og dødens lov på henholdsvis det 3. og 7. plan.

Det er altså klart for den, der studerer visdommen:

 1. At kraftaspektet, stråle, 1. og 5. plan, samt vibrations- og fikseringsloven udgør et integreret hele.
 2. At kærlighedsaspektet, 2. stråle, 2., 4. og 6. plan samt sammenhængens, den magnetiske kontrols og kærlighedens lov udgør en anden enhed.
 3. At aktivitetsaspektet, stråle, 3. og 7. plan samt opløsningsloven og offerets og dødens lov udgør endnu en gruppe.”

På den baggrund bliver personlighedens 3 love fulde af liv og kan sammenfattes med den velkendte betegnelse: ”Loven om genfødsel og død i de 3 verdener”.

TILTRÆKNINGSLOVEN, side 1065 – 1119
”Som vi ved, er denne lov al manifestations grundlæggende lov og den altoverskyggende lov for dette solsystem. Strengt taget kunne den kaldes tilpasningens eller balancens lov, for den betinger det aspekt af elektriske fænomener, vi kalder neutralt. Økonomiloven er den ene pols, dvs. det negative aspekts, grundlæggende lov. Synteseloven er det positive aspekts grundlæggende lov, men tiltrækningsloven er loven for den ild, som frembringes ved de to polers sammensmeltning under evolutionen. …”

Underordnede eller supplerende love under Tiltrækningsloven, side 942 og 950 – 989
”Vi vil betragte det, vi har at sige i denne sektion under overskrifterne:

 1. Bevægelsens natur – spiralcyklisk
 2. Resultaterne af dens virksomhed. Disse resultater kan opfattes som 4 af den store tiltrækningslovs underordnede eller supplerende love, og kaldes:

Udvidelsesloven
Den monadiske tilbagevendens lov
Solevolutionens lov
Strålingsloven

Hver af disse fire love beskrives på siderne 950 – 989.

Underordnede love under Tiltrækningsloven, side 1066 – 1081

 1. Loven om kemisk affinitet
 2. Fremskridtets lov
 3. Seksualitetens lov
 4. Magnetismens lov
 5. Udstrålingens lov
 6. Lotussens lov
 7. Farvernes lov
 8. Tyngdeloven
 9. Loven om planetarisk affinitet
 10. Loven om solenhed
 11. Skolernes lov

7 love for gruppearbejde, side 1109 – 1115 (også underordnet Tiltrækningsloven)

 1. Offerets lov
 2. Den magnetiske impuls’ lov
 3. Tjenesteloven
 4. Frastødningsloven
 5. Gruppefremskridtets lov
 6. Den udvidede sensitivitets lov
 7. De 4 laveres lov

De 7 love for gruppearbejde gennemgås i flere detaljer i Esoterisk Psykologi II side 92 – 201, hvor de benævnes De syv love for sjæls- eller gruppeliv.

ØKONOMILOVEN, side 225 – 230
Det er denne lov, som styrer stofaspektet af manifestationen, og som kendetegner det arbejde, der udføres af den 3. logos og de væsener, som legemliggør hans vilje og realiserer han hensigter

Underordnede love under Økonomiloven, side 229 – 230 (219 – 22)

 1. Vibrationsloven
 2. Tilpasningsloven (Loven om tilpasning af tid, Loven om tilpasning i tid og rum)
 3. Frastødningsloven
 4. Friktionsloven

KOSMISKE LOVE OM FRI CIRKULATION, HARMONISK PLACERING OG FORMULERING
LUCILLE CEDERCRANS, Disciplen og Økonomi, eng. udg. side
1 – 5: Denne serie instruktioner ”er skrevet for at give den moderne discipel, ligegyldigt hvilken nation, position eller omstændigheder han befinder sig i, en basal forståelse af Det Ene Livs og Hans loves økonomi, så han kan tjene Planen retfærdigt og klogt i menneskenes verden.

Det Ene Livs økonomi er en organisering af Dets mange deles energi, kraft og substans i den guddommelige aktivitet, som tjener evolutionen totalt set. I sit højeste aspekt, dvs. som en kosmisk lov, etablerer Det og opretholder den relative gensidige udveksling som udgør dets livs cirkulation i det ordnede Kosmos.

Den store kosmiske lov virker indenfor vores solsystem gennem tre underordnede love, som der ikke kan sige meget om på dette tidspunkt. Det er nok at sige, at:

 1. Loven om Fri Cirkulation etablerer den rytmiske ebbe og flod af energi, kraft og substans i systemet i hele dets totalitet, så delen kan deltage i det, den har kendskab til. …
 2. Loven om Harmonisk Placering arrangerer efter farve og tone hvert eneste liv i forhold til hvert eneste andet liv og til systemets centrale dirigerende vilje. …
 3. Loven om Formulering etablerer og kontrollerer at substansens konstante bevægelse reflekterer den stadig evolution af bevidstheden, og producerer derved de nødvendige former i fænomenernes verden gennem en uophørlig indre destruktiv og konstruktivt aktivitet, som vi ser og kender som forandring.

Disse solare love nedtrappes til vores planet som tre basale love om økonomi, som skal udarbejdes og anvendes af menneskeheden (Den Planetare Logos’ hjerne) i dets liv og færden. Den Planetare Logos venter således på menneskeheden og dens evolution, ligesom det Solare Liv venter på Ham.

Disse tre Planetare Love relaterer specifikt til de tre aspekter eller faser af intelligent aktivitet: Den første har at gøre med hensigtens intelligente aktivitet eller retning, den anden har at gøre med bevidsthedens intelligente aktivitet og den tredje har at gøre med substansens intelligente aktivitet.

Hver af de tre love bringer tre store okkulte principper i aktivitet i menneskets liv og færden. Så når hele økonomiloven anvendes, invokeres ni okkulte principper af stor betydning for Logos’ hensigt og planer i aktivitet.

Vi vil først opregne de involverede love og principper, og derefter gå videre med at definere og forklare hver enkelt.

 1. Loven om rigtig brug
  1. Princippet om at dele
  2. Princippet om udbud og efterspørgsel
  3. Princippet om demokratisk deltagelse i Det Ene Liv
 2. Loven om rigtig aktivitet
  1. Princippet om individualitet
  2. Princippet om lighed
  3. Princippet om nåde
 3. Loven om rigtig planlægning
  1. Princippet om den guddommelige prototype
  2. Princippet om relativ tilsynekomst
  3. Princippet om sekventiel forandring”

DE KOSMISKE LOVE FOR ØKONOMI, TILTRÆKNING OG SYNTESE
ALICE A. BAILEY, Kosmisk Ild, side
71: ”Når de 3 love, økonomiloven, tiltrækningsloven og synteseloven, er helt afpasset efter hinanden, vil naturen fungere som planlagt og vise tegn på den korrekte tilpasning af den materielle form til den iboende ånd, af stof til liv og af bevidsthed til dens redskab.”

210: ”c. Syn. Denne sans er, som førnævnt, solsystemets mest koordinerende sans.
Mennesket hører på baggrund af økonomiloven. Lyd gennemtrænger stof og fremkalder dets differentiering.

Mennesket føler på baggrund af tiltrækningsloven og får dermed kontakt med det, det bliver opmærksom på gennem lydbølgerne. Det fører til frastødning og tiltrækning mellem den, der opfatter, og det der opfattes.

Efter at have opfattet og dernæst fået kontakt åbnes dets øjne, og på baggrund af synteseloven ser det nu sin plads i helheden.”

211:
”Hørelse – Enhed
Berøring – Dualitet
Syn – Triplicitet

I disse 3 sanser er nutiden opsummeret for os. Udviklingsarbejdet består i at opfatte, udnytte, koordinere og beherske det hele, indtil selvet ved hjælp af disse tre sanser bliver aktivt opmærksom på enhver form, vibration og pulserende rytme i ikke-selvet. Derefter er det selvets mål, ved hjælp af tankesindets koordinerende evne, at finde sandheden eller det center i manifestationscirklen, som for selvet er ligevægtspunktet og det punkt, hvor koordinationen fuldføres. Da kan selvet skille sig ud fra ethvert stofslør, enhver kontakt og enhver sans. Det fører i alle manifestationer til tre former for adskillelse:

Involution, stoffets opdeling, eller den ene der bliver til de mange. Sanserne udvikles, og selvet gør redskabet færdigt med henblik på at udnytte stoffet. Det sker i henhold til økonomiloven

Evolution frem til prøvevejen. Sammensmeltningen af ånd og stof og selvets brug af sanserne i en stigende identifikation med alle former, fra de laveste til de relativt forædlede. Det sker i henhold til tiltrækningsloven.

Evolution på udviklingsvejen. På ny åndens adskillelse fra stoffet, dens identifikation med den ene og den endelige afvisning af form. Sanserne sammenfattes til en iboende evne, og selvet har ikke længere brug for ikke-selvet, men blander sig med al-selvet. Det sker i henhold til synteseloven.”

255 – 266: Ekstrakt af svar på spørgsmålet: ”Er der en direkte analog mellem et system, en planet, et menneske og et atom?:

255: ”Et atom styres af økonomiloven, kommer gradvis under indflydelse af tiltrækningsloven og vil i sidste instans blive underlagt synteseloven.

257: ”Et menneske styres af tiltrækningsloven, udvikles gennem økonomiloven, og bliver i sidste instans underlagt synteseloven. Økonomi styrer stofprocessen, som det ikke er så bevidst optaget af, tiltrækning styrer dets forbindelse med andre enheder eller grupper, og syntese er loven for dets indre selv, livet i formen.”

261: ”Et himmelsk menneske styres af tiltrækningsloven, har hævet sig over økonomiloven og er hastigt ved at blive underlagt synteseloven. Så læg mærke til den gradvise optrapning af kontrollen og det faktum:

For det første, at økonomiloven er atomets primære lov. Tiltrækningsloven er ved at få kontrol over atomet. Synteseloven føles kun ganske svagt i atomets liv. Den er livets lov.

For det andet, at tiltrækningsloven er menneskets primære lov. Økonomiloven er en sekundær lov for mennesket Den styrer stoffet i dets redskaber. Synteseloven føles i stadig større udstrækning.

For det tredje, at synteseloven er et himmelsk menneskes primære lov. Tiltrækningsloven har fuld kontrol, og økonomiloven er et overstået stadium.

For et himmelsk menneske er det faste fysiske legeme ikke noget princip, og derfor har det hævet sig over økonomiloven. Tiltrækningsloven styrer formbygningens stofproces. Synteseloven er dets væsens lov.”

265: ”Sollogos styres af synteseloven. Han samler alt i en homogen syntese eller enhed. Hans subjektive liv styres af tiltrækningsloven. Hans stofform styres af økonomiloven.”

ALICE A. BAILEY, Strålerne og Indvielserne, side
275 – 278: ”3. Gruppen må forstå loven om syntese, enhed og fusion.
Som I véd, er loven om syntese den samme som loven om åndelig eksistens, og den er en af de tre hovedlove for vort solsystem, så vel som for vor planet. Det er en grundlæggende kosmisk lov, der kommer fra kilder, vi intet ved om, hvilket også gælder loven om tiltrækning og loven om økonomi. …”

381 – 382: ”Da den lov, der styrer Hierarkiet, er den anden systemiske lov, loven om tiltrækning, tror de studerende ofte, at magnetisme har en anden stråle kvalitet. DE har til en vis grad ret, fordi alle systemiske love på dette tidspunkt giver udtryk for Guds liv gennem anden stråle, og det gør vort solsystem til et anden stråle system. Alle andre love og kvaliteter (for en lov er set fra en guddommelig synsvinkel den motiverende og kvalificerende formidler af den guddommelige vilje, sådan som Shamballa forstår den) har relation til anden stråle, når den manifesterer sig gennem vor planetariske Logos. Ikke desto mindre er magnetisk indvirkning tættere beslægtet med første stråles funktion end med anden stråles, og den er et aspekt eller en kvalitet af loven om syntese.”

410: ”Den store cirkulerende proces foregår således konstant og tilkendegiver på ny den essentielle syntese, der ligger bag alt liv – det menneskelige, planetariske, systemiske og kosmiske. Denne proces åbenbarer også, at loven om tiltrækning, loven om magnetisk arbejde og den kosmiske lov om syntese er tre aspekter af én lov, som vi endnu ikke har noget navn for.”

422 – 23: ”Det er princippet om frihed, der sætter Sanat Kumara i stand til at være på jorden og dog holde sig fri af alle kontakter, bortset fra kontakten med dem, der har betrådt vejen til frigørelse og nu står fri på det kosmiske fysiske plan. … Det er det, som er ”substansen”, eller som ligger under eller bag alle fremskridt. Den gådefuldt ”anvendte påvirkning”, denne ”trækken væk” fra formen (som vi ganske enkelt kan kalde det) kommer fra Sirius, og vi har intet navn for den. Det er den lov, som de tre kosmiske love – loven om syntese, om tiltrækning og økonomi – blot er aspekter af. Ingen af disse tre underordnede love pålægger Verdens Herre nogle regler eller begrænsninger. Loven om frihed foreskriver derimod visse restriktioner, hvis man kan anvende sådan en selvmodsigende frase.”

ALICE A. BAILEY, Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
464: ”3. han bemærker den lov, der transcenderes. … Disciplen blev som menneske styret og betinget af den kosmiske lov om økonomi sideløbende med de forskellige love, der var aktive og betingende i de tre verdener for menneskelig evolution. Denne lov er en grundlæggende naturlov, som påvirker det menneske der er under udvikling. Efter første indvielse kommer mennesket under påvirkning af loven om tiltrækning, der bærer og anvender kærlighedsenergien, og skønt loven om økonomi på dette tidspunkt ikke påvirker, så opretholder den en tilvænnet kontrol over den sædvanlige proces, som vedrører de formlegemer, der nu anvendes under loven om tiltrækning. Denne lov virker i menneskets bevidsthed og også i formerne i tjenesten for Hierarkiet. Loven om tiltrækning er den vigtigste lov for sjælen.

Senere, efter fjerde indvielse, kommer disciplen i stadig højere grad under loven om syntese, der er den vigtigste lov for ånden i universet.”

ALICE A. BAILEY, Esoterisk Psykologi I, side
387: Disse love om spaltning er for vanskelige at forstå generelt. De styrer formliv og er et resultat af det forenede virke eller snarere en samtidig manifestation af de tre love, der omtales i En afhandling om Kosmisk Ild. Disse love er:

 1. ”Loven om syntese, der bestemmer fremtiden, bekræfter målet og har at gøre med livs- eller åndsaspektet.
 2. Loven om tiltrækning, der bestemmer nutiden og styrer de planetariske typers umiddelbare tilstand. Den har at gøre med bevidstheds- eller sjælsaspektet.
 3. Loven om økonomi. Denne lov bestemmer fortiden, tilpasser den planetariske bevidsthed og har at gøre med form- eller stofaspektet.”

Når disse tre love virker samtidigt i løbet af denne bestemte cyklus og i vor specielle race, skaber de en sammensmeltning af kræfter, der pålægger en bestemt rytme, en speciel materialisation af energier og en særlige civilisationstype, der virker under, hvad vi (esoterisk) kalder loven om spaltning. Det er tænkeevnen, der adskiller og opdeler; det er en mental aktivitet (guddommelig og overmenneskelig, såvel som menneskelig), der skaber de mange differentieringer. Denne opdelingsproces når sit højdepunkt i løbet af denne verdensperiode i den ariske race, den femte race. Vi styres i dag af loven om spaltninger, – en guddommelig lov med et frugtbart formål.”

[De næste sider handler herefter om den aktivitet i form af love, som de tre aspekter har skabt i de forskellige menneskeracer.]

Side 390: Lad os nu opstille disse lov i rækkefølge for at få en bedre ide om deres relation og indbyrdes forhold:

 1. Loven om nedsænkning – første race
 2. Loven om overgivelse – anden race
 3. Loven om materialisation/Loven om skjult stråling – lemuriske race
 4. Loven om tidevand – atlantiske race
 5. Loven om spaltninger – ariske race
 6. Loven om kærlig forståelse – næste race

GUDDOMMELIGE LOVE
LUCILLE CEDERCRANS, Skabende Tænkning, side
169 – 174:Formen er altid forbigående, for sådan er dens natur. Den består af handlende, levende, intelligent stof, som responderer på Guds vilje. Guds vilje udtrykkes igennem visse lovmæssigheder, som kommer til udtryk som formlivets natur. Det vil sige, at alle former modtager deres iboende natur fra Guds fokuserede vilje. Menneskeheden behøver blot at forstå denne natur for bevidst at anvende den til deres egen fordel.

Guds vilje i forhold til stof kommer på denne planet til udtryk igennem tre overordnede lovmæssigheder, som igen udtrykker en grundlæggende natur i alle former.

Disse lovmæssigheder er:

 1. Loven om økonomi, som i praksis betyder: At alle former skal tjene Det Ene Livs økonomi …
 2. Loven om relativitet, som i praksis betyder: At alle former er indbyrdes forbundet med og afhængige af Det Ene Liv.
 3. Loven om periodicitet, som i praksis betyder:
  1. At alle former har deres egen iboende cyklusser med vækst, modning og forfald, og at disse cyklusser indpræges i dem i det øjeblik, de undfanges, igennem den involverede bevidstheds fokuserede hensigt.
  2. At den cykliske aktivitet i en form er særlig for netop denne form, men alligevel underlagt og indeholdt i de større cyklusser i det organiserede liv, hvoraf den er en del.”

187: ”De tre grundlæggende guddommelige love; loven om økonomi, loven om relativitet og loven om periodicitet, giver formen dens natur. Det er i denne natur, at den inkarnerende bevidsthed er fanget, denne natur som vi i en lang vækstcyklus er identificeret med, og igennem gradvis kontrol og ret anvendelse af denne natur, at vi omsider udvikler os til den bevidste inkarnerede Sjæl.”

236 – 37: ”Der er i vort solsystem syv overordnede guddommelige love og energier, som er de fortolkninger og udtryk vor Sollogos giver de kosmiske love eller ren hensigt. Disse syv kendes også som de syv stråler, og der er givet meget vedrørende dem i andre værker, såvel igennem denne som igennem andre esoteriske forfattere.

Den kosmiske kærligheds syv guddommelige love og energier, som de kan komme til udtryk igennem menneskeheden, kan oplistes og defineres som følger:

 1. Loven om den fokuserede vilje til kærlighed, der i praksis betyder, at ”Guds kraft kan påkaldes igennem den fokuserede vilje til kærlighed”.
 2. Loven om kærlig forståelse, som i praksis betyder, at ”Kærlighedens energi i sindet skaber ret forståelse eller visdom”.
 3. Loven om tjeneste, der i praksis betyder, at ”En planlagt tjenesteaktivitet, der er opstået som et udtryk for kærlighed, og som udføres med kærlighed, resulterer i manifestation af et fragment af den guddommelige plan for menneskeheden”.
 4. Loven om transmutation, der i praksis betyder, at ”Udstråling af kærlighed på den menneskelige bestræbelses tre planer gør det muligt at transmutere mørke til lys, uvidenhed til visdom, og uoverensstemmelser til harmoni”.
 5. Loven om formuleret viden, der i praksis betyder, at ”Når guddommelig kærlighed formuleres i konkret videnskab og viden, vil der opstå en ny himmel og en ny jord”.
 6. Loven om Kristus som fokuseret ideal, der i praksis betyder, at ”Kristus skal komme igen, når menneskeheden anerkender Kristus-princippet, som er i alle mennesker”.
 7. Loven om igangsat vækst, der i praksis betyder, at ”Gennem igangsættelse af en planlagt vækstbestræbelse kan mennesker samarbejde med loven om evolution for at nå et ønsket åndeligt udviklingsmål”.

LOVENE OM EVOLUTION, REINKARNATION OG KARMA
LUCILLE CEDERCRANS, Sjælens Natur, eng. udg. side
6 – 7: ”B. GUDDOMMELIG LOV OG ORDEN
At der fra det centrale kosmiske center udspringer visse impulser, som bliver de Guddommelige Love, som opretholder orden i det manifesterede kosmos. Tre af disse, sammen med andre som ikke opregnes på dette tidspunkt, virker i vores planetare system på følgende måde:

1. Loven om Evolution
Dette er den guddommelige lov, der styrer alt livs bevidstheds aspekt. Den er relateret til Guds hensigt og betyder simpelt hen, at ethvert skabt stade af bevidsthed er i en vækstproces, uanset dens ydre fremtræden og tilstand. Således udvikler mennesket sig til at blive en sjælsbevidst Guds søn, mens denne på sin side udvikler sig til at blive et individualiseret fokus punkt i Kristus’ bevidsthed.

2. Loven om Reinkarnation og Genfødsel
Denne kunne kaldes graduerings systemet i den menneskelige families evolutionære proces. Sjælen inkarnerer ikke én gang i menneskelig form, men mange gange, indtil den mestrer form naturen og kontrollerer sine redskaber som et instrument for den Guddommelige Plan.

3. Loven om Karma
Her er den store lov om balance, som gør evolution mulig. Den kontrollerer forskydning af energier i det manifesterede kosmos, idet den returnerer hver strøm af energi fra et givet punkt og tilbage til sin kilde med en lignende type, styrke og kvalitet. På den måde vil alt hvad et menneske tænker, føler eller gør komme tilbage til ham som en afbalancering af energiforskydninger i hans eget individuelle system. Gennem denne lov møder et menneske de muligheder for vækst, som han selv har skabt og udvikler sig således i erfaringernes skole fra instinkt til intellekt, fra intellekt til intuition og fra intuition til inspiration. Således bliver viden til visdom og sjælen bliver mester for sin egen skæbne eller karma. Når en sådan mestring har fundet sted, frigøres den inkarnerede bevidsthed fra genfødslens hjul til aktiviteter på et højere frekvens niveau.”

34: ”Fra det øjeblik hvor den individuelle sjæl fødes, en selvbevidst enhed i den Anden Logos’ bevidsthed, begynder den menneskelige evolution. Fødslen af denne nye bevidsthed bringes i aktivitet af impulsen fra dens iboende Guddommelige vilje, intelligens og kærlighed. Disse arbejder under de guddommelige love for evolution, reinkarnation og karma, og bygger den første cyklus af redskaber for den inkarnerende sjæl, mens bevidstheden selv ikke ofrer megen opmærksomhed på byggeprocessen. I begyndelsen skrider processen frem automatisk i overensstemmelse med guddommelig lov og den iboende Plan.”

LUCILLE CEDERCRANS, Anvendt Visdom, eng udg. side
12: ”Hvis vi skal bringe dette koncept om evolution ned til individet, må vi trænge ind i den universelle lov om reinkarnation, som har været så svær at acceptere for den vestlige verden. Der er kun tre koncepter, som tilvejebringer denne læres struktur, og hver vokser ud af den næste. Den første er den universelle lov om evolution, den anden er den universelle lov om reinkarnation og den tredje er den universelle lov om karma. Ingen af de tre kan stå alene, for hver af dem forudsætter eksistensen af de andre to.”

558: ”UNIVERSELLE LOVE

 1. Loven om evolution. Dette er den guddommelige lov, der styrer al skabelse, forstået på den måde at al bevidsthed udvikler sig opad, at alt er fremskridt. Gud skabte sjæle, der er som børn der bliver voksne under loven om evolution. Det fysiske plan er ikke andet end en skole for den store cyklus af evolutionær skabelse.
 2. Loven om genfødsel eller reinkarnation. Denne kunne kaldes Guds klasse system. Den individuelle sjæl inkarnerer ikke kun én gang i menneskelig form, men mange gange, og vokser i erfaringens skole til højere stadier af bevidsthed.
 3. Loven om karma eller gengældelse. Denne lov er den bestemmende faktor for det subjektive spørgsmål vedrørende enhver klasse. Den er det som tiltrækker alt det til mennesket, som er dets eget. Hvis han på et tidspunkt stjæler, vil han på et andet tidspunkt blive frastjålet indtil han lærer at det ikke er godt for ham at stjæle. Hvis han på et tidspunkt giver, vil han på et andet tidspunkt modtage, så han lærer at det er godt for ham at give. Senere, meget senere, vil han lære grunden til disse tin; i begyndelsen lærer han bare betingelserne for godt og ondt.
 4. Loven om periodicitet. Loven om periodicitet er kosmisk og udgår ud fra centeret for al skabelse, det kreative lys, og bevæger sig tilbage til sig selv ind i dette center.”

ANNIE BESANT: Religionernes Broderskab (Brotherhood of Religions)
De Store Love. Med ”de store love” mener jeg Karmaloven eller loven om årsag og virkning og loven om offer eller om formering og opretholdelse af liv. … Ifølge videnskaben hører Karmaloven til blandt de ufravigelige omstændigheder, som kaldes naturlovene; teologen kalder den guddommelig retfærdighed. Den er den klippe som alt er bygget på, det som al tænkning og aktivitet støtter sig på. Den er fremherskende i alle verdener, både de grove og de subtile; det er en universel lov. … Loven om offer er en erklæring om det faktum at alle liv lever gennem overgivelse, tvungen eller frivillig, til andre liv; at the liv som udgydes af Den Højeste er det som understøtter verden.”

ANNIE BESANT og C.W. LEADBEATER: Alcyones Liv (The Lives of Alcyone)
”Fra andre studier har vi erkendt eksistensen af tre store faktorer, der bestemmer tid og sted ofr hvert menneskes fødsel. For det første evolutionens kraft, som placerer hvert menneske hvor det bedst kan opnå de kvaliteter, som det mangler; for det andet karmaloven, som begrænser den første kraft ved at tillade mennesket, hvad det har fortjen; for det tredje loven om tiltrækning, som igen og igen bringer mennesket i forbindelse med de andre egoer, som det har forbundet sig med på en eller anden måde.”
NATURLOVENE, LOVENE FOR SJÆLEN, LOVENE FOR LIVET
ALICE A. BAILEY, Esoterisk Healing, side
484: ”Det, vi kalder naturlovene, var det højest mulige stadium for det guddommelige liv i det første solsystem. Det er hovedsageligt de love, som er iboende formens livsaspekt, og som derfor har kimene til død i sig. Lovene for sjælen, når de underordner og gør naturlovene virkningsløse, er de højeste love, som menneskeheden (det højeste naturrige på nuværende tidspunkt) kan respondere på, og når de er fuldkommengjorte, har de fuldbyrdet det andet solsystems formål. Lovene for selve livet vil til sidst erstatte lovene for sjælen og vil fuldstændigt ophæve og neutralisere naturlovene. Disse love vil blive kendetegnende for det tredje solsystem – det sidste udtryk for Sollogos’ personlighed, som manifesteres gennem de syv planetariske Logoi med deres forskellige former og sjælsudtryk.

Der er således tre grupper af love, der styrer den levende hensigt i dette andet solsystem – den ene gruppe er udviklet, den anden er under udvikling, og den tredje er latent og relativt uvirksom.

 1. Naturlovene – de adskillende love for formnaturen.
 2. Sjælslovene – de samlende love for gruppeintegritet.
 3. Livslovene – de dynamiske love for væren.

 ALICE A. BAILEY, Strålerne og Indvielserne, side
168: ”Man må huske, at naturlovene påtvinges menneskemasserne, og at de ikke kan undgås. Hvis disse love brydes, krænkes eller unddrages, bærer de straffen i sig selv, og heller ikke den kan undgås. Disse store beskyttende love har til hensigt at beskytte de personligheder, som sjælen inkarnerer gennem for at stabilisere og fremme alle store og mulige relationer. Mennesket går som enkeltindivid fra det antagonistiske stadium til at kunne styre disse naturlove, der er guddommelige love, og til at erkende den visdom, der ligger i, at de er uundgåelige. Derefter virker de automatisk på mennesket.

Når styringen af naturlovene er fuldstændig, bliver mennesket aspirant og kommer under sjælens love, som er love der hovedsageligt retter sig mod at etablere det store fællesskab i universet. Blandt esoterikere har der været megen usikkerhed vedrørende disse punkter. De forveksler den disciplin, som personligheden må underkaste sig, når den kommer under sjælsindflydelse, med sjælens love. Sjælens love indeholder intet om personlighedens ubetydelige små affærer – de er uden betydning og ubemærkede af sjælen på dens eget plan – men de omfatter en voksende erkendelse af rette grupperelationer. Disse grupperelationer er baseret på en voksende forståelse af den hierarkiske arbejdsmetode og af de indbyrdes hierarkiske relationer. Naturlovene angår derfor sjælens aktiviteter i formen og er obligatoriske og accepteres af formnaturen. Sjælens love angår sjælens liv på dens eget plan og den relation, som den sammensmeltede sjæl og personlighed lærer at etablere med andre sjæle og med Hierarkiet. Disse love adlydes bevidst og frivilligt og accepteres ikke kun som obligatoriske og noget, der påtvinges mennesket af omstændigheder, erfaring og evolution. De har til formål at skabe en tættere relation mellem sjælenes Hierarki og menneskeheden som helhed, mellem det store planetariske center, som vogter kærlighedsprincippet, og det planetariske center, menneskeheden, som nærer og fordeler sindets energi.”


GRUNDLÆGGENDE LOVE FOR MENNESKEHEDEN I NUVÆRENDE CYKLUS
ALICE A. BAILEY, Esoterisk Psykologi I, side
315 – 321: ”Når bestemte grundlæggende postulater, eller love, fire i alt, er blevet fremført og holdt op for offentligheden, vil de til sidst føre til en sådan oplysning af den offentlige mening, at de fornødne aktiviteter bliver følgen … En bedring af de nuværende tilstande vil komme inde fra selve menneskeheden og ikke ude fra af påtvungne regler. Skolingen af den offentlige bevidsthed vil således gå roligt og støt fremad, og på den måde vil vi lægge grunden til de senere forandringer. …

Derfor – det første postulat, der må fremsættes, og som offentligheden må belæres om, er, at alle sjæle inkarnerer og reinkarnerer ifølge loven om genfødelse. …

Det andet grundlæggende postulat blev forkyndt os af Kristus, da han bad os ”elske vor næste som os selv”. … Men den nye lov må og vil blive bekendtgjort. Denne lov kan sammenfattes med ordene: Lad et menneske leve således, at han liv er harmløst. …

Den tredje grundlæggende lov, der ligger bag løsningen af nutidens problemer, inklusive seksualproblemet, er normalt en følge af de to andre love. Det er loven om gruppeliv. Vore grupperelationer må være synlige og erkendte. Ikke alene skal et menneske i kærlighed opfylde sine familiemæssige og nationale forpligtelser, han skal også med sin tanke omfatte selve menneskeheden og således bringe loven om broderskab til udtryk. Broderskab er en gruppekvalitet. …

Det sidste postulat, som jeg søger at fremhæve, er, at overholdelsen af disse tre love nødvendigvis vil føre til et inderligt ønske om at overholde lovene i det land, hvor den enkelte sjæl er inkarneret. …

Ved at anerkende disse fire love – om genfødelse, om kærlighed, om gruppen og om det pågældende land – vil vi opleve menneskehedens frelse.”

Til toppen af siden